Helizyme® 

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Enzymatický čisticí postředek na jemné instrumentárium a endoskopy

Enzymatický čisticí prostředek pro čištění citlivých chirurgických nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a termolabilního materiálu.

Obsahuje speciální systém terciárních tenzidů a proteolytických enzymů.

Dosahuje vynikajícího čisticího účinku, takže lze efektivně vyčistit i těžko dostupná místa komplikovaných nástrojů.

Materiál:

Aniogenní tenzidy, neionogenní tenzidy, enzymy, soli organických kyselin, rozpouštěcí a dispergační přísady, inhibitory koroze, konzervační a pomocné látky.

Helizyme je enzymatický čisticí zdravotnický prostředek na jemné instrumentárium a endoskopy. Manuální čištění jemného chirurgického instrumentária, rigidních i flexibilních endoskopů. Účinně odstraňuje biofilm, krev, sekrety a jiné organické znečištění. Nízká pěnivost, vhodný pro ultrazvukové čištění. Použití: 1% (ředit vlažnou vodou). Namočte nástroje a zajistěte, aby byly zcela ponořeny. Na čištění používejte vhodné nádoby. Expozice 5 minut, podle potřeby možno prodloužit. Diamantové nože čistěte ultrazvukem v 50% Helizyme po dobu 30 minut v ultrazvukové vodní lázni nastavené na 60 °C. Po vyčištění nástroje důkladně opláchněte vodou a dále postupujte v přípravě dle potřeby. Roztok by se měl měnit denně, nebo je-li viditelně znečištěn. Postupujte podle pokynů výrobce nástrojů nebo endoskopů. Nebezpečí: Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko nebo lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Obsahuje 1-dodecylpyrrolidin-2-on. Může vyvolat alergickou reakci. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.