Omniflush® s uzávěrem SwabCap®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Ochrana před kontaminací nitrožilního vstupu

Kombinace proplachovací injekční stříkačky s uzávěrem SwabCap® usnadňuje dodržování předepsaných postupů práce s uzávěrem, neboť příslušný výrobek je přímo na místě k dispozici personálu ihned po ruce.

SwabCap® je sterilně zabalen a lze jej napojit na ventil asepticky, bez přímého dotyku. Nedochází tak ke křížové kontaminaci!

Omniflush® s krytkou SwabCap® je zdravotnický prostředek. Omniflush® s krytkou SwabCap® je předplněná proplachovací stříkačka s fyziologickým roztokem k nitrožilnímu (dále jen IV) podání, opatřená integrovanou krytkou SwabCap®. SwabCap® je krytka vstupního ventilu typu Luer, obsahující 70% isopropylalkohol jako dezinfekční prostředek. Pro pohodlí uživatele jsou integrovány do jednoho celku. • Proplachovací stříkačka • Sterilní kapalina a dráha kapaliny. Každá neotevřená a nepoškozená stříkačka obsahuje sterilní apyrogenní izotonický roztok 0,9% chloridu sodného, 9 mg NaCl na 1 ml, s osmolaritou 0,31 mOsm/ml, pH 4,5–7,0. Stříkačka má standardní samčí konektor typu Luer Lock, určený k připojování ke standardním samičím konektorům typu Luer Lock, včetně přístupových ventilů typu Luer. • Farmakologie: Roztok 0,9% chloridu sodného je sterilní roztok na bázi vody, která má přibližně stejný osmotický tlak a složení jako mimobuněčné kapaliny. Nedráždí tkáně. Indikace pro použití: Tato proplachovací stříkačka je určena k proplachování IV katétrů a IV hadiček. • Kontraindikace: Hypernatremie a retence tekutin, kdy by podávání sodíku nebo chloridu mohlo být klinicky škodlivé. • Preventivní opatření: Pokud máte pochyby o kompatibilitě, vyhledejte si informace v příslušné specializované literatuře. • Nepouživejte roztok, jestliže změnil barvu nebo obsahuje sraženinu. Nepoužitá krytka SwabCap® v pístu stříkačky je určena výhradně pro zakrytí přístupového ventilu po jeho propláchnutí pomocí stříkačky Omniflush® s krytkou SwabCap®. Použijte před uplynutím data použitelnosti, vyznačeného na obalu. • Nežádoucí reakce: Nejsou známy pro tato množství. • Předávkování: Nejsou známy údaje pro tato množství. • Dávkování a podávání: Tento výrobek musíte před použitím prohlédnout a zkontrolovat, zda se nezměnila jeho barva nebo zda neobsahuje pevné částice. • Zachování průchodnosti prostředků pro nitrožilní přístup: Roztok je podáván jako jedna dávka přes vstup pro podávání injekcí na zařízení pro vaskulární přístup. Podávaný objem se rovná objemu zařízení pro vaskulární přístup. Po každém použití zařízení pro vaskulární přístup k injekci nebo infuzi léku je nutno podat roztok pro obnovení průchodnosti zařízení. Před podáním jakéhokoli roztoku přes uzávěr ventilu zařízení pro vaskulární přístup proveďte aspiraci pro ověření průchodnosti a umístění hrotu katétru. • SwabCap® • Každá stříkačka je vybavena sterilní krytkou SwabCap®, obsahující 70% isopropylalkohol. • Indikace pro použití: Krytka SwabCap® je určena k použití na otíratelných přístupových ventilech typu Luer a slouží jako ochrana těchto ventilů před možným znečištěním. SwabCap® slouží jako fyzická ochrana před kontaminací mezi přístupy do okruhu a také jako dezinfekční čistič určený k použití před přístupem do okruhu. SwabCap® dezinfikuje ventil za pět (5) minut od aplikace, a pokud není odstraněn, udržuje dezinfi kovaný povrch ventilu po dobu až sedmi (7) dní. • Upozornění: Nepoužívejte, pokud je obal poškozený nebo pokud byl před použitím otevřen. Chraňte před mrazem. Použijte před uplynutím data použitelnosti, vyznačeného na obalu. • Odstranění musíte provádět oběma rukama pro zajištění toho, aby nedošlo k neúmyslnému oddělení přístupového ventilu s koncovkou Luer. • Poznámka: Píst se muže při konečné sterilizaci mírně zdeformovat. Takovýto kosmetický defekt nijak nenarušuje integritu stříkačky. • SwabCap®: Prostředek sterilizován ozářením. • Stříkačka: Dráha tekutiny sterilizována parou. • Při výrobě tohoto prostředku nebyl použit latex z přírodního kaučuku a konzervační látky. • Poznámka: Uzávěr SwabCap® by měl používat a manipulovat s ním pouze klinický personál a je třeba dbát na to, aby se zabránilo neúmyslné manipulaci s uzávěrem dětmi. • Opětovné použití SwabCap® může mít za následek nedostatečnou dezinfekci nebo křížovou kontaminaci. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Excelsior Medical LLC se sídlem 1933 Heck Avenue, Neptune, NJ, 07753, USA.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.