Zásady ochrany osobních údajů

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak společnosti Skupiny B. Braun CZ/SK osobní údaje zpracovávají a jakým způsobem osobní údaje chrání. Důsledná a funkční ochrana osobních údajů je naším prvořadým cílem.

S účinností od 1. 11. 2017 jsme ve Skupině B. Braun CZ/SK aktualizovali politiku zpracování a ochrany osobních údajů a vytvořili Systém ochrany osobních údajů, který je součástí Compliance management systému našich společností. V tomto systému klademe zvláštní důraz na ochranu osobních údajů pacientů.

Náš systém ochrany osobních údajů tvoří zejména:

 • Technicko-bezpečnostní opatření 
 • Organizační opatření 
 • Interní předpisy (zejména interní směrnice) 
 • Pověřenec pro ochranu osobních údajů pro všechny společnosti Skupiny B. Braun CZ/SK (včetně těch, u nichž není jmenování pověřence povinné) 
 • Povinnost zaměstnanců hlásit bezpečnostní incidenty 
 • Speciální e-mailové adresy ou.cz@bbraun.com a ou.sk@bbraun.com pro účely hlášení bezpečnostních incidentů, řešení dotazů, námitek a stížností
 • Vstupní školení o ochraně osobních údajů a pravidelná průběžná školení zaměstnanců, včetně proškolení na šifrování dokumentů s osobními údaji 
 • Interní audit ochrany osobních údajů 
 • Informace o ochraně osobních údajů prostřednictvím firemního intranetu (BKC = B. Braun Knowledge Center)

Dle našich interních předpisů odpovídají za ochranu osobních údajů a jejich zákonné zpracování všichni zaměstnanci Skupiny B. Braun CZ/SK, zvláště pak členové středního a nejvyššího managementu.

Pověřencem pro ochranu osobních údajů (DPO = Data Protection Officer) pro Skupinu B. Braun CZ/SK je Mgr. Milan Filípek. Jakékoliv případné dotazy, námitky, či stížnosti, týkající se osobních údajů, prosím zasílejte na výše uvedené e-mailové adresy.

Důležitou zásadou při zpracování osobních údajů je dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR = General Data Protection Regulation) transparence. K naplnění zásady transparence slouží mimo jiné tyto Zásady ochrany osobních údajů.

Tento dokument můžete vytisknut pomocí běžné funkce vašeho programu procházení internetu (= prohlížeč: ve většině případů „Soubor“ > „Tisk“).

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou doplněny Podmínkami používání těchto webových stránek.

Zásady ochrany osobních údajů

Provozovatelem těchto webových stránek a odpovědným správcem ve vztahu k ochraně údajů je:

B. Braun Medical s.r.o. 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ: 485 86 285

Odpovědnými správci ve vztahu k ochraně osobních údajů jsou také další společnosti koncernu B. Braun v České republice, a to:

B. Braun Avitum s.r.o. 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4
IČ: 618 56 827

B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. 
Zlatá Hora 1466, 684 01 Slavkov u Brna 
IČ: 607 21 901

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na osobní údaje, které zpracovávají společnosti Skupiny B. Braun CZ/SK. Osobní údaje jsou data nebo kombinace jednotlivých dat, na základě kterých lze přímo nebo nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu.

Osobní údaje zpracováváme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy, zejména v souladu s Obecným nařízením o ochraně údajů a českým a slovenským zákonem o ochraně osobních údajů.

Osobní údaje bez vašeho souhlasu v žádném případě nepředáváme třetím osobám mimo skupinu B. Braun pro reklamní či marketingové účely.

Jako mezinárodní společnost spolupracujeme s externími poskytovateli služeb. V rozsahu, v jakém zpracovávané údaje zahrnují osobní údaje, jsme s externími poskytovateli uzavřeli smlouvy o zpracování osobních údajů, které obsahují potřebné záruky ochrany osobních údajů a zároveň přijali organizační opatření pro minimalizaci okruhu osob, jež s osobními údaji mají možnost nakládat.

Naše webové stránky lze používat bez poskytnutí osobních údajů. V rozsahu, v jakém jsou shromažďovány osobní údaje (například jméno, adresa nebo e-mailové adresy), k tomu dochází vždy dobrovolně, pokud nám vědomě tyto informace poskytnete.

