Meliseptol® NEW FORMULA

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Prostředek pro rychlou očistu a dezinfekci

Alkoholový dezinfekční přípravek ve formě roztoku s příjemnou vůní. Možná aplikace i postřikem.

Meliseptol® NEW FORMULA je zdravotnický prostředek, určený k rychlé dezinfekci malých ploch a zdravotnických prostředků. Pokyny k použití: Vhodný na povrchy zdravotnického zařízení, odolné vůči alkoholu, například vyšetřovacích křesel, nemocničních lůžek a sálového vybavení. Nepoužívejte na invazivní prostředky. Není kompatibilní s akrylátovým sklem a materiály citlivými na alkohol. Navlhčete vizuálně čistý povrch neředěným roztokem tak, aby byl zcela smočen. Varování: Hořlavá kapalina a páry. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. Zamezte vdechování par. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ ochranné brýle/obličejový štít. Informace o likvidaci najdete v bezpečnostním listu. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.