Stimuplex® Pen

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nervový stimulátor pro mapování nervů

  • Pero pro perkutánní mapování nervů. 
  • Pomáhá nalezení vhodného punkčního místa a je vhodný pro výuku a výcvik nervové stimulace.

Stimuplex® Pen je zdravotnický prostředek. Je určen k transdermální lokalizaci povrchových nervů. Umožňuje určit přesné místo punkce kolmo k lokalizovanému nervu před provedením periferní nervové blokády. Indikace: Stimulační pero pro transdermální lokalizaci povrchových periferních nervů v lokální/regionální anestezii, lokální/regionální analgezii a neurologii. Bezpečnostní informace: Nervový stimulátor se bez předchozí konzultace s klinickým specialistou nesmí používat u pacientů s implantovanými elektrickými prostředky (kardiostimulátory). Případná interference mezi stimulačním proudem a implantovaným prostředkem by mohla být pro pacienta nebezpečná. Lepicí elektrody nesmí být umístěny v blízkosti rány. Stimuplex® Pen se nesmí používat v prostředí s výskytem výbušných látek. Stimuplex® Pen se nesmí používat v blízkosti zařízení pro mikrovlnnou terapii. Existuje potenciální riziko, že stimulační elektroda zachytí vysokofrekvenční proudy, které by mohly poškodit nerv nebo způsobit popálení kůže. Efektivní intenzita stimulace pacienta by neměla poklesnout pod určitou hodnotu (viz návod k použití). Za žádných okolností nesmíte připustit, aby došlo ke kontaktu zátek/spojů s komponenty pro vedení napětí (např. s elektrickými zásuvkami) nebo s kovovými předměty. Prostředek nepoužívejte na poškozené kůži. V případě kontaktu s poškozenou kůží nebo krví prostředek dále nepoužívejte a zlikvidujte jej. Pozor: Prostředek je nutno důkladně vyčistit. Prostředek se nesmí používat, pokud jsou na špičce nebo na vlastním prostředku viditelné známky koroze nebo změny barvy. Je zakázáno používat následující látky: trichloretylen, aceton, butanