Bipolární koagulační pinzety

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bezpečná koagulace hluboko uložených struktur díky našim tenkým bipolárním pinzetám

Při operacích hypofýzy doporučujeme ke koagulaci zejména tenké a dlouhé bipolární pinzety.

Bipolární pinzety s tenkými raménky pro koagulaci pro hluboko uložená ložiska.

Bipolární pinzety ve tvaru písmene T pro uchopení a koagulaci na dně operačního pole.

Pro další informace prosíme kontaktujte Vnašeho zástupce nebo napište na e-mailovou adresu neuro@aesculap.info .

Bipolární koagulační pinzety jsou zdravotnickým prostředkem a používají se ke koagulaci a pro zastavení krvácení v chirurgii. Bezpečnostní pokyny: Nebezpečí poranění a/nebo nesprávného fungování v důsledku nesprávně připojeného příslušenství. Bipolární příslušenství připojujte pouze do bipolárních zdířek. Nepoužívejte monopolární příslušenství. Při použití VF přístroje podle určení mohou vznikat jiskry. Dodržujte bezpečnostní pokyny v návodu k použití VF přístroje. Nebezpečí popálení pacienta/uživatele v důsledku nedostatečně izolovaných vedení aktivního příslušenství. VF přístroje nastavujte tak, aby maximální výstupní špičkové napětí bylo rovné nebo menší než dimenzované napětí příslušenství, které se uvádí pro výrobek. Aby se předešlo vzniku VF popálenin: V průběhu aktivace VF držte pracovní konec výrobku vždy v zorném poli uživatele. Před aktivací VF přístroje zajistěte, aby se pracovní konec výrobku nedotýkal žádného elektricky vodivého příslušenství. Výrobek nikdy neodkládejte na pacienta nebo přímo vedle něho. Při endoskopicky nebo laparoskopicky používaném příslušenství vypněte automatický režim zapínání VF přístroje. Dodržujte návod k použití VF přístroje. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Schwarzenberger Weg 21, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.