VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ SOFTWAROVÁ APLIKACE „ForPatientApp"

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

PŘED POUŽITÍM APLIKACE ForPatientApp SI PROSÍM PEČLIVĚ PROČTĚTE TYTO VŠEOBECNÉ PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ

Tyto Všeobecné podmínky užívání („podmínky užívání“) by vám měly objasnit užívání naší softwarové aplikace a definují vaše práva a povinnosti uživatele softwarové aplikace ForPatientApp („aplikace“). Máme právo tyto podmínky užívání kdykoli bez předchozího upozornění změnit, pokud budou tyto změny oznámeny v aplikaci.

Užíváním této aplikace a/nebo kliknutím na tlačítko „souhlasím“ bez výhrad uznáváte, že je tato dohoda pro vás závazná. Pokud se rozhodnete, že nechcete splnit všechny závazky vyplývající z podmínek užívání, nebude vám užívání této aplikace dovoleno. Podmínky užívání jsou platné od okamžiku vašeho přihlášení do aplikace a platí po celou dobu užívání.

 

1.    Podstatné charakteristické znaky aplikace
 

1.1    Držitelem licence na aplikaci je klinika, na které je uživatel registrován na platformě („klinika").

 

Vlastníkem aplikace je společnost B. Braun SE, Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo a s ní spojené podniky („B. Braun“).

 

Uživateli aplikace jsou pacienti, kteří se podrobí nebo podrobili chirurgickému zákroku nebo jejich zákonní zástupci („uživatelé").

1.2    Tyto podmínky užívání upravují vztah mezi uživateli této aplikace a klinikou jako držitelem licence.

1.3    Aplikace doprovází uživatele při přípravě, jakož i v době po chirurgickém zákroku. V aplikaci naleznete informace o své operaci, o době před operací a po operaci. Díky tomu jsou a zůstanou uživatelé informováni o průběhu zákroku nejlépe, jak je to možné. Ošetřující klinika může vidět, v jaké fázi léčby se uživatelé nacházejí. Mimoto poskytuje tato aplikace možnost, aby ošetřující klinika kladla uživatelům elektronicky dotazy na jejich zdravotní stav - v souvislosti s léčbou – před zákrokem i po zákroku. Výsledky dotazů se přenášejí elektronicky na kliniku.

2.    Uzavření smlouvy

2.1    Využití nabídky služeb v rámci aplikace vyžaduje stažení aplikace, registraci uživatele v aplikaci a akceptaci těchto podmínek užívání. 

2.2    Přijetím těchto podmínek užívání uživatelé výslovně prohlašují, že souhlasí s tím, že budou vázáni ustanoveními, která jsou v nich obsažena. 

2.3    Uživatelé potvrzují, že si tyto podmínky užívání v plném rozsahu přečetli a akceptovali je.

2.4    Uživatelé byli zaregistrováni na klinice na platformě. Tam jsou zapsány následující informace: Jméno, příjmení, datum narození, chirurgický zákrok, e-mailová adresa a číslo mobilního telefonu. Mimoto mohou uživatelé při registraci do aplikace dobrovolně uvést následující informace: Pohlaví, výšku a hmotnost. 

2.5    Uživatelé ujišťují, že údaje, které uvedli v uživatelském profilu, jsou pravdivé a správné.

3.    Soukromí a ochrana osobních údajů 

3.1    Pro společnost B. Braun je důležité, aby uživatelé služeb rozuměli tomu, jak jsou jejich údaje užívány a jakým způsobem se společnost B. Braun zavazuje chránit jejich soukromí.

Zvláštní ochranu poskytuje B. Braun uživatelům u:

 • shromážděných údajů a u účelu shromažďování;
 • způsobu, jakým jsou tyto údaje zpracovávány;
 • poskytnutých funkcí, zejména u přístupu k údajům uživatelů a u jejich aktualizace.

