Podmínky použití

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Podmínky použití

Všeobecné podmínky užívání internetových stránek

Než začnete webové stránky používat, prosíme vás o přečtení těchto Podmínek použití. Přístupem na tuto webovou stránku a jejím používáním potvrzujete, že jste si Podmínky použití přečetli, jejich obsahu porozuměli a vyjadřujete s nimi souhlas.  Pokud nesouhlasíte s Podmínkami použití, nesmíte webové stránky používat a žádáme vás proto o jejich opuštění.

Odpovědnost za všeobecné informace a informace o produktech

Tyto internetové stránky slouží k poskytování všeobecných informací o společnostech skupiny B. Braun v České republice (tj. o společnostech B. Braun Medical s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ: 485 86 285, B. Braun Avitum s.r.o., V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČ: 618 56 827 a B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o., Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna, IČ: 607 21 901) (dále jen společně jako „společnosti B. Braun“), jejich produktech a službách. Neslouží k poskytování odborného poradenství ani pokynů týkajících se produktů a služeb, které společnosti B. Braun poskytují. Máte-li ohledně našich produktů a služeb speciální dotazy, kontaktujte nás prosím. Ohledně konkrétních dotazů týkajících se našich produktů a produktových služeb kontaktujte, prosím, přímo společnost B. Braun Medical s.r.o. Dotazy týkající se odborné zdravotní a dialyzační péče směřujte na společnost B. Braun Avitum s.r.o. Na společnost B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. se můžete obrátit v případě dotazů týkajících se komplexu B. Braun Omnia. 

Tyto internetové stránky obsahují informace o produktech, které jsou určeny široké cílové skupině, a mohou obsahovat takové údaje či informace o produktech, které jinak nejsou v České republice dostupné nebo pro ni neplatí. Upozorňujeme, že nepřijímáme žádnou odpovědnost za přístup k těmto informacím, u nichž se za určitých okolností (např. pokud jsou převzaté od zahraničních společností koncernu B. Braun) může stát, že nebudou odpovídat příslušným platným zákonným postupům, předpisům, registracím či zvyklostem vaší konkrétní země.

Snažíme se vám zpřístupňovat přesné a aktuální informace. Nepřijímáme však žádnou odpovědnost za úplnost, aktuálnost a správnost těchto informací. Odpovědnost za jakoukoli přímou či nepřímou hmotnou či nehmotnou škodu je vyloučena. Jakýkoli uživatel užívá internetové stránky výhradně na své vlastní riziko, s výjimkou případů, kdy by na stránkách případně byly uvedeny nesprávné informace úmyslně či z hrubé nedbalosti.

Práva duševního vlastnictví

Veškeré obrázky a informace uvedené na těchto internetových stránkách jsou (lze-li je reprodukovat) chráněny autorským právem a jinými právy průmyslového vlastnictví. Veškeré názvy produktů, které jsou na těchto internetových stránkách uvedeny velkými písmeny nebo označeny jakýmkoli jiným způsobem, představují ochranné známky skupiny B. Braun. Užívání a rozšiřování těchto informací pro komerční účely není dovoleno bez předchozího písemného schválení příslušné společnosti koncernu B. Braun.

Podmínky užívání portálu Můj B. Braun (extranet)

Následující Podmínky užívání se vztahují na uživatele internetových stránek, kteří jsou na našich webových stránkách přihlášeni:

1.  Rozsah působnosti

Následující Podmínky užívání se vztahují na vaše užívání portálu Můj B. Braun pro zákazníky (dále jen: „Můj B. Braun“) společnosti B. Braun Melsungen AG (dále jen: „společnost BBMAG“):

Přijetím těchto Podmínek užívání v průběhu úvodního přihlášení na portál Můj B. Braun uzavíráte se společností BBMAG smlouvu o užívání a přijímáte níže uvedené Podmínky užívání portálu Můj B. Braun. Jakékoli odchylné podmínky uživatele, které jsou případně s těmito Všeobecnými podmínkami užívání v rozporu, jsou neplatné. Obsah české varianty portálu Můj B. Braun je tvořen společnostmi B. Braun, jak jsou definovány výše.

