Helipur® H plus N

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dezinfekční a čistící prostředek na nástroje a endoskopy

Kapalný koncentrovaný dezinfekční prostředek s čisticím účinkem na bázi kombinovaného působení aldehydů a alkoholů.

Neobsahuje formaldehyd!

Je určen k velmi rychlé dekontaminaci nástrojů, termolabilního materiálu, rigidních i flexibilních endoskopů, k čištěným materiálům je velmi šetrný.

Čisticí sílu lze zvýšit přídavkem kompatibilního tenzidového přípravku Cleaner N přímo do pracovního roztoku. Působí spolehlivě i při velmi nízkých koncentracích, čímž je jeho použití hospodárné.

Vhodný pro vyšší stupeň dezinfekce. Roztok lze pro vyšší stupeň dezinfekce v přiklopených nádobách uchovávat a používat 14 dní.

Účinné látky:

Glutaraldehyd, 2-propanol, ethylhexanol.

Účinnost:

Baktericidní, virucidní, sporicidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

Helipur® H plus N je dezinfekční zdravotnický prostředek na nástroje. Použití: Manuální. Dezinfekce chirurgického instrumentária, flexibilních a rigidních endoskopů, laboratorního náčiní a anesteziologického příslušenství. Vhodný do ultrazvukové lázně. Nebezpečí: Způsobuje poleptání dýchacích cest. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte mlhu. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít/ chrániče sluchu. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Při vdechnutí: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Upozornění: Silně znečištěné nástroje by měly být předčištěny detergentem (např. Helizyme). Po dezinfekci nástroje důkladně opláchněte vodou a dále postupujte podle potřeby. Respektujte pokyny výrobce nástrojů, přípravek používejte v dobře větrané místnosti a v zakrytých vanách na nástroje, vysoké teploty zvyšují zápach přípravku. Pro profesionální použiti. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.