Ve Skupině B. Braun CZ/SK zpracováváme zejména osobní údaje těchto fyzických osob: 

 1. Zaměstnanců
 2. Uchazečů o zaměstnání
 3. Dodavatelů
 4. Kontaktních osob u našich zákazníků / obchodních partnerů
 5. Návštěv sídel našich společností a jiných našich pracovišť
 6. Pacientů
 7. Návštěvníků webových stránek
 8. Zájemců přihlášených k odběru newsletteru nebo různých periodik
 9. Účastníků různých akcí, včetně vzdělávacích akcí, soutěží, apod. 

Z tzv. zvláštních kategorií osobních údajů zpracováváme pouze osobní údaje o zdravotním stavu. 

Pro zpracování osobních údajů využíváme následující právní tituly dle GDPR:

 1. Zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je fyzická osoba nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost této fyzické osoby
 2. Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje
 3. Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů fyzických osob
 4. Zpracování je nezbytné pro plnění úkolů veřejného zájmu
 5. Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, ledaže před tímto zpracováním mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody fyzické osoby vyžadující ochranu
 6. Souhlas fyzické osoby 

Ve většině případů je naším titulem pro zpracování jiný titul než souhlas. Souhlas jako právní titul zpracování využíváme v omezené míře, například pro účely:

 • Zveřejnění fotografií na našich propagačních materiálech nebo internetových stránkách
 • Použití fotografií v našich výukových materiálech
 • Účasti fyzických osob v námi pořádaných soutěžích nebo průzkumech
 • Uchovávání a využívání údajů o uchazečích o zaměstnání po určitou dobu i po ukončení výběrového řízení na konkrétní pozici
 • Zajištění prázdninové dialýzy pro pacienta
 • Souhlasy se zpřístupněním kalendáře či e-mailové schránky zaměstnance (v případě nepřítomnosti či po ukončení spolupráce)
 • Účasti pacientů v klinických hodnoceních
 • Předávání informací o pacientech jimi určeným osobám

V souladu s principem minimalizace zpracování osobních údajů dle Obecného nařízení o ochraně údajů na našich webových stránkách shromažďujeme osobní údaje pouze tehdy, pokud je to buď nezbytné pro vámi požadované účely, pokud jsme tak povinni činit na základě platných a účinných právních předpisů nebo pro účely plnění smluv (i připravovaných) s vaší osobou a/nebo pokud nám k tomu poskytnete váš dobrovolný souhlas. 

Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery uloží každý váš přístup do protokolového souboru. Zaznamenány jsou následující údaje a uloženy až do automatického vymazání:

 • anonymizovaná adresa IP počítače vysílajícího požadavek,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL volaných dat,
 • zpráva, zda bylo volání úspěšné,
 • identifikační údaje použitého prohlížeče a operačního systému,
 • webová stránka, z níž k přístupu došlo,
 • jméno vašeho poskytovatele přístupu na internet. 

K legálnímu zpracování těchto údajů dochází pro účely umožnění používání webových stránek (navázání spojení), pro zabezpečení systému, pro technickou správu síťové infrastruktury a pro optimalizaci internetové nabídky.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány výhradně na základě zákonného oprávnění nebo Vašeho souhlasu (článek 6(1)(a) GDPR). Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli odvolat s platností do budoucna. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů může být požadován v různých případech:

 • Za účelem zasílání newsletteru (viz. bod 17 pro další informace)
 • Zasílání vzorků, bonusů, produktů a informací
 • Zápis do soutěží o ceny, do programů anebo nabídek dle Vašeho požadavku
 • Poskytnutí dalších služeb, které jsme Vám nabídli
 • Průzkumy na našich webových stránkách
 • Vytvoření a poskytování reklamy upravené podle Vašich zájmů
 • Oslovení pomocí kontaktního formuláře (viz. bod 15 pro další informace)
 • a jiné.

Údaje, které přes webové stránky shromažďujeme, používáme pro poskytování vámi požadovaných produktů a služeb, pro informování o produktech a službách nabízených B. Braun a pro řízení našich webových stránek a služeb (např. letáku), jakož i pro uspokojení našich práv a povinností ve vztahu ke zpracování údajů dle ustanovení platných a účinných právních předpisů. 

