Helimatic® Cleaner alcaline

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Alkalický mycí přípravek pro strojní postupy

Přípravek pro alkalické mytí veškerého instrumentária (MIC, dentálního, anesteziologického) a zdravotnického příslušenství při strojní přípravě.

Obsahuje optimalizovaný systém povrchově aktivních látek.

Helimatic® Cleaner alcaline je zdravotnický prostředek. Přípravek je určen pro alkalické mytí veškerého instrumentária (MIC, dentálního, anesteziologického) a zdravotnického příslušenství při strojní přípravě. Používá se v kombinaci s neutralizačním přípravkem Helimatic® Neutralizer C. Může být korozivní pro kovy. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození oči. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Pro profesionální použiti. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.