Compliance znamená více než jen dodržování právních předpisů

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

live compliance CZ.indd

Společnost B. Braun vyžaduje a podporuje odpovědné jednání a vystupování

Pro společnost B. Braun znamená compliance více než jen pouhé dodržování právních předpisů; tento pojem zahrnuje rovněž etické hodnoty, jakými jsou například spravedlivé a čestné jednání a udržitelnost. Společnost B. Braun je rodinnou společností, jež jedná jako sociálně odpovědná globální firma dodržující veškeré právní předpisy již od svého vzniku v roce 1839. 

Za účelem zajištění dodržování této zásady v rámci dalšího růstu se skupina společností B. Braun rozhodla zavést závazný Etický kodex. Dále byl za účelem plnění celosvětově platných jednotných pravidel zaveden komplexní systém řízení compliance. Na podmínky nezbytné pro zavedení těchto postupů v našich společnostech ve všech zemích světa dohlíží centrální oddělení compliance a místní pracovník pro sledování compliance (Corporate Compliance Office a Local Compliance Officer).

Program a postupy

Vedení každé ze společností skupiny B. Braun je odpovědné za zavedení a udržování příslušného programu compliance, který zahrnuje povinnost ustanovit místní výbor pro compliance, jmenovat pracovníka pro sledování compliance, šířit tento Etický kodex a poskytovat související školení, pravidelně monitorovat situaci společnosti v oblasti compliance, sestavovat pravidelné a periodické písemné zprávy o situaci v oblasti compliance a vytvářet pro zaměstnance komunikační kanály určené k oznamování jakýchkoli podezření z porušení Etického kodexu či z porušení právních předpisů.

Zaměstnanci by měli oznámit jakékoli podezření z porušení Etického kodexu či z porušení právních předpisů. Zaměstnanci jsou vyzýváni, aby jakékoli podezření z porušení oznámili svému příslušnému nadřízenému, avšak mohou rovněž využít jiných komunikačních kanálů, které zavede místní pracovník pro sledování compliance nebo výbor pro compliance, včetně zpráv zasílaných prostřednictví intranetu, anonymních sdělení či zpráv zasílaných přímo místnímu pracovníkovi pro sledování compliance nebo výboru pro compliance. Veškerá oznámení budou řádně prošetřena a budou přijata nezbytná nápravná opatření. Zároveň skupina společností B. Braun zakazuje jakákoli odvetné kroky směřující vůči jakémukoli zaměstnanci, který případně v dobré víře oznámí jakékoli porušení.