Advanced Surface®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Inovativní řešení prevence alergických reakcí a dosažení výrazně menšího opotřebení implantátu

Implantáty s povrchovou úpravou AS od společnosti Aesculap představují průkopnické řešení pro pacienty s alergií na kovy, např. nikl, chrom a kobalt. Kožní přecitlivělost na kovy je poměrně častá – podle literárních údajů postihuje okolo 10 až 15 % populace.

V současné době neexistuje žádná obecně uznávaná klinická metoda, která by umožňovala určit přecitlivělost na kovy používané pro výrobu implantátů. Prevalence kožní přecitlivělosti je však u pacientů s kloubní náhradou, a to zejména u těch, kteří mají s endoprotézou potíže, podstatně vyšší než v obecné populaci (Hallab et al, Biomaterials 2008).

Reakce se může projevovat ekzémem, otokem, výpotkem, ale také poruchou hojení rány nebo sterilní osteomyelitidou. Přecitlivělost na kovy může jistě přispět i k uvolnění implantátu.

Vzhledem ke stále se zvyšujícímu počtu pacientů, kterým jsou voperovány kloubní náhrady s dlouhou životností, se biokompatibilita materiálu na výrobu endoprotéz stala jedním s hlavních problémů implantační technologie.

Výhody:

  • Vícevrstevný potah zaručuje nejvyšší úroveň ochrany proti pronikání iontů kovů.
  • Nedochází k uvolňování iontů niklu, kobaltu a chrómu.
  • Stejné instrumentárium pro standardní i AS endoprotézy.
  • Potah AS ZrN – materiál vykazující excelentní biokompatibilitu, špičkovou odolnost proti abrazi a vynikající životnost. V porovnání s implantáty CoCr může být otěr nižší až o 60 %.
  • Rozsáhlý sortiment AS komponent nenutí k žádným kompromisům.
  • Nedochází k mechanickému uvolnění potahu.

Advanced Surface® je nástřik našich zdravotnických prostředků. Jde kyčelní nebo kolenní dílčí komponenty totální náhrady kyčelního nebo kolenní kloubu opatřené několika vrstvami nástřiku AS – nitrid zirkonia. Účelem tohoto nástřiku je zabránění průniku iontů těžkých kovou do organismu pacienta a předejití alergické reakci na kovy. Zároveň se tímto výrazně zlepšují mechanické vlastnosti implantátu. Indikace: Degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět, osteoporóza nebo osteomalacie, poškození kostních struktur, které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; Mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; Nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu (nejde však o jejich úplný výčet): Chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; Změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; Reakce na cizí těleso, alergie; Infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: AS® lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci AS®. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ patologie kyčelního kloubu. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak, aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval, jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

 

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.