Podstatnou součástí přihlašovacího procesu je dobrovolný a vědomý souhlas s podmínkami užívání a tudíž užívání této aplikace. Přihlášením dávají uživatelé svůj souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly vyměňovány se zdravotnickými pracovníky, kteří rovněž využívají tuto platformu.

3.2    Informace o nakládání s jejich osobními údaji obdrží uživatelé v prohlášení o ochraně údajů uvedeném zde https://www.bbraun.cz/cs/zasady-ochrany-soukromi/prohlaseni-o-ochrane-osobnich-udaju-pro-aplikaci-forpatientapp.html. Užívání aplikace podléhá tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.

4.    Předmět aplikace

4.1    Aplikace je určena pacientům, kteří se podrobili nebo podrobí plánovanému chirurgickému zákroku.

4.2    Tato aplikace poskytuje informace a obsahy související s přípravou a s rekonvalescencí po operaci, které byly předem ověřeny klinikou.

4.3    Komunikace ze strany aplikace k uživatelům probíhá vždy jednosměrně. V žádném případě neprobíhá mezi aplikací a uživateli dialog nebo interakce.

4.4    Tato aplikace není v žádném případě nástrojem pro monitorování na dálku, poradenství na dálku, diagnostiku na dálku či dokonce nástrojem telemedicíny. 

4.5    Informace získané užíváním této aplikace nesmí v žádném případě posloužit jako záminka pro odkládání rady lékaře nebo zdravotnických pracovníků. 

4.6    Pokud mají uživatelé zdravotní problém, nebo pokud se domnívají, že trpí určitými zdravotními potížemi, měli by bez zbytečného odkladu kontaktovat zdravotnického pracovníka. V případě náhlých zdravotních problémů prosím urgentně přivolejte lékařskou pomoc.

4.7    Aplikace neposkytuje uživatelům žádné zdravotnické služby prostřednictvím kliniky. Zejména nenahrazuje výslovně v žádném případě odbornou radu lékaře nebo kompetentního zdravotnického pracovníka. 

5.    Závazky uživatele

5.1    Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, že budou aplikaci používat výhradně k osobním a nekomerčním účelům, ledaže by existovala jednotlivá ustanovení s přednostní platností.

5.2    Pro zajištění bezpečnosti účtu nesmí uživatelé účtu předat své heslo třetím osobám. Pokud heslo nebo uživatelské jméno nedovoleně použila třetí osoba, je nutno tuto skutečnost sdělit pokud možno co nejrychleji společnosti B. Braun. 

5.3    Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, že nebudou aplikaci používat k účelům, které jsou protiprávní nebo zakázané, které porušují tyto podmínky užívání nebo práva a/nebo zájmy třetích osob.

5.4    Uživatelé prohlašují, že souhlasí s tím, že aplikaci nebudou používat takovým způsobem, který může deaktivovat, přetížit, negativně ovlivnit nebo zamezit její běžné užívání, integritu a stabilitu. Uživatelé se zavazují, že neodstraní žádné funkce aplikace relevantní z hlediska bezpečnosti, neobejdou je a/nebo nedeaktivují.

5.5    Pokud to je podle platného práva přípustné, zprostí uživatelé kliniku všech nároků, stížností, žalob a námitek třetích osob, které vyplývají z porušení podmínek užívání nebo ze zneužití aplikace, nebo s ním souvisejí. V důsledku toho odpovídají uživatelé za náklady na všechny škody, které budou přisuzovány klinice na základě právních sporů, přípravných řízení nebo jiných nároků, které vyplývají z takového porušení nebo z takového zneužití, včetně všech nákladů a výloh, které vzniknou při hájení zájmů kliniky, a všech z toho vyplývajících poplatků advokátů.

6.    Práva na duševní vlastnictví

6.1    Celá aplikace je chráněna autorským právem a podléhá německé a mezinárodní legislativě o duševním vlastnictvím.

6.2    Všechna práva, tituly a zájmy na aplikaci, včetně, avšak bez omezení na software, ochranné známky, patenty, design, autorská práva a jiné prvky v aplikaci jsou a zůstávají výhradním vlastnictvím společnosti B. Braun.

