Helimatic® Rinse neutral NF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

PH-neutrální oplachový prostředek pro strojní postupy

  • Oplachový přípravek pro strojní přípravu instrumentária.
  • Snadné sušení kovových povrchů beze skvrn.
  • Nízká pěnivost i při vysoké turbulenci.
  • Dobrá kompatibilita s různými materiály, zejména neželeznými kovy, barevně eloxovaným hliníkem a plasty.
  • Toxikologicky bezpečný.

Helimatic® Rinse neutral NF je zdravotnický prostředek určený ke strojní přípravě zdravotnických prostředků / instrumentária / flexibilních endoskopů. Používá se jako oplachovací prostředek ke strojní přípravě zdravotnických prostředků. Snadné sušení kovových povrchů beze skvrn. Nízká pěnivost, dobrá kompatibilita s různými materiály, zejména neželeznými kovy, barevně eloxovaným hliníkem a plasty. Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Používejte OOP: ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranné brýle / obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Výrobce: B. Braun Medical AG, Seesatz 17, CH-6204 Sempach, Schweiz/Switzerland.

Před jeho použitím si pečlivě přečtěte informace dodané výrobcem spolu s tímto zdravotnickým prostředkem, protože jsou v nich uvedena rizika spojená s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace. Pro profesionální použití.