Metha® - krátké metafyzární dříky endoprotézy kyčelního kloubu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nová generace krátkých dříků pro náhrady kyčelního kloubu fixací v metafýze stehenní kosti

Krátké necementované dříky Metha® pro totální endoprotézy kyčelního kloubu je určeny k zakotvení přímo v uzavřeném oválu, který tvoří kortikalis krčku femuru po subkapitální resekci hlavice. 

Dříky Metha® chrání hodnotné svalové a kostní struktury, při vysoké primární stabilitě a respektování přirozené antetorze femuru.

Modulární adaptéry krčku femuru
Metha® - modulární adaptéry krčku femuru.
Podle implantovaného dříku je možné volit různé varianty offsetu (sklonu osy) a torze krčku. Stabilitu kloubu a rozsah pohybu lze nastavit na základě tenze měkkých tkání a pozice implantátu.

Povrch Plasmapore® µ-CaP 
Dříky Metha® pro jsou opatřeny v proximální části hrubým mikroporézním titanovým nástřikem Plasmapore® pro implantaci bez použití cementu. Na jejich povrch je navíc elektrochemicky nanesena 20 µm vrstva fosforečnanu vápenatého. Tato tenká vrstvička má osteokonduktivní vlastnosti a urychluje tvorbu spojení mezi kostí a dříkem endoprotézy.

Navigace OrthoPilot®
Kombinace modulárního dříku kyčelní endoprotézy Metha® a navigační technologie OrthoPilot® rozšiřuje možnosti endoprotetické léčby. Volitelné pořadí implantace jamky a dříku a sortiment modulárních adaptérů krčku umožňují přihlížet k individuální situací v oblasti kloubu a dosáhnout tak optimálního rozsahu pohybů v kyčli. 

Metha® je zdravotnický prostředek. Jde o kyčelní dřík, tedy dílčí komponentu totální náhrady kyčelního kloubu. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kyčelního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky bez možnosti jiné terapie. Indikace: Degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kyčelního kloubu a jeho deformace. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět, osteoporóza nebo osteomalacie, poškození kostních struktur, které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kyčelního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kyčelního kloubu, nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Metha® lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Metha®. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady implantace endoprotéz. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ patologie kyčelního kloubu. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak, aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval, jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.