6.3    Uživatelům je zakázáno je využívat, reprodukovat, přenášet, rozšiřovat, zveřejňovat, veřejně o nich komunikovat, zpracovávat, prodávat, měnit nebo zneužívat. Uživatelé mohou aplikaci užívat jen k soukromým účelům a k přístupu ke specifickým službám, které aplikace nabízí.

6.4    S výhradou výslovného povolení ze strany kliniky uživatelé souhlasí s tím, že:

 

a) Aplikaci nebo její jednotlivé prvky nebudou prodávat, poskytovat na ně licence, distribuovat, kopírovat, modifikovat, veřejně předvádět nebo ukazovat, přenášet, zveřejňovat, zpracovávat, upravovat vyhotovovat z ní odvozená díla ani ji nebudou jinak neoprávněně užívat. Klinika a/nebo její poskytovatelé licence si vyhrazují všechna práva, která nejsou výslovně poskytnuta v těchto podmínkách užívání.

 

b) Zdrojový kód aplikace nebo jeho část nebudou uživatelé dekompilovat, provádět zpětné inženýrství, demontovat nebo se jinak pokoušet zdrojový kód nebo jeho části odvodit, mimo případu a jen do té míry, pokud je taková aktivita, bez ohledu na toto omezení, výslovně dovolena platným právem.

 

6.5    Uživatelé uznávají a prohlašují, že souhlasí s tím, že užívání aplikace nepředstavuje přenos duševních nebo průmyslových ochranných práv, jako jsou autorská práva, ochranné známky, design, nebo jiných práv na aplikaci, a že nepředstavuje povolení pro vytváření vývojů z aplikace.

6.6    Bez ohledu na to poskytuje klinika pacientům nevýhradní, nepřevoditelnou licenci bez možnosti poskytnutí sublicence, na užívání aplikace, jejích funkcí, jejích obsahů a jiných funkcí dostupných v aplikaci, která podléhá ostatním podmínkám uvedeným v těchto podmínkách užívání a platným právním předpisům.

7.    Odkazy

7.1    Tato aplikace může obsahovat odkazy na aplikace nebo webové stránky třetích poskytovatelů, které nejsou ve vlastnictví nebo pod kontrolou kliniky nebo společnosti B. Braun. Klinika nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah a praktiky webových stránek třetích osob. Přístup a užívání těchto propojených stránek probíhá na vlastní nebezpečí uživatele. Tyto podmínky užívání upravují jen užívání aplikace uživatelem a nikoli užívání jiné webové stránky nebo jiné služby uživatelem. Uživatelé by měli přezkoumat všechny relevantní podmínky a směrnice všech propojených webových stránek.

7.2    Mimoto nemůže klinika kontrolovat informace, obsahy,. produkty nebo služby třetích osob, které vytvořily odkazy k aplikaci. Proto nepřebírá klinika žádnou odpovědnost, která by mohla vyplývat z užívání funkcí, služeb nebo platforem třetích osob prostřednictvím uživatelů. V této souvislosti se uživatelé zavazují, že kliniku zbaví jakékoli odpovědnosti nebo platby škod v důsledku porušení nebo událostí v souvislosti s využitím takových funkcí, technologií, služeb nebo platforem třetích osob, ačkoli jsou dostupné prostřednictvím této aplikace.

8.    Dostupnost aplikace

8.1    Klinika vyvine největší možné úsilí, aby zajistila nepřerušovanou dostupnost aplikace a hladký průběh přenosů. To však nelze zaručit.

