Stabimed® fresh

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Čištění a dezinfekce termolabilních a termostabilních nástrojů a zdravotnických prostředků

  • Příjemná a svěží vůně.
  • Bez obsahu aldehydů, fenolů i KAS.
  • Široké spektrum účinnosti.
  • Použitelný do ultrazvukových myček.
  • Vynikající čisticí vlastnosti, nefixuje proteiny.
  • Ekonomické použití od nízkých koncentrací.

Stabimed® fresh je dezinfekční zdravotnický prostředek na nástroje, neobsahuje aldehydy. Použití: Manuální. Dezinfekce a čištění chirurgických nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů, laboratorního a anesteziologického vybavení. Vhodný pro čištění ultrazvukem. Informace: Po dokončení dezinfekce nástroje důkladně opláchněte vodou a pokračujte podle potřeby. Všechny zbytky znečištění by měly být odstraněny utěrkou napuštěnou alkoholem. Nepoužívejte v kombinaci s produkty obsahujícími aldehydy. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Uniklý produkt seberte. Nebezpečí: Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.