Melsept® SF

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dezinfekční a čistící prostředek na plochy a omyvatelné povrchy se širokospektrální účinností

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na bázi kombinovaného účinku aldehydů a kvarterních amoniových sloučenin. 

Baktericidní, virucidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný na MRSA.

Obsahuje speciální čisticí přísady. Neobsahuje formaldehyd. Je mírně parfemován; pH 0,5 % roztoku je 3,2.

K dezinfekci a současnému mytí všech omyvatelných povrchů, kde se vyskytuje riziko infekce.

Melsept® SF je zdravotnický prostředek, určený k dezinfekci povrchů, neobsahuje formaldehyd. Je určen k mytí a dezinfekci všech omyvatelných ploch, povrchů, inventáře, přístrojů, zařízení a podlah ve zdravotnictví, zejména v oblastech s vysokým rizikem infekce. Pokyny k použití: Otřete povrch tak, aby byl zcela mokrý. Není kompatibilní s přípravky obsahujícími aminy. Nebezpečí. Zdraví škodlivý při požití a při vdechování. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Při vdechování může vyvolat příznaky alergie nebo astmatu nebo dýchací potíže. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na genetické poškození. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Nevdechujte páry. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI VDECHNUTÍ: Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Způsobuje poleptání dýchacích cest. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland. Pro profesionální použití.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.