8.2    Přístup uživatelů může být za účelem údržby příležitostně omezen nebo zablokován.

9.    Odpovědnost

9.1    Odpovědnost kliniky za jakékoli škody vyplývající z užívání aplikace podle této dohody nebo z jiného právního důvodu je vyloučena. To platí zejména, nikoli však výhradně při

a) přechodném zablokování přístupu k aplikaci na základě prací na technické údržbě nebo aktualizace zveřejněných informací,

b) virových útoků nebo nelegálního užívání, které aplikaci poškodí. Uživatelé odpovídají za všechny škody třetích osob a za stížnosti nebo jednání, která mohou vzniknout tím, jak byly způsobeny uživateli

c) Porušení práv duševního vlastnictví třetích osob uživatelem nebo obecně v případě porušení práv třetích osob uživateli.

 

9.2    Odpovědnost za zaviněnou smrt, poškození zdraví, stejně jako zákonná odpovědnost podle zákona o odpovědnosti za výrobek, odpovědnost za úmysl nebo hrubou nedbalost, včetně úmyslu zástupců nebo pověřenců nebo odpovědnost na základě porušení podstatných smluvních povinností tím není dotčena.

9.3    Ačkoli se klinika bude snažit ze všech sil, aby informace obsažené v aplikaci byly správné, je nutno tyto informace vždy chápat jako orientační, a nikdy jako závaznou lékařskou radu. Klinika zejména nepřebírá žádnou záruku za přesnost, úplnost a aktuálnost informací. 

9.4    V případě nutnosti doporučujeme uživatelům konzultaci se zdravotnickým pracovníkem a u všech rozhodnutí, která se týkají jejich zdraví, doporučujeme řídit se jeho radou. B. Braun nepřebírá žádnou odpovědnost za vaše aktivity v aplikaci. Neodborné použití obsahu, sdělení nebo jiných služeb poskytovaných aplikací podléhá vašemu vlastnímu riziku. V této souvislosti nelze činit společnost B. Braun odpovědnou. 

9.5    Užívání aplikace probíhá na vlastní nebezpečí. Při přístupu k aplikaci jsou uživatelé povinni ji používat podle platného práva a odpovídají před klinikou a/nebo třetími osobami za všechny škody vyplývající z tohoto závazku.

9.6    Uživatelé odpovídají v plném rozsahu za údaje a obsahy přenášené prostřednictvím aplikace. Prostřednictvím služeb nabízených aplikací může dojít k čerpání dat. Klinika neodpovídá za náklady vzniklé v souvislosti s výměnou dat nebo s internetovým připojením uživatelů při využívání aplikace.

10.    Bezpečnost

10.1    Klinika a společnost B. Braun přijali společně nutná bezpečnostní opatření za účelem ochrany osobních údajů před nedovoleným přístupem a užíváním.

Smlouva mezi klinikou a společností B. Braun zahrnuje ochranu všech aktivit uživatelů na platformě pomocí různých metod a technologií: 

 • protokol SSL (Secure Socket Layer);
 • správa přístupových oprávnění;
 • správa přístupových práv dotčeného uživatele;
 • software pro monitorování sítí;
 • vývoj digitálního certifikátu;
 • zabezpečení dat;
 • heslo, které vám bylo zasláno při přihlášení, je zašifrováno kryptografickou hašovací funkcí;
 • firewall.

10.2    Všechny údaje, které jsou shromažďovány a zpracovávány společností B. Braun, včetně fyzických bezpečnostních opatření za účelem zamezení nedovoleného přístupu do systému, jsou pravidelně kontrolovány. Přístup k osobním údajům je vyhrazen výhradně jednomu pracovníkovi kliniky, který je příslušný pro plnění povinností podle těchto užívacích podmínek. Zaměstnanci společnosti B. Braun k těmto údajům v žádném případě nemají přístup. Stránky členů nejsou přístupné prostřednictvím vyhledavače, mimo zabezpečených portálů platformy nejsou žádné údaje šířeny přes internet. 