Jména a kontaktní adresy stávajících oprávněných zástupců společnosti BBMAG a společností B. Braun jsou uvedeny v tiráži portálu [KC1] Můj B. Braun.

2.  Základní vlastnosti portálu Můj B. Braun

Skupina B. Braun (skupina B. Braun zahrnuje veškeré společnosti, které jsou navzájem přímo či nepřímo propojeny na základě většiny podílů či hlasovacích práv, dále jen „Skupina B. Braun“) vám jako uživateli portálu Můj B. Braun poskytuje jako svou službu informace, aplikace a dokumenty a dále možnost kontaktovat přímo zaměstnance Skupiny B. Braun.

Základní vlastnosti portálu Můj B. Braun

Portál Můj B. Braun poskytuje digitální informace a dokumenty týkající se produktů, terapeutických oblastí a všeobecných služeb skupiny B. Braun.

Portál Můj B. Braun vám umožňuje komunikovat přímo se zaměstnanci společnosti B. Braun.

Nejsou účtovány žádné uživatelské poplatky. Společnost B. Braun si vyhrazuje právo umisťovat na portál Můj B. Braun reklamní sdělení včetně reklamních bannerů.

Přístup k portálu Můj B. Braun je dovolen výhradně osobám s právní osobností starším 18 let. Při užívání internetových služeb probíhá ověření na základě uživatelského jména a souvisejícího hesla, které si sami zvolíte v průběhu registrace.

3.  Uzavření smlouvy a poskytování služeb

3.1 Uzavření smlouvy

Smlouva o užívání portálu Můj B. Braun a následně nabízených aplikací a informací bude uzavřena na základě vaší registrace na portálu Můj B. Braun a přijetí Podmínek použití a Zásad ochrany osobních údajů, uvedených na těchto webových stránkách.

3.2 Právo na odstoupení od uzavřené smlouvy o poskytnutí služeb / produktu (pro spotřebïtele)

Máte právo od této smlouvy do čtrnácti dnů odstoupit, a to i bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí čtrnáct dnů ode dne, kdy byla smlouva uzavřena.

Pro účely uplatnění vašeho práva na odstoupení nám musíte zaslat na adresu sídla společnosti BBMAG nebo jiné společnosti B. Braun, která konkrétní službu/produkt poskytuje nebo na e-mailovou adresu prodej.cz@bbraun.com jednoznačné prohlášení (např. ve formě dopisu zaslaného běžnou poštou, faxu či emailové zprávy) o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Můžete využít vzor prohlášení o odstoupení, který je pro tento účel uveden níže, avšak tento postup není povinný.

Pro účely dodržení lhůty pro odstoupení je dostačující, pokud své oznámení o uplatnění práva na odstoupení odešlete před uplynutím této lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Pokud od této smlouvy odstoupíte, jsme povinni vrátit vám veškeré případné platby, které jsme od vás obdrželi, včetně dodacích nákladů (s výjimkou dalších nákladů, které případně vyplývají ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný typ dodání než cenově nejvýhodnější standardní způsob dodání, který nabízíme), a to bezodkladně, nejpozději však do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi vaše oznámení o odstoupení od této smlouvy. Pro vrácení těchto plateb využijeme stejný způsob úhrady, jako je způsob, který jste použili pro původní transakci, pokud se s vámi výslovně nedohodneme jinak; v žádném případě vám nebudeme v souvislosti s tímto vrácením plateb účtovat žádné poplatky.

Vzor oznámení o odstoupení:

(Máte-li v úmyslu odstoupit od smlouvy, prosím vyplňte tento formulář a odešlete jej jedním z výše uvedených způsobů.)

