Intrafix® SafeSet

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní souprava s bezpečnostními prvky

  • Nižší nebezpečí kontaminace infuzního systému.
  • Snížení rizika vzduchové embolie.
  • Zjednodušená a bezpečná výměna infuzního kontejneru.
  • Úspora času při přípravě infuze PrimeStop.
  • Nová krytka zabraňuje odkapávání infuzního roztoku z konce setu AirStop.
  • Unikátní membrána brání průniku vzduchu do hadičky infuzního setu.
  • Nový regulátor průtoku.
  • Přesné nastavení rychlosti infuze a minimalizace kolísání průtoku.
  • Hadička setu bez obsahu DEHP.

Intrafix® SafeSet je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podání infuze. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Sterilní, apyrogenní. Pokud chybí ochranné kryty nebo jsou uvolněné, nepoužívejte. • Upozornění! Pokud se během infúze používá nafukovací manžeta, nejprve ze zásobníku vypusťte všechen vzduch. Dodržujte obecný bezpečnostní postup! U vaků a nádobek Ecoflac nechejte ventilační chlopeň zavřenou. Měřená hodnota objemu bolusu v „ml/ 1 m” (délka hadičky) při 40 °C, 200 kPa (2 bary). Pro výpočet objemu bonusu jednotlivě umístěných infuzních zařízení musí být deklarovaná hodnota vynásobena délkou hadičky (měřenou v „m”) distálně od pumpy. Vzhledem ke struktuře kapalinového filtru a velikosti pórů <= 15 μm není Intrafix® SafeSet vhodný k infuzi krevních produktů obsahujících krvinky. Rovněž infuze vysoce viskózních roztoků, lipidových emulzí >10 % a určitých suspenzí může ovlivnit průtok. S ohledem na to postupujte podle informací v příslušném souhrnu údajů o přípravku. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Str. 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.