Stabimed® fresh

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Čištění a dezinfekce termolabilních a termostabilních nástrojů a zdravotnických prostředků

  • Příjemná a svěží vůně.
  • Bez obsahu aldehydů, fenolů i KAS.
  • Široké spektrum účinnosti.
  • Použitelný do ultrazvukových myček.
  • Vynikající čisticí vlastnosti, nefixuje proteiny.
  • Ekonomické použití od nízkých koncentrací.

Stabimed® fresh je dezinfekční zdravotnický prostředek na nástroje, neobsahuje aldehydy. Manuální dezinfekce a čištění (včetně ultrazvukového čištění) chirurgických nástrojů, pevných a ohebných endoskopů, laboratorního a anestetického vybavení. Po namočení do roztoku Stabimed® fresh připraveného k použití nástroje důkladně opláchněte pod studenou tekoucí vodou. Na závěr opláchněte demineralizovanou nebo destilovanou vodou. Nástroje osušte savou utěrkou, která nepouští vlákna. Před prvním použitím prostředku Stabimed® fresh je nutné lázeň na nástroje umýt vodou a např. přípravkem Helizyme, aby se odstranily potenciální zbytky dříve použitých prostředků. Nepoužívejte v kombinaci s dezinfekčními prostředky na bázi aldehydu! Omezená kompatibilita s výrobky na bázi silikonu. Stabimed® fresh není plně virucidní proti neobaleným virům, proto není vhodný pro tepelnou dezinfekci polokritických a kritických prostředků citlivých na teplo. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při požití: Vypláchněte ústa. Nevyvolávejte zvracení. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě volejte Toxikologické informační středisko/lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obal/obsah v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Nebezpečí: Hořlavá kapalina a páry. Zdraví škodlivý při požití. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.