Adresát [jméno, adresa a případně číslo faxu a emailová adresa BBMAG nebo jiné dotčené společnosti B. Braun): ………………………………

Já, ………………………, tímto odstupuji od smlouvy, kterou jsem uzavřel ohledně nákupu následujícího zboží (*)/poskytnutí následujících služeb:(*) ………………………………

Objednáno dne: ……………………… /Obdrženo dne: …………………………

Jméno spotřebitele: ……………………………

Adresa spotřebitele: ……………………………

Podpis spotřebitele: …………………………… (pouze v případě oznámení v tištěné podobě)

Datum: ……………………………


(*) Nehodící se prosím škrtněte.


3.3 Identifikace, registrace a přístup k portálu Můj B. Braun

K využívání nabízených služeb je zapotřebí předchozí registrace uživatele na portálu Můj B. Braun a přijetí Podmínek použití a dále přidělení osobního hesla.

Uživatel dále potvrzuje, že údaje, které v uživatelském profilu uvedl, především jméno a příjmení, adresa, společnost (pokud jedná jako zaměstnanec této společnosti) a emailová adresa, jsou pravdivé a správné. Uživatel je povinen bezodkladně oznámit jakoukoli změnu svých údajů.

Právo na využívání služeb prostřednictvím portálu Můj B. Braun bude automaticky ukončeno v případě porušení Podmínek použití nebo v případě, že společnost BBMAG nebo společnosti B. Braun užívání odepřou na základě svého vlastního uvážení. Užívání může být odepřeno i bez uvedení důvodu.

3.4 Využití přístupových údajů, přístup k portálu Můj B. Braun

Přístupové údaje jsou určeny výhradně k osobnímu používání příslušným uživatelem. Uživatel nesmí tyto údaje (především heslo) předávat žádným třetím osobám, včetně rodinných příslušníků či kolegů. Uživatel je povinen zachovávat vždy o přístupových údajích mlčenlivost (především ohledně hesla) a bránit neoprávněnému užívání portálu Můj B. Braun třetími osobami. Pokud se uživatel dozví o jakémkoli zneužití svých přihlašovacích údajů nebo bude mít byť jen podezření, že došlo ke zneužití jeho přihlašovacích údajů, je o tom povinen společnost BBMAG nebo některou ze společností B. Braun bezodkladně informovat. V případě zneužití či podezření ze zneužití údajů je BBMAG nebo některá ze společností B. Braun oprávněna přístup k portálu Můj B. Braun okamžitě zablokovat. Pokud je uživatel za zneužití svých přihlašovacích údajů sám odpovědný, ponese odpovědnost za veškeré důsledky užívání portálu Můj B. Braun třetími osobami. Konkrétně je uživatel odpovědný za zneužití již v případě, že neoprávněné užití svých přihlašovacích údajů umožnil, a to i pokud se tak stalo v důsledku nedbalosti. Tato odpovědnost skončí teprve v okamžiku, kdy uživatel společnost BBMAG nebo jinou příslušnou společnost B. Braun o příslušném neoprávněném užívání písemně vyrozumí (viz kontaktní údaje v tiráži) a v případě nutnosti změní své heslo.

3.5 Ukončení a zrušení přístupového oprávnění

Společnost BBMAG a společnosti B. Braun si vyhrazují právo dočasně či trvale zablokovat přihlašovací údaje uživatele v případě, že uživatel porušuje tyto Podmínky použití, především pokud poskytne nepravdivé informace v rámci uživatelského profilu, neoprávněně předá své přihlašovací údaje jiným osobám (především heslo) a/nebo zneužije obsah portálu Můj B. Braun, a to i bez uvedení důvodu, a/nebo trvale zrušit přístup uživatele s okamžitou platností či v příslušné lhůtě a mimořádně ukončit příslušný smluvní vztah i bez předchozího oznámení.

