Compliance Otázky a odpovědi

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Co je Etický kodex?

Etický kodex zahrnuje deset zásad, které musí dodržovat všichni zaměstnanci společnosti B. Braun kdekoli na světě. Dodržování těchto zásad nám nabízí nejlepší záruku zajištění „compliance“, tedy jednání v souladu s platnými právními předpisy. Etický kodex se vztahuje na všechny zaměstnance, od obchodníků až po členy statutárního orgánu.

Proč společnost B. Braun potřebuje Etický kodex?

Jako odpovědná rodinná společnost je B. Braun zároveň synonymem pro zákonné a naprosto etické jednání. Prostřednictvím pravidel uvedených v Etickém kodexu zavazuje společnost B. Braun všechny své zaměstnance k tomu, aby vždy jednali v souladu s platnými právními předpisy. Tento rámec poskytuje pokyny pro to, jak vždy postupovat v souladu s platnými právními předpisy. Kromě toho mají etické kodexy dlouholetou tradici v jiných zemích a jsou považovány za užitečný doplněk k právním a sociálním nástrojům, které jsou v současné době k dispozici. V Německu je zaveden „Německý kodex pro správu a řízení společností“ (German Corporate Governance Code), který zavazuje společnosti a jejich zaměstnance k tomu, aby dodržovali veškeré externí i interní předpisy.

Z čeho Etický kodex vychází?

V rámci celoskupinové strategie stanovil statutární orgán deset pravidel pro obchodní praxi společnosti B. Braun. Jedním z těchto pravidel je dobrovolný závazek k plnění požadavků compliance. Hlavní podmínky týkající se tohoto závazku jsou stanoveny v Etickém kodexu, který vychází ze základních, mezinárodně platných právních předpisů. To znamená, že tento Etický kodex je základem pro jednání, které je v souladu s platnými právními předpisy. Není třeba zdůrazňovat, že zaměstnanci musí vždy rovněž dodržovat veškeré právní předpisy platné v rámci země, v níž pracují.

Co znamená pojem compliance?

Compliance v zásadě znamená dodržování požadavků platných právních předpisů.

Postačí dodržování Etického kodexu k zajištění compliance?

Tím, že se bude řídit zásadami uvedenými v Etickém kodexu, může každý zaměstnanec společnosti B. Braun v podstatě dosáhnout splnění požadavků týkajících se jeho konkrétního pracovního prostředí. Ani tak však nemůže deset zmíněných zásad vždy pokrýt všechny možné eventuality. Z tohoto důvodu jsou zaměstnancům k dispozici místní pracovníci pro sledování compliance, kteří jim pomohou vyřešit případné dotazy.

Jak jsou jednotlivé prvky Etického kodexu využívány v praxi?

Kromě toho, že se společnost snaží příslušné pokyny důkladně komunikovat napříč celou společností, je zaměstnancům společnosti B. Braun rovněž poskytováno zvláštní školení. Bude spuštěn komplexní program, který přímým a jednoduchým způsobem objasní celý obsah Etického kodexu. Mimo to může při implementaci zásad Etického kodexu asistovat místní pracovník pro sledování compliance a případně rovněž (nepovinně) některý z členů výboru pro compliance.

Jaký vliv má plnění či případně neplnění požadavků compliance na obchodní výsledky společnosti?

Jednání, kterému nelze z právního ani etického hlediska nic vytknout, je základem všech obchodních vztahů společnosti B. Braun. Etický kodex stanoví závazný rámec pro tento dobrovolný závazek v rámci právního prostředí příslušné země. Compliance tak bude rovněž základem pro udržitelnost dobrých obchodních výsledků i na úrovni jednotlivých společností v rámci skupiny. To znamená, že udržitelnost je pro pozitivní obchodní výsledky rozhodujícím faktorem.

Jak by měli zaměstnanci postupovat v případě, že si nejsou jisti, zda požadavky Etického kodexu splňují?

V rámci kultury otevřené komunikace, která je ve společnosti B. Braun zavedena, jsou manažeři vyzýváni k tomu, aby byli svým podřízeným nápomocni při implementaci Etického kodexu. Zaměstnanci, kteří si nejsou jisti, zda požadavky Etického kodexu splňují, by se měli nejprve poradit se svými přímými nadřízenými. Pokud si ani poté nejsou jisti správným postupem, mohou se obrátit na místního pracovníka pro sledování compliance.

Jak by měli zaměstnanci společnosti B. Braun postupovat v případě, že si nejsou jisti, zda všechny procesy v rámci jejich pracovní oblasti splňují příslušné požadavky?

Mají-li zaměstnanci podezření, že projekty a činnosti v určité konkrétní oblasti by mohly být v rozporu se systémem řízení compliance společnosti B. Braun, mohou telefonicky či prostřednictvím emailu kdykoli kontaktovat místní pracovníky pro sledování compliance. Dotazy a oznámení lze rovněž zaslat interní poštou. Není potřeba zdůrazňovat, že s veškerými dotazy bude nakládáno přísně důvěrně.

