Nutrimix® - vak pro totální parenterální výživu s plnícím setem 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Mísící vak pro gravitační plnění komponent totální parenterální výživy s plnícím setem

  • EVA vaky pro přípravu výživy „all in one“.
  • Nutrimix® obsahuje vak na přípravu TPN směsí.
  • Je speciálně navržen tak, aby zajistil optimální vyváženost mezi jednoduchou manipulací a bezpečností.
  • Vyroben z EVA (ethylenvinylacetát).
  • Nutrimix® výrobkové portfolio představuje vaky o velikosti od 200 do 3 000 ml s oddělitelnými přenosnými sety nebo bez.

Nutrimix® vak pro totální parenterální výživu je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je směšování komponent totální parenterální výživy. Indikace: Produkty Nutrimix® jsou indikovány pro podvyživené pacienty nebo pacienty s rizikem podvýživy, kteří vyžadují totální parenterální výživu z důvodu neschopnosti přijímat dostatečné množství živin perorální/enterální cestou. Kontraindikace: Známá přecitlivělost pacienta na kterýkoli z materiálů použitých v tomto produktu (viz popis produktu). Terapie totální parenterální výživy (TPN) se neindikuje v případě, že nelze zajistit venózní přístup. Určené prostředí použití: Nemocnice, zdravotnická zařízení nebo střediska s omezenou péčí a jednotky intenzivní péče. Populace pacientů: Pacienti vyžadující podávání TPN. Za výběr vhodné konfigurace a velikosti produktu Nutrimix® a za pečlivé vyhodnocení rizik spojených s nesprávným přidáváním tekutin nese odpovědnost lékař na základě charakteristik pacienta a klinických požadavků. Předpokládaní uživatelé: Prostředky jsou určeny k použití lékaři a odbornými zdravotnickými pracovníky. Odpovědná organizace musí zajistit, aby se všechny osoby pověřené jakýmkoliv druhem práce nebo nakládání s produktem seznámily s návodem k obsluze a porozuměly mu. Návod k použití musí být uživateli trvale k dispozici. Vedlejší účinky: Sepse, pneumotorax, vzduchová embolie, trombóza. Ve vzácných případech se mohou vyskytnout hypersenzitivní reakce včetně anafylaktických (s případným šokem nebo úmrtím) nebo anafylaktoidních reakcí na terapii TPN či materiály obsažené v produktu Nutrimix®. Jestliže se vyskytnou závažné hypersenzitivní reakce, je třeba podávaní TPN přerušit a lékař musí zahájit odpovídající léčbu anafylaxe. U pacientů s anamnézou hypersenzitivních reakcí nebo pacientů, kteří mají v anamnéze vysokou citlivost a alergii na různé látky, lékař přebírá odpovědnost za použití směšovacího vaku a v každém případě je nutné pacienta během podávaní TPN pečlivě sledovat. Výstrahy, upozornění a opatření: Při manipulaci používejte aseptické techniky, aby se zamezilo riziku kontaminace pacienta. Pokud nejsou vaky vybaveny plnicí soupravou, sejměte ochranný uzávěr z plnicího portu až bezprostředně před jeho připojením k příslušnému prostředku. Pokud jsou vaky vybaveny plnicí soupravou, ochranný uzávěr hroty sejměte bezprostředně před použitím. Uzávěry snímejte bezprostředně před připojením k příslušným prostředkům, aby se předešlo poškození vstřikovacích a infuzních portů. Stupnice vytištěná na vaku umožňuje přibližné odměřování objemu. Během plnění je třeba používat prostředky s funkcí měření. Nepřekračujte jmenovitý objem vytištěný na směšovacím vaku a uvedený na štítku. Podávaní jakýchkoli léků před nebo během léčby TPN je odpovědností lékaře. Za výběr vhodných podmínek uchovávání naplněného vaku z hlediska charakteristik roztoku směsi nese odpovědnost lékař nebo odborný zdravotnický pracovník. Směšovací vak vždy připojujte k plnicí soupravě s vhodným konektorem (konektor Luer-Lock nebo zamykací konektor podle modelu směšovacího vaku). Výrobce nepřebírá odpovědnost za jakékoli použití produktu s nekompatibilními funkcemi nebo nekompatibilním uspořádáním. Konektory nepřetahujte; dotahujte pouze rukou. Nesprávné zapojení konektorů, zejména jejich přetažení nebo nedostatečné utažení, a/nebo použití nekompatibilního konektoru, může vést k problémům, jako jsou trhliny vzniklé napětím a netěsnosti, které jsou spojeny s rizikem znečištění životního prostředí, opožděné nebo chybějící výživy. Při přístupu do injekčního portu nepoužívejte jehly velikosti překračující 23 gauge. Použití nekompatibilní jehly může vést k problémům, jako jsou netěsnosti, které jsou spojeny s rizikem znečištění životního prostředí, opožděné nebo chybějící výživy. Infuzní port vždy propichujte vhodným standardním hrotem. Výrobce nepřebírá odpovědnost za jakékoli použití produktu s nekompatibilním hrotem. Použití nekompatibilního hrotu může vést k problémům, jako je znečištění životního prostředí, opožděná nebo chybějící výživa. Po naplnění směšovacího vaku a před uzavřením jednostranné svorky je nutné řádně odstranit zbývající vzduch uvnitř vaku, aby se předešlo riziku infuze vzduchu pacientovi. Věnujte zvýšenou pozornost manipulaci s ostrými díly, aby nedošlo ke zraněním. Podmínky skladování a manipulace: Prázdné vaky Nutrimix® uchovávejte v dobře větraných prostorách při teplotách v rozmezí od +5 °C do +30 °C. Chraňte před přímým slunečním zářením. Při otvírání krabice nebo jednotlivých balení nepoužívejte ostré nástroje. Prostředek nepoužívejte, pokud je poškozen jeho obal. Vak Nutrimix® uchovávejte za odpovídajících podmínek, aby byla zachovaná celistvost obalu a sterilita produktu. Nepoužívejte tento výrobek po datu exspirace. Datum exspirace platí pouze v případě, že jsou vaky Nutrimix® řádně uchovávány v nepoškozeném obalu. Sterilita: Sterilní dráha tekutiny a apyrogenní dráha tekutiny. Sterilizováno ethylenoxidem. Vak Nutrimix® vyjměte ze sterilního obalu bezprostředně před použitím. Počet použití a délka používání: Vaky Nutrimix® jsou určeny k jednomu podání TPN. Opakované použití prostředku určeného k jednorázovému použití představuje potenciální riziko pro pacienta i uživatele. Může dojít ke kontaminaci a/nebo snížené funkčnosti prostředku, což může mít za následek zranění, onemocnění nebo úmrtí pacienta. Nepoužívejte k podávání delšímu než 24 hodin. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum Italy S.p.A. se sídlem na adrese Via XXV Luglio 11, 41037 Mirandola (MO) Itálie.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.