Osobní údaje  zpracováváme pouze po dobu, po kterou je to nezbytné pro zamýšlené účely a likvidujeme je po splnění účelu jejich zpracování nebo po uplynutí doby, po niž jsme v souladu s platnými a účinnými právními předpisy povinni nebo oprávněni si je ponechat.

V souladu s článkem 22 GDPR se řídíme hlavní zásadou: nepoužíváme žádný plně automatizovaný rozhodovací proces k navázání a zavedení obchodního vztahu. Pokud bychom tuto metodu použili v ojedinělých případech, nejprve bychom Vás adresně informovali kde to zákon vyžaduje.

Automatické metody používáme částečně ke zpracování Vašich údajů s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty, tj. profilování. Proces profilování klienta používáme například k cílenému poskytování produktů, o které byste mohli mít zájem.

V rámci našeho vzájemného obchodního vztahu od Vás požadujeme, abyste nám poskytli osobní údaje, které jsou nezbytné k tomu, abychom zajistili navázání a rozvoj relevantního obchodního vztahu a mohli plnit vyplývající smluvní závazky a shromažďovat údaje tak jak to od nás požadují zákonná ustanovení. Bez zmíněných dat bychom s Vámi nemohli ani navázat obchodní vztah, ani plnit vyplývající smluvní závazky.

Webové stránky společnosti B. Braun Melsungen AG mohou obsahovat propojení (linky) na webové stránky třetích stran, na jejichž obsah nemá společnost B. Braun Melsungen AG žádný vliv. Kliknutím na takový externí odkaz opouštíte sféru, za kterou odpovídá společnost B. Braun Melsungen AG. Následně zpracování dat po vstupu na externí web již nepodléhá vlivu ani odpovědnosti společnosti B. Braun Melsungen AG.

Děti a osoby mladší 18 let nám obvykle neposkytují osobní údaje bez souhlasu svých rodičů nebo opatrovníků. Od dětí nepožadujeme osobní údaje a potvrzujeme, že neshromažďujeme osobní údaje od dětí ani je nepoužíváme jakýmkoliv způsobem ani je bez legitimního souhlasu neposkytujeme třetím osobám.

Internet je globální otevřená platforma. Vzhledem k tomuto Internetu vlastnímu způsobu fungování a souvisejícím systémovým rizikům provádíte veškeré případné přenosy dat na vlastní  riziko. Pro vaši bezpečnost vám naše služby nabízíme výhradně prostřednictvím šifrovaného přenosového kanálu.

Vaše osobní údaje mohou být předávány a zpracovávány v rámci koncernu B. Braun (informace ohledně jednotlivých společností koncernu B. Braun naleznete zde.) Informace o zdravotním stavu nejsou předávány ani v rámci koncernu B. Braun, pouze společnosti B. Braun Medical s.r.o. (Česká republika) mohou být některé takové osobní údaje zpřístupněny, jakožto zpracovateli a poskytovateli například IT služeb pro společnosti B. Braun Avitum s.r.o. a B. Braun Avitum Austerlitz s.r.o. 

Vše osobní údaje nebudou poskytovány třetím osobám (tedy osobám mimo skupinu B. Braun), pokud nám k tomu neposkytnete odpovídající předběžný souhlas. Z tohoto ustanovení je vyloučeno poskytování osobních údajů poskytovatelům služeb, jako jsou například poskytovatelé zásilkové služby nebo přepravci, pokud je takové poskytnutí nezbytné pro zpracování nebo dodávku zboží. 

Poskytovatelé logistických služeb obdrží údaje, které jsou nezbytné pro dodání, a to k použití na jejich vlastní odpovědnost. V důsledku toho odpovídajícím způsobem omezujeme tyto údaje na ty, které jsou nezbytně nutné pro dodání. 

Navíc jsou do plnění smluv zapojeni další poskytovatelé služeb, jako jsou například poskytovatelé IT služeb nebo poskytovatelé hostingových služeb pro webové stránky. Tyto společnosti poskytují našim společnostem služby v rámci smluv, dle jasně stanovených pravidel pro zpracování osobních údajů v souladu s GDPR, závazkem používat osobní údaje výhradně v souladu s našimi pokyny dle těchto smluv. Dodržování těchto ustanovení monitorujeme. 

