Perifix® ONE

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Katétr pro regionální anestézii

  • Vysoká úspěšnost a menší množství komplikací, snadné a bezpečné zavádění.
  • Umožňuje dokonalé šíření anestetika, a tím kompletní blokádu.
  • Splňuje zvýšené nároky na bezpečnost, nelze jej zaměnit s jinými infuzními linkami.

Perifix® ONE je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je epidurální anestézie. Indikace: Epidurální anestézie je technika centrální neuroaxiální blokády, která se používá v chirurgii, porodnictví a při tlumení bolesti. Epidurální anestézie (lumbální, thorakální, cervikální) pro rychlou a spolehlivou anestézii během chirurgického zákroku. Je-li to nutné, lze anestézii během chirurgického zákroku rozšířit či prodloužit. Analgezie je možná kdykoli po chirurgickém zákroku. Kontraindikace a omezení použití: Tento výrobek smí používat pouze lékaři, kteří byli v této technice patřičně vyškolení. Mezi absolutní kontraindikace patří odmítnutí ze strany pacienta, závažná nekorigovaná hypovolémie, zvýšený nitrolebeční tlak, infekce v místě vpichu a známá přecitlivělost na lokální anestézii. Mezi relativní kontraindikace patří koagulační poruchy, antikoagulační léčba, anatomické abnormality páteře, chronická bolest dolní poloviny zad, neurologická onemocnění (např. nervové léze, polyneuropatie, skleróza multiplex), kardiovaskulární onemocnění (neschopnost zvýšit srdeční výdej) a sepse. Mezi další kontraindikace epidurální anestézie v cervikální oblasti patří blokáda sympatických nervů u pacientů s kongestivním srdečním selháním nebo závažnou stenózou aorty nebo mitrální stenózou nebo kongestivní plicní onemocnění. Upozornění: Neprovádějte epidurální anestézii v cervikální oblasti u dětí! Standardní kontraindikace postupů kontinuální epidurální anestézie naleznete v odborných lékařských knihách. Rizika: Mezi známá rizika technik epidurální anestézie patří zejména hypotenze, dyspnoe/apnoe, srdeční zástava, bradykardie, hypotermie, retence moči, toxické účinky lokálního anestetika / adjuvantní léčby (viz SPC příslušných přípravků), nedostatečná blokáda, dočasné nebo trvalé neurologické komplikace a lokální nebo systémové infekce (postpunkční bolest hlavy (PDPH), parestezie, meningitida / syndrom cauda equina, transverzální myelitida nebo syndrom arteria spinalis anterior s trvalou paralýzou, epidurální hematom / infekce epidurálního prostoru, abscesy, infekce kůže a podkožní tkáně), neúmyslná punkce cév. Dalšími riziky epidurální anestézie v cervikální oblasti jsou poškození míchy, sympatektomie v oblasti T1–T4, paréza nebo paralýza frenického nervu, snížení srdeční frekvence zablokováním sympatické inervace srdce a modulací vagálního nervu a snížení průtoku krve ve vertebrobasilárním arteriálním systému. K dispozici musí být vyškolený personál a zařízení dostatečná k poskytnutí rychlé pomoci, zejména pro umělou ventilaci a hemodynamickou podporu. V průběhu epidurální anestézie v cervikální oblasti i po jejím skončení je nutné sledovat kardiovaskulární a respiračních funkce, aby se zabránilo kardiopulmonární insuficienci. Varování: Opětovné použití prostředků určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci a/nebo zhoršení funkčnosti prostředku, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Nesmí se používat u pacientů se známou přecitlivělostí na kterýkoli z použitých materiálů. Pokud je balení poškozené, výrobek nepoužívejte. Neresterilizujte. Filtr Perifix® 0,2 μm nevlhčete dezinfekčními prostředky obsahujícími alkohol, mohlo by dojít k popraskání tělesa filtru. Nepoužívejte injekční stříkačky s objemem menším než 10 ml, protože by mohlo dojít k poškození tělesa filtru v důsledku nadměrného tlaku ze stříkačky. Stříkačka LOR Perifix®: Speciální injekční stříkačka pro techniku ztráty odporu na regionální anestézii. Stříkačka je vhodná k aspiraci tekutin pouze v omezené míře. Neaspirujte přes mechanickou zarážku. Z hygienických důvodů naplňte stříkačku až těsně před použitím. Délka doby aplikace: Denně kontrolujte místo zavedení katétru. V případě jakýchkoli známek lokálního nebo systémového zánětu neznámého původu katétr odstraňte. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.