Co se stane v případě zaměstnanců, kteří porušují jedno či více ustanovení Etického kodexu?

Rozhodnutí vždy vycházejí z konkrétních okolností příslušného případu. Všechna porušení budou prověřena.

Co je základem společnosti B. Braun pro jednání s odbornými zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi?

Jak je uvedeno v našem Etickém kodexu a v našich interních směrnicích, zavazujeme se v rámci našich obchodních vztahů všude na světě dodržovat ty nejvyšší standardy. Nikdy neposkytujeme ani nepřijímáme žádné protiprávní či neoprávněné výhody či prospěch. Naše jednání s odbornými zdravotnickými pracovníky a zdravotnickými organizacemi je vždy založeno na takových etických standardech, jakými jsou čestné a spravedlivé jednání, udržitelnost a transparentnost, a to jak uvnitř celé skupiny společností B. Braun, tak i navenek.

Na koho by měli zaměstnanci směřovat své dotazy týkající se Etického kodexu či compliance?

Zaměstnanci společnost B. Braun, kteří mají dotazy týkající se těchto záležitostí, se mohou obrátit na své přímé nadřízené nebo na místního pracovníka pro sledování compliance a požádat je o pomoc. Mohou se rovněž obrátit na oficiální kontaktní osoby v rámci systému řízení compliance.

Jak sestavit oznámení, které chce někdo podat prostřednictvím systému oznamování případů porušení (whistleblower system)?

Oznámení mohou být oddělení pro compliance zasílána různými způsoby. Možnými způsoby jsou pošta, telefon a email (viz kontaktní údaje). Je důležité, aby v jakémkoli oznámení byly vždy vyčerpávajícím způsobem zodpovězeny následující dotazy:

1. Kdo je odesilatelem? Z oznámení musí jasně vyplývat, kdo je jeho odesilatelem. Pouze v případě, že lze jasně identifikovat odesilatele, může být zahájen efektivní dialog. Výjimka týkající se anonymních oznámení je vysvětlena v závěrečné části těchto dotazů.

2. O co se jedná? Oznámení musí být formulováno způsobem, který umožní jasnou identifikaci skutečností, jichž se týká. Vezměte prosím na vědomí, že pracovníci pro sledování compliance vycházejí z toho, že obdrželi o každém případu veškeré informace. Může být nutné vyžádat si další informace, a proto nám samozřejmě pomůže, pokud své oznámení nepodáte anonymně – díky tomu můžeme případně vznést další dotazy. Zajímá-li vás i to, co by oznámení obsahovat nemělo, prostudujte si prosím pokyn s názvem „Jaké záležitosti není dovoleno prostřednictvím systému oznamování případů porušení oznamovat“.

3. Kdy k dotčenému jednání došlo? Je důležité uvést, kdy přesně k popisovaným událostem došlo, aby bylo možné řádně dovodit příslušnou odpovědnost a jiné skutečnosti. Oznámení by mělo být podáno bezodkladně (obecně v řádu několika dnů). Ohledně událostí, k nimž došlo již před dlouhou dobou, se dá často učinit jen velmi málo.

4. Kde k dotčenému jednání došlo? Místo, z něhož je oznámení činěno, by mělo být v oznámení co nejpřesněji popsáno; je-li to možné, prosím vždy uveďte příslušnou zemi, místo, závod, divizi a oddělení.

Jak lze podat anonymní oznámení?

Anonymní oznámení se od postupu popsaného výše liší. Chcete-li své oznámení podat anonymně, zašlete jej prostřednictvím emailového účtu, který neumožní vaši identifikaci, například z adresy, kterou si sami založíte pod pseudonymem; to provedete jednoduše s využitím soukromých služeb elektronické pošty. Při sestavování oznámení byste se měli zaměřit na to, o jaké jednání v dané záležitosti jde (viz bod 2 výše). Veškeré podrobnosti, které uvedete v souvislosti s příslušnými místy a časy, musí být pečlivě zvoleny tak, aby bylo nemožné či alespoň obtížné vás identifikovat. I v tomto případě se však může stát, že bude nutno vznést další dotazy, a proto vás vyzýváme, abyste svůj anonymní emailový účet i nadále kontrolovali tak, aby byl možný další kontakt. Garantujeme, že veškeré údaje a osobní práva související s oznámeními podanými prostřednictvím systému oznamování případů porušení budou v maximálním možném rozsahu chráněny. Předem mnohokrát děkujeme za vaši podporu!

Jaké záležitosti není dovoleno prostřednictvím systému oznamování případů porušení oznamovat?

Systém oznamování případů porušení slouží k tomu, aby mohly být objasněny otázky týkající se compliance a Etického kodexu společnosti B. Braun. Pokud by jej kterákoli osoby využila k tomu, aby učinila určité tvrzení či vznesla stížnost vůči kterémukoli z našich zaměstnanců z osobních či politických důvodů, znamenalo by to zneužití tohoto systému. V takovém případě zneužití můžeme přikročit k dalším opatřením.