Dále je z tohoto ustanovení vyloučen přenos dat pro zpracování objednávek nebo dodávky zboží nebo služeb či přenos a používání pro účely účetnictví a finanční či jiné vypořádání v rámci koncernu B. Braun. V rámci předávání těchto údajů dle předchozí věty mohou být osobní údaje uloženy v cloudové aplikaci salesforce.com, Inc., The Landmark @ One Market Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, USA („Salesforce“). 

Ve všech těchto případech proběhne předání v souladu s platnými a účinnými národními a evropskými právními předpisy o ochraně údajů; rozsah přenášených údajů je v takovém případě omezen na nezbytné minimum.

Naše internetové stránky rovněž využívají tzv. „soubory cookies“. Soubory cookies jsou drobné textové soubory, které jsou při použití našich stránek uloženy ve vašem počítači prostřednictvím vašeho prohlížeče. 

Nezpůsobují poškození vašeho počítače a neobsahují viry. Slouží k zajištění větší uživatelské přívětivosti, účinnosti a bezpečnosti našich nabídek. Některé soubory cookies (tzv. „funkční soubory cookies“ např. pro jazykové nastavení a zpracování objednávky) jsou ty, které jsou vyžadovány pro zajištění základních funkcí webových stránek. Bez těchto souborů cookies nelze webové stránky používat pro zamýšlené účely. 

Většina námi používaných souborů cookies jsou tzv. „soubory cookies relace“ nebo-li „session cookies“. Jsou automaticky vymazány po skončení vaší návštěvy našich internetových stránek. Ostatní soubory cookies zůstanou uloženy ve vašem koncovém zařízení, dokud je nevymažete. Tyto soubory cookies nám umožňují znovu rozpoznat váš prohlížeč při následující návštěvě. 

Váš prohlížeč můžete nastavit tak, aby vás informoval o umístění souborů cookies a takové soubory cookies povolit pouze v jednotlivých případech, vyloučit jejich akceptaci v určitých případech nebo obecně vyloučit používání souborů cookies. Stejně tak můžete aktivovat automatické vymazávání souborů cookies po zavření prohlížeče. V případě, že používání souborů cookies odmítnete (možnost v nastavení vašeho prohlížeče), bude přesto možné (v některých případech omezeně) naše webové stránky používat. Podrobné informace o cookie

Přijali jsme rozsáhlá opatření pro zajištění bezpečnosti vašich údajů, a to i na našich internetových stránkách. Údaje, které nám poskytujete, které jste například zadali na webových stránkách HTML (kontaktní formuláře), jsou přenášeny v šifrované formě (SSL - Secure Socket Layer) přes veřejnou datovou síť do společnosti B. Braun, kde se ukládají a zpracovávají. 

Tyto webové stránky využívají šifrování SSL z důvodu zabezpečení a po ochranu přenosu důvěrného obsahu, jako jsou například dotazy, které nám zasíláte jako provozovateli webových stránek.  Šifrované připojení rozpoznáte dle skutečnosti, že řádek adresy v prohlížeči se změní z „http://“ na „https://“ a v řádku prohlížeče se zobrazí ikona zámku. 

Pokud je šifrování SSL aktivní, údaje, které nám zasíláte, nemohou třetí osoby přečíst.

CRM (Customer Relationship Management) 

Jako obchodní společnost zpracováváme osobní údajů našich zákazníků v CRM systému. Jako CRM systém používáme aplikaci SalesForce od společnosti salesforce.com, Inc., Suite 300, San Francisco, California 94105, USA. 

Osobní údaje pro SalesForce získáváme v rámci obchodní činnosti, tj. nejčastěji kontaktem našich obchodních zástupců a obchodních manažerů se zákazníky. 

SalesForce jako IT aplikace splňuje ty nejpřísnější požadavky na IT bezpečnost. 

V SalesForce zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • Akademický titul
 • Jméno/Příjmení
 • Pracovní pozice
 • Pracoviště/Oddělení
 • Pevná linka/mobilní telefon
 • Pracovní mail
 • Odbornost
 • Účast na školení B. Braun
 • Zasílání Braunovin ANO/NE
 • Zasílání Newsletterů ANO/NE
 • Poskytnutí vzorků ANO/NE
 • Členství v profesní asociaci
 • Existence dohody o provedení práce ANO/NE
 • Lektor Aesculap akademie ANO/NE 

K výše uvedeným údajům můžeme přidávat údaje o návštěvách obchodních zástupců u zákazníků, zpravidla plán návštěv, údaje o realizovaných návštěvách a zápisy z návštěv. 

Osobní údaje v SalesForce nezpřístupňujeme třetím stranám, s výjimkou spolupracujících obchodních zástupců, kteří podnikají jako s.r.o. nebo jako OSVČ a mají s naší společností uzavřenou smlouvu o obchodním zastoupení. V těchto případech pak vždy soulad zpracování osobních údajů chráníme závaznými smluvními ujednáními. V omezené míře mají do Salesforce přístup naši kolegové z centrály v Německu (společnost B. Braun Melsungen AG), kteří tento přístup potřebují z důvodů řádné administrace aplikace Salesforce. Seznam spolupracujících obchodních zástupců je u nás k dispozici na vyžádání. 

Osobní údaje v Salesforce zpracováváme za účelem řízení naší obchodní činnosti, včetně nabízení zboží a služeb. 

Kontaktům uvedeným v SalesForce zasíláme e-mailem naše obchodní nabídky, firemní časopis Braunoviny a také nabídky na akce Aesculap Akademie. Při zasílání nabídek na akce Aesculap Akademie usilujeme o to, abychom tyto nabídky zasílali pouze těm osobám, které konkrétní nabídky mohou vzhledem k jejich odbornosti a pracovišti zajímat. 

V případě, že si nepřejete dostávat naše obchodní nabídky, informujte nás prosím na adrese ou.cz@bbraun.com nebo ou.sk@bbraun.com.

Pokud se zaregistrujete k odběru nabízeného newsletteru (v rámci stránek https://braunoviny.bbraun.cz/), uložíme vaši e-mailovou adresu a váš souhlas s doručováním newsletteru. Vaše údaje budou zpracovány výhradně pro účely poskytnutí newsletteru a nebudou používány pro další účely. Současně nebudou vaše údaje poskytnuty třetím osobám. 

Zasláním registračního e-mailu s odkazem pro potvrzení zájmu o registraci k odběru newsletteru náš registrační systém zabezpečuje, že daný newsletter skutečně požadujete (tzv. „dvojitý opt-in proces“). 

Vámi udělený souhlas s uložením e-mailové adresy, jakož i s jejím použitím pro zasílání newsletteru můžete kdykoliv odvolat, například pomocí odkliknutí odkazu „zrušení registrace“ v newsletteru.

Naše webové stránky využívají analytické služby etracker. Poskytovatelem je etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Německo. Pro tyto účely mohou být využívány soubory cookies. Soubory cookies umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče. Údaje shromažďované prostřednictvím technologií etracker nebudou používány k osobní identifikaci návštěvníků našich webových stránek bez samostatně uděleného souhlasu příslušné osoby a nebudou spojovány s osobními údaji o držiteli pseudonymu. 

Proti shromažďování údajů a jejich ukládání ze strany etracker lze kdykoliv uplatnit námitku s účinností do budoucnosti. Za účelem uplatnění námitky vůči shromažďování a ukládání vašich údajů návštěvníka do budoucnosti můžete získat soubor cookies se zrušením registrace od etracker na následujícím odkazu. https://www.etracker.com/en/data-privacy/ To povede k tomu, že etracker nebude v budoucnosti shromažďovat ani ukládat návštěvnická data při použití prohlížeče na vašem počítači.  

Společností etracker je pro zrušení registrace používán soubor cookie s názvem „cntcookie“. Tento soubor cookie prosím nevymazávejte, dokud chcete, aby vaše námitka zůstala v platnosti. Podrobnější informace o ustanovení ochrany údajů společnosti etracker najdete zde: https://www.etracker.com/en/data-privacy/   
 

Pro ochranu zadávacích formulářů na našich webových stránkách používáme službu „reCAPTCHA“ společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen „Google“). Díky použití této služby lze rozlišit, zda příslušné zadání provedl člověk nebo zda je prováděno automatickým mechanickým zpracováním. 

Dle našich znalostí jsou společnosti Google přenášeny informace o odkazující se URL adrese,  IP adrese, chování návštěvníka webových stránek, informace o operačním systému, prohlížeči a době setrvání na stránkách, souborech cookies, instrukcích a skriptu, vstupním chování uživatele, jakožto i o pohybech myši v oblasti zaškrtávacího políčka „reCAPTCHA“. 