10.3    Společnost B. Braun se vůči klinice smluvně zavázala, že bude ze všech sil dodržovat maximální stupeň důvěrnosti a bude využívat technických inovací, které zaručí, aby s údaji a aktivitami uživatelů v aplikaci bylo zacházeno důvěrně. Přitom však nelze zapomínat na to, že přenos dat přes internet v žádném případě nelze zabezpečit na sto procent a všechny on-line předávané informace mohou potenciálně zachytit a použít rovněž nežádoucí třetí osoby a nikoli výhradně požadovaní příjemci. 

11.    Změny těchto podmínek užívání

11.1    Klinika je oprávněna kdykoli a bez uvedení důvodů změnit a aktualizovat tyto podmínky užívání tak, že změněné podmínky užívání zveřejní v aplikaci.

11.2    Mimoto si klinika vyhrazuje právo rozsah plnění služeb zahrnutých v aplikaci změnit, rozšířit nebo omezit.

11.3    Pokud by změněné podmínky užívání obsahovaly ustanovení, které budou mít dopady na smlouvu, budou uživatelé o této skutečnosti včas informováni a bude jim poskytnuto právo na mimořádnou výpověď. 

11.4    Pokud by uživatel kdykoli nesouhlasil s podmínkami užívání, včetně jejich budoucích změn, budou muset uživatelé užívání aplikace bez zbytečného odkladu zastavit. Další užívání podmínek užívání znamená, že s nimi uživatel souhlasí. Z tohoto důvodu vyzýváme uživatele, aby tuto dohodu pravidelně kontrolovali. 

12.    Deaktivace účtu

12.1    Podle předpisů o ochraně osobních údajů mají uživatelé právo žádat deaktivaci a výmaz svého účtu. 

12.2    Účet může být rovněž deaktivován z podnětu společnosti B. Braun, to však platí výhradně v případě neplnění ustanovení o užívání, resp. platných zákonných předpisů nebo všeobecných ustanovení. V tomto případě dojde k deaktivaci bez předchozího oznámení a bez odškodnění. 

12.3    Pokud uživatelé deaktivují svůj účet, zastaví jakékoli aktivity. Uživatelé aplikace pak již nebudou moci nahlížet do svého profilu. Jakmile bude účet deaktivován, bude s konečnou platností vymazán; osobní údaje uživatelů budou rovněž vymazány.

13. Platné právo a místo soudní příslušnosti 

13.1    Tyto podmínky užívání podléhají německému právu.

13.2    Pokud by tyto podmínky užívání nebo jejich jednotlivá ustanovení byly neplatné, nebo pokud by obsahovaly mezery, nebude tím dotčena platnost těchto podmínek užívání obecně. Neplatné ustanovení, resp. mezera se nahradí ustanovením, které se bude pokud možno co nejvíce blížit plánovanému hospodářskému účelu.

13.3    Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny nároky vyplývající z této smlouvy a nároky související s touto smlouvou je Tuttlingen.

1.             Soukromí a ochrana osobních údajů

 

1.1          Pro společnost B. Braun je důležité, aby uživatelé služeb rozuměli tomu, jak jsou jejich údaje užívány a jakým způsobem se společnost B. Braun zavazuje chránit jejich soukromí.

Zvláštní ochranu poskytuje B. Braun uživatelům u:

       shromážděných údajů a u účelu shromažďování;

       způsobu, jakým jsou tyto údaje zpracovávány;

       poskytnutých funkcí, zejména u přístupu k údajům uživatelů a u jejich aktualizace.

 

Podstatnou součástí přihlašovacího procesu je dobrovolný a vědomý souhlas s podmínkami užívání a tudíž užívání této aplikace. Přihlášením dávají uživatelé svůj souhlas s tím, aby jejich osobní údaje byly vyměňovány se zdravotnickými pracovníky, kteří rovněž využívají tuto platformu.

 

1.2          Informace o nakládání s jejich osobními údaji obdrží uživatelé v prohlášení o ochraně údajů uvedeném zde [vložit odkaz]. Užívání aplikace podléhá tomuto prohlášení o ochraně osobních údajů.