3.6 Služby, služby elektronické pošty

3.6.1 Přístup k informacím

Poté, co bude úspěšně provedena identifikace a registrace, získá uživatel v rámci portálu Můj B. Braun přístup k různým informacím, dokumentům a aplikacím.

3.6.2 Emailové zprávy

V rámci portálu Můj B. Braun budou uživateli nabízeny bezplatné emailové zprávy. Uživatel musí uvést emailovou adresu, kterou používá výhradně on sám, a/nebo emailovou adresu, která mu byla přidělena výhradně pro zasílání těchto emailových zpráv. Poskytování jiných emailových adres, a to především adres třetích osob, není dovoleno.

Bude rovněž poskytnuta možnost odhlášení se z odběru těchto emailových zpráv (deaktivace). V případě jakýchkoli technických či jiných obtíží je uživatelům pro účely odhlášení k dispozici technická podpora na emailové adrese mybbraun@bbraun.com.

4.  Další ustanovení týkající se užívání portálu Můj B. Braun

4.1 Důvěrnost přístupových údajů

Vaše přístupové údaje jsou určeny výhradně pro vaše osobní využívání našich nabídek, a proto jste povinni s nimi nakládat jako s důvěrnými informacemi.

4.2 Účel užívání

Účelem užívání nabízených fór a jiných služeb či účasti v nich je výhradně výměna názorů a zkušeností se zaměstnanci společností Skupiny B. Braun [KC5] nebo v rámci individuálních uživatelských skupin s jinými registrovanými uživateli.

4.3 Vkládání materiálů na internetové stránky uživatelem

Především v případě účasti v jakýchkoli existujících fórech a společných projektových místnostech mají uživatelé možnost vkládat na portál Můj B. Braun své vlastní materiály (např. fotografie, texty apod.). Za obsah těchto materiálů nesou výhradní odpovědnost uživatelé. Uživatelé odškodní společnost BBMAG nebo některou z dotčených společností B. Braun a jejich zaměstnance v případě, že jakákoli třetí osoba vznese ve vztahu k jejich materiálům jakýkoli nárok, a to především v souvislosti s porušením autorských práv, zapsaných práv k průmyslovým vzorům či ochranným známkám a/nebo práv na ochranu soukromí. Mimo to uživatel potvrzuje, že obsah materiálů není protiprávní a především že neporušuje žádné platné předpisy v oblasti trestního práva. Společnost BBMAG a společnosti B. Braun si vyhrazují právo přerušit možnost vkládání vašich materiálů na internetové stránky nebo odstranit již vložené materiály v případě, že vznikne podezření z porušení jakýchkoli práv třetích osob či porušení právních předpisů (především předpisů v oblasti trestního práva), a nejsou ve vztahu k uživatelům povinny žádné jejich materiály revidovat s ohledem na taková případná porušení ani pro jiné účely.

Bez ohledu na výše uvedená ustanovení si společnost BBMAG a společnosti B. Braun vyhrazují právo vaše materiály vymazat poté, co uplyne jimi stanovená příslušná přiměřená lhůta k jejich uchování.

5.  Autorská práva, licenční práva a ochranné známky

Vzhled portálu Můj B. Braun a texty, obrázky, grafika, uspořádání, zvuky, animace, videa a databáze, které jsou na něm umístěny, jsou chráněny autorskými právy nebo jinými zákony na ochranu duševního vlastnictví. Není-li uvedeno jinak, náleží tato práva společnosti BBMAG nebo společnostem B. Braun.

Nabídku portálu Můj B. Braun nelze vykládat tak, že na základě ní dochází k jakémukoli výslovnému či implicitnímu udělení práv na základě licenčních oprávnění, včetně vlastnictví jakéhokoli autorského práva, vlastnického práva k jakémukoli patentu, ochranné známce či jinému majetkovému právu společnosti BBMAG  nebo společností B. Braun nebo jakékoli třetí osoby.

6.  Zálohování dat

Uživatel je povinen provádět pravidelné zálohování dat a informací, u nichž to bude považovat za vhodné s ohledem na jejich případnou ztrátu, poškození či změnu, přičemž tak bude činit na technické úrovni odpovídající významu příslušných informací.

7.  Ustanovení o důvěrnosti informací

Veškeré informace poskytnuté v rámci portálu Můj B. Braun nebo v souvislosti s ním jsou považovány za vlastnictví společnosti BBMAG a/nebo společností B. Braun. Uživatel nesmí tyto informace zpřístupňovat žádným třetím osobám bez předchozího písemného souhlasu společnosti BBMAG a společností B. Braun.

Uživatel bude o veškerých důvěrných informacích získaných od druhé strany na základě této smlouvy či v souvislosti s ní zachovávat přísnou mlčenlivost. To se nevztahuje na informace, které se stanou dostupnými jiným způsobem, nebo v případě, že druhá strana zpřístupnění informací dovolí na základě písemného oznámení. Uvedená povinnost mlčenlivosti bude v každém případě platit i po ukončení této smlouvy.

8.  Ochrana a uchovávání dat

Společnost BBMAG a společnosti B. Braun uchovávají tyto Podmínky použití a osobní údaje uvedené v uživatelském profilu pro účely technického přidělení vhodných kontaktních partnerů v rámci Skupiny B. Braun a poskytování informací určených konkrétním cílovým skupinám. Další informace o nakládání s údaji uživatelů jsou k dispozici v Zásadách ochrany osobních údajů.

9.  Odpovědnost

Společnost BBMAG a společnosti B. Braun se vždy snaží zajistit, aby byl portál Můj B. Braun dostupný bez přerušení a umožňoval bezchybný přenos dat. To však nelze garantovat mimo jiné z důvodu povahy sítě internet. Přístup pro zákazníky může být příležitostně přerušen či omezen za účelem provádění oprav, údržby nebo zavádění nových funkcí či služeb. Společnost BBMAG a společnosti B. Braun se vždy snaží zajistit, aby k těmto dočasným přerušením docházelo co nejméně a na co nejkratší dobu.

Odpovědnost společnosti BBMAG a společností B. Braun za veškeré škody vyplývající z užívání portálu Můj B. Braun v souladu s touto smlouvou nebo na základě jiného právního důvodu, zejména (avšak nikoli výlučně) odpovědnost

·         za správnost, přesnost, úplnost a aktuálnost obsahu internetových stránek nebo dokumentů zveřejněných na portálu Můj B. Braun,

·         za užívání dat a dokumentů zpřístupněných na portálu Můj B. Braun nebo

·         za to, že portál Můj B. Braun nebude obsahovat žádné viry,

je vyloučena.

Uvedená omezení odpovědnosti se vztahují především (avšak nikoli výlučně) na přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní či následné škody, zejména na ušlý zisk, ztrátu příjmů/výhod, včetně ztrát z důvodu ztráty dat či jiných výpadků, k nimž dojde v důsledku využívání služeb v rámci portálu Můj B. Braun, nebo z důvodu dočasných omezení či přerušení přístupu k portálu Můj B. Braun.

Výše uvedená omezení odpovědnosti se neuplatní v případě, že zástupci společnosti BBMAG nebo společností B. Braun či osoby spolupracující s těmito společnostmi způsobí jakoukoli škodu úmyslně či v důsledku hrubé nedbalosti, nebo v případě porušení klíčových smluvních povinností.  Budou-li společnost BBMAG nebo některá ze společností B. Braun obviněny z porušení klíčových smluvních povinností, bude jejich odpovědnost za škodu omezena na škody, které lze předvídat a k nimž typicky dochází. Odpovědnost za zaviněné usmrcení určité osoby, zranění či újmu na zdraví a zákonná odpovědnost společností B. Braun podle českých právních předpisů a společnosti BBMAG podle německého zákona o odpovědnosti za vady výrobků zůstává nedotčena.

10.          Změny podmínek užívání

Společnost BBMAG a společnosti B. Braun si vyhrazují právo Podmínky použití kdykoli bez uvedení důvodu změnit. Změny budou uživatelům portálu Můj B. Braun sděleny na portálu Můj B. Braun. Uživatel musí se změnami Podmínek použití souhlasit. Pokud uživatel vznese vůči změnám námitku, je každá ze stran oprávněna ukončit příslušnou smlouvu na základě výpovědi s okamžitou účinností. Z tohoto důvodu musí být námitka uživatele vznesena a zaslána Skupině B. Braun písemně (mybbraun@bbraun.com[KC6] ). Pokud uživatel nevznese námitku vůči Podmínkám užívání ani je neodsouhlasí do 4 týdnů poté, co se o nich dozví, má společnost B. Braun právo zablokovat přístup k portálu Můj B. Braun.

Tyto Podmínky použití však není možné měnit takovým způsobem, který by omezoval obsah a rozsah služeb dobrovolně poskytovaných společností BBMAG nebo společnostmi B. Braun, určený pro příslušného uživatele v neprospěch tohoto uživatele nebo který by stanovoval uživateli nové povinnosti, které dříve v Podmínkách použití nebyly uvedeny.

11.         Naše kontaktní údaje

Vydavatel

B. Braun Medical, s.r.o. 
V Parku 2335/20
148 00 Praha 4
Česká republika

Tel.: +420-271 091 111
Fax: +420 271 091 112

E-mail:  info@bbraun.czStatutární orgán

Prof. Dr. Heinz-Walter Große (předseda)
Dr. Annette Beller
Anna-Maria Braun, LL.M.
Dr. Meinrad Lugan
Caroll H. Neubauer, LL.M.
Dr. Joachim Schulz
Markus Strotmann 

 

Předseda dozorčí rady:

Prof. Dr. Ludwig Georg Braun

Zapsané sídlo společnosti: Melsungen 
Rejstříkový soud: Okresní soud ve Fritzlaru, č. HRB 11000 
DIČ: DE 113055856

 

Redakce

B. Braun Melsungen AG
oddělení „Staff Department“
Korporátní komunikace

Carl-Braun-Str. 1
34212 Melsungen
Tel.: +49 (0) 56 61 71-0
Fax: +49 (0) 56 61 71-35 69

Email: info@bbraun.com, press@bbraun.com

 

Hlavní správce českého obsahu

B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20 
148 00 Praha 4 
Česká republika

tel.: +420 271 091 111 

e-mail: info@bbraun.cz

IČ: 485 86 285
DIČ: CZ485 86 285

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 17893 

 

12.  Soudní příslušnost, rozhodné právo

Místem výhradní soudní příslušnosti pro veškeré spory vyplývající z užívání portálu Můj B. Braun ve vztahu ke společnosti BBMAG bude obec Melsungen, v níž se nachází centrála Skupiny B. Braun. Budou aplikovány výhradně právní předpisy Spolkové republiky Německo. V případech sporů týkajících se výhradně některé ze společností B. Braun (tj. českých společností Skupiny B. Braun) se případné spory řeší podle příslušnosti konkrétní společnosti B. Braun a řídí se právními předpisy České republiky.

13.  Závěrečná ustanovení

Bude se mít za to, že jakýkoli článek, ujednání či ustanovení této Smlouvy, které bude shledáno zcela či zčásti neplatným či nevymahatelným, se nahrazuje takovým platným a vymahatelným článkem, ujednáním či ustanovením, jehož obsah se v maximálním přípustném rozsahu blíží obsahu neplatného či nevymahatelného článku, ujednání či ustanovení, přičemž neplatnost či nevymahatelnost příslušného článku, ujednání či ustanovení nebude mít vliv na platnost celé této smlouvy.

Tento dokument si můžete vytisknout s využitím běžné funkce svého internetového prohlížeče (= prohlížeč: většinou „soubor“ > „tisk“).