Společnost Google využívá takto získané informace kromě jiného k digitalizaci knih a dalších tištěných produktů, jakož i optimalizaci služeb jako jsou Google Street View a Google Maps (například čísla domů a rozpoznání názvu ulice). 

IP adresa přenášená v rámci „reCAPTCHA“ není spojována s dalšími daty společnosti Google, pokud nejste v době používání doplňkového modulu „reCAPTCHA“ přihlášeni ke svému účtu Google. Pokud chcete zabránit přenosu těchto informací a ukládání dat o vás a vašem chování na našich webových stránkách ve vztahu ke společnosti Google, musíte se před vaší návštěvou našich webových stránek nebo použitím doplňkového modulu reCAPTCHA odhlásit z Google. 

Používání informací získaných prostřednictvím služby „reCAPTCHA“ probíhá v souladu s podmínkami používání Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

V rámci přítomnosti společností B. Braun na internetu může být používán obsah třetích osob (tzv. „plug-in“ nebo-li „doplněk“). Tyto se mohou objevit videí YouTube, kanálů RSS nebo grafiky jiných webových stránek, jakož i tlačítek sociálních médií, jako je například tlačítko sdílení aplikace Facebook. 

Pokud jste na webových stránkách B. Braun, do kterých je zabudován obsah třetích osob, za určitých okolností dojde k navázání spojení s příslušnou sociální sítí. Váš prohlížeč tak může přenést obsah těchto tlačítek a zabudovat jej tak do webových stránek. To znamená, že příslušný poskytovatel vždy obdrží informaci, že odkaz přichází z webových stránek B. Braun. V tomto případě není relevantní, zda jste členy sociální sítě nebo zda jste k takové síti přihlášeni. Dále bez ohledu na to, zda skutečně dochází k vaší interakci se zapracovaným obsahem, sociální sítě budou automaticky shromažďovat informace. Může docházet k přenosu následujících údajů: IP adresa, informace o prohlížeči a operačním systému, rozlišení obrazovky, nainstalovaných doplňcích prohlížeče (např. Adobe Flash Player), zdrojové místo návštěvníka (pokud jste použili odkaz) a URL aktuální webové stránky. 

Pokud jste během používání webových stránek B. Braun přihlášeni k některé ze sociálních sítí, za určitých okolností budou informace o oslovení webové stránky propojeny s Vaším uživatelským profilem a uloženy. Pokud jste členem sociální sítě a nepřejete si přenos těchto údajů, musíte se před návštěvou webových stránek B. Braun ze sociální sítě odhlásit. 

Společnosti B. Braun nemají možnost ovlivnit rozsah údajů shromažďovaných sociálními sítěmi. Informace o typu, rozsahu a účelu shromažďování údajů, informace o dalším zpracování údajů, jakož i o vašich právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany vašeho soukromí najdete v zásadách ochrany osobních údajů příslušné sociální sítě. 

Dále máte možnost zablokovat doplňky sociálních médií za použití tzv. add-on(s) ve vašem prohlížeči a zabránit tak přenosu údajů.

19.1    Zásady ochrany osobních údajů pro použití doplňků aplikace Facebook

Do našich webových stránek mohou být zabudovány doplňky sociální sítě Facebook, přičemž poskytovatelem je Facebook Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Doplňky sítě Facebook rozpoznáte dle loga Facebooku na našich webových stránkách. Přehled doplňků Facebook najdete zde: http://developers.facebook.com/docs/plugins/. 

Pokud navštívíte naše webové stránky, naváže se prostřednictvím doplňku přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem sítě Facebook. Díky tomu Facebook získá informaci, že jste navštívili naše webové stránky, společně s vaší IP adresou. Díky tomu může Facebook přiřadit návštěvu našich webových stránek s vaším uživatelským účtem. Rádi bychom zdůraznili, že my jako poskytovatel webových stránek nezískáme informace o obsahu přenášených dat, ani jejich využití ze strany Facebooku. Podrobnější informace v tomto ohledu najdete v zásadách ochrany osobních údajů Facebooku na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation

Pokud si nepřejete, aby mohl Facebook přiřadit vaši návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu na Facebooku, odhlaste se před návštěvou našich webových stránek ze svého uživatelského účtu na Facebooku. 

