Perican®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Tuohy jehla pro epidurální anestézii

  • Jehla se stupnicí délky
  • Úchopová destička k bezpečné punkci
  • Transparentní konec se závitem k rychlé kontrole punkce
  • Barevně značený mendrén
  • Tuohy hrot – snižuje možnost perforace dury, bezpečné umístění katétru

Perican® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je injekční podání lokálního anestetika do epidurálního prostoru (technika jednoho vpichu) nebo zavedení epidurální katétru (technika katétru). Indikace: Epidurální anestézie (lumbální, thorakální, cervikální) a kaudální blokáda pro rychlou a spolehlivou anestézii během chirurgického zákroku. Injekční podání lokálního anestetika do epidurálního prostoru (technika jednoho vpichu) nebo zavedení epidurálního katétru (technika katétru) je možné s použitím epidurální jehly. Kontraindikace: Tento výrobek smí používat pouze lékaři, kteří byli v této technice patřičně vyškolení. Mezi absolutní kontraindikace patří odmítnutí ze strany pacienta, závažná nekorigovaná hypovolémie, zvýšený nitrolebeční tlak, infekce v místě vpichu a známá přecitlivělost na lokální anestézii. Mezi relativní kontraindikace patří koagulační poruchy, antikoagulační léčba, anatomické abnormality páteře, chronická bolest dolní poloviny zad, neurologická onemocnění (např. nervové léze, polyneuropatie, skleróza multiplex), kardiovaskulární onemocnění (neschopnost zvýšit srdeční výdej) a sepse. Mezi další kontraindikace epidurální anestézie v cervikální oblasti patří blokáda sympatických nervů u pacientů s kongestivním srdečním selháním nebo závažnou stenózou aorty nebo mitrální stenózou nebo kongestivní plicní onemocnění. Upozornění: Neprovádějte epidurální anestézii v cervikální oblasti u dětí! Standardní kontraindikace postupů epidurální anestézie naleznete v odborných lékařských knihách. Rizika: Mezi známá rizika technik epidurální anestézie patří hypotenze, dyspnoe/apnoe, srdeční zástava, bradykardie, hypotermie, retence moči, toxické účinky lokálního anestetika, nedostatečná blokáda, dočasné neurologické komplikace (např. postpunkční bolest hlavy (PDPH), parestezie), trvalé neurologické komplikace (např. meningitida, syndrom cauda equina, transverzální myelitida nebo syndrom arteria spinalis anterior s trvalou paralýzou), epidurální hematom, neúmyslná punkce (epidurálních) cév, infekce epidurálního prostoru a/nebo absces, lokální infekce (např. v místě vstupu katétru nebo podkožní). Dalšími riziky kaudální anestézie (technika první volby pro zavedení epidurálního katétru u batolat a dětí) jsou bolest zad, intraoseální injekce s následným poškozením pánve a žilní vzduchová embolie, a ve velmi vzácných případech vývoj epidermoidních nádorů. Dalšími riziky epidurální anestézie v cervikální oblasti jsou poškození míchy, sympatektomie v oblasti T1–T4, paréza nebo paralýza frenického nervu, snížení srdeční frekvence zablokováním sympatické inervace srdce a modulací vagálního nervu a snížení průtoku krve v systému vertebrobazilárních tepen. K dispozici musí být vyškolení lékaři a zařízení dostatečná k poskytnutí rychlé pomoci, zejména pro umělou ventilaci a hemodynamickou podporu. V průběhu epidurální anestézie v cervikální oblasti i po jejím skončení je nutné sledovat kardiovaskulární a respiračních funkce, aby se zabránilo kardiopulmonární insuficienci. Varování: Opětovné použití prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci a/nebo zhoršení funkčnosti prostředku, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nesmí se používat u pacientů se známou přecitlivělostí na kterýkoli z použitých materiálů. Pokud je balení poškozeno, produkt nepoužívejte. Neresterilizujte. Po kontaktu s kostí se hrot jehly ztupí nebo se může dokonce rozštěpit. Přílišným tlakem během zavádění se jehla může ohnout a případně zlomit. Jehly s poškozeným hrotem zvyšují riziko intratekálního nebo intravazálního zavedení. Pokud jehlu používáte s epidurálním katétrem (technika katétru), nikdy katétr nevytahujte zpět jehlou, mohl by se utrhnout! Doba použití: Epidurální jehly se používají po dobu několika minut za účelem provedení vpichu nebo injekčního podání léků do epidurálního prostoru nebo na zavedení epidurálního katétru. Po dokončení procedury se jehly z pacienta musí okamžitě vytáhnout. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.