19.2 Zásady ochrany osobních údajů pro použití doplňků YouTube  

Naše webové stránky používají pluginy (doplňkové moduly) sítě YouTube provozované společností Google. Provozovatelem webových stránek je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Navštívíte-li některou z našich webových stránek, která používá modul YouTube plugin, automaticky se naváže spojení se servery YouTube. To znamená, že Vaše návštěva aktivuje komunikaci se serverem YouTube a tímto způsobem bude na YouTube existovat záznam o tom, které z našich webových stránek jste navštívili.

Pokud se přihlásíte na YouTube pomocí svého účtu, umožníte YouTube přiřadit Váš výběr [to znamená chování uživatele při procházení webovými stránkami] přímo k webovému obsahu podle Vašeho uživatelského profilu. Tento postup můžete zablokovat tím, že se odhlásíte z Vašeho účtu YouTube. Bližší informace ohledně nakládání s údaji uživatelů najdete v prohlášení o ochraně soukromí při používání YouTube na adrese: https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=de

19.3 Zásady ochrany osobních údajů pro použití Google Maps

Naše webové stránky využívají interaktivní mapy, a abychom vám poskytli co největší pohodlí při využívání funkce map, tak na našich stránkách zahrnujeme služby Google Maps, které jsou zprostředkovány od Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland (Parent: Google LLC, 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Chcete-li tyto služby využívat, je potřebná Vaše IP adresa, která je odeslána Googlu. Vaše IP adresa je potřebná jen v případě, že využíváte tyto služby, které se Vám díky Vaší IP adrese budou zobrazovat správně. Informace o Vaší poloze nebudou shromažďovány společností Google bez vašeho souhlasu (nejčastěji součást v nastavení vašeho zařízení).

Zásady k ochraně osobních údajů společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/privacy

Pokud používáte náš Extranet, musíte zadat některé osobní údaje, které zpracováváme a ukládáme, abychom upravili námi nabízenou škálu služeb dle vašich potřeb. Vaše údaje můžete kdykoliv spravovat v části „Můj profil“. Pro vymazání vašeho profilu nás prosím informujte na adrese mybbraun@bbraun.com, neboť vymazáním vašich údajů dojde i ke zrušení celého vašeho přístupu k Extranetu.

20.1    Interakce s odborníky

Prostřednictvím Extranetu můžete komunikovat a spojit se se zaměstnanci společností B. Braun. V rámci vzájemné obchodní spolupráce vás zaměstnanci B. Braun budou informovat  na vámi uvedené e-mailové adrese.

20.2    Soubory protokolu

Rádi bychom zdůraznili, že kromě údajů, které zadáte, se bude ukládat i adresa IP, ze které náš Extranet navštívíte, a v případě potřeby se použije za účelem zajištění našich nároků a za účelem poskytnutí důkazů. Údaj o adrese IP nebude dále jinak využíván, bude sloužit pouze jako preventivní opatření.  Nadále bude zajištěno, že nebude možné dospět k závěrům o konkrétním uživateli Extranetu.

20.3    Přístup k informacím e-mailová oznámení

Po úspěšné identifikaci a registraci získáte v části Můj B. Braun přístup k různým informacím, dokumentům a aplikacím.

V Můj B. Braun vám budou nabídnuty bezplatné e-mailové zprávy. Pro tyto účely musíte uvést e‑mailovou adresu, kterou používáte výhradně vy nebo e-mailovou adresu přidělenou vám osobně pro vaše výhradní použití. Uvádění jiných e-mailových adres, zejména pak adres třetích osob, není povoleno. Zadáním této e-mailové adresy prohlašujete, že souhlasíte se zpracováním těchto údajů. 

Pro zrušení zasílání e-mailů bude k dispozici příslušná deaktivace. Pro účely případných technických či jiných potíží je uživatelům k dispozici technická podpora na adrese mybbraun@bbraun.com, kde vám bude též poskytnuta podpora v případě problémů s deaktivací zasílání e-mailů.

20.4    Vymazání vašich údajů

Vaše údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou nebo přípustnou v souladu s platnými a účinnými právními předpisy nebo v rozsahu potřebném pro naplnění vzájemných obchodních vztahů. Veškeré vaše osobní údaje jsou následně vymazány, pokud tomu nebrání jakákoliv zákonná lhůta pro uchovávání. 

20.5 Eshop 

Na našem webu provozujeme eshop. K vyřízení vaší objednávky potřebujeme znát Vaše osobní údaje, abychom mohli zadat náležitosti smlouvy: 

adresu a titul, název společnosti, nebo příjmení, křestní jméno, poštovní adresu, e-mail a volitelné údaje: dodací adresu (pokud je jiná než výše uvedená). Právním základem ke zpracování svěřených dat, které tvoří důležitou součást pro vyřízení Vaší objednávky, je článek 6(1)(b) GDPR.

Vždy máte právo přístupu (čl. 15 GDPR) ke svým osobním údajům, informaci o jejich původu a o jejich příjemcích, jakož i o účelu zpracování osobních údajů, a to bezplatně; stejně tak máte právo na opravu (čl. 16 GDPR), vymazání (čl. 17 GDPR) nebo omezení zpracování těchto údajů (čl. 18 GDPR). Dále máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají, které jste poskytli našim společnostem, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu (právo na přenosnost dat čl. 20 GDPR). 

Můžete rovněž kdykoliv podat námitku / odvolat váš souhlas (právo v souladu s čl. 21 GDPR) se zpracováním a používáním vašich údajů, které nejsou nezbytné v důsledku nadřazeného zákonného předpisu nebo přímo pro zpracování stávajícího smluvního vztahu. V tomto ohledu a ve vztahu k dalším otázkám k tématu osobních údajů nás můžete kontaktovat na adrese uvedené v tomto dokumentu. Na vaše vyžádání vás budeme písemně informovat, zda a které osobní údaje o vás ukládáme, a to v souladu s platnými a účinnými právními předpisy.

Tato stránka používá Adobe Analytics, službu webové analýzy od Adobe Systems Software Ireland Limited ("Adobe"). Adobe Analytics používá cookies. Jsou-li informace vztahující se k používání webové stránky generované prostřednictvím cookies přenášeny na server Adobe, pak jeho nastavení zajišťuje anonymizaci IP adresy před její geografickou lokalizací a před uložením je nahrazena generickou IP adresou. Adobe tyto informace používá jménem provozovatele dané webové stránky za účelem vyhodnocení využití této webové stránky uživatelem, k vytváření reportů o aktivitě na webové stránce pro jejího provozovatele a za účelem poskytování dalších služeb pro provozovatele souvisejících s používáním webové stránky a internetu. IP adresa přenesená vaším prohlížečem v souvislosti s Adobe Analytics není kombinována s žádnými jinými daty z Adobe. Ukládání cookies můžete zakázat odpovídajícím nastavením vašeho prohlížeče. V takovém případě ovšem mějte na paměti, že pravděpodobně nebudete moci využívat všech funkcionalit této webové stránky. Můžete dále zakázat ukládání dat generovaných cookies a odkazujících na vaše používání webové stránky  (včetně vaší IP adresy) na Adobe, stejně jako zpracování vašich údajů společností tak, že si stáhnete a do vašeho prohlížeče nainstalujete plugin, který je k dispozici zde

Se společností Adobe jsme uzavřeli smlouvu o zpracování smluvních údajů a beze zbytku zavádíme přísná pravidla německých úřadů pro ochranu osobních údajů vztahující se na používání Adobe Analytics.

Tyto zásady ochrany osobních údajů můžete kdykoliv získat a vytisknout na webových stránkách B. Braun pomocí odkazu „Zásady ochrany osobních údajů“.

Pokud máte otázky ohledně zpracování vašich osobních údajů, můžete se obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů, který je Vám k dispozici pro žádosti o informace, požadavky nebo stížnosti: 

Mgr. Milan Filípek
Manažer Právní sekce a B. Braun CZ/SK Compliance Officer
Pověřenec pro ochranu osobních údajů 
V Parku 2335/20, 148 00 Praha, Česká republika
+ 420 271 091 236
milan.filipek@bbraun.com
ou.cz@bbraun.com 
ou.sk@bbraun.com

24.1    Vaše právo na podání stížnosti u regulačního orgánu

V případě stížnosti se můžete obrátit na příslušný regulační orgán: 

Česká republika:
Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7 

Slovenská republika:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12
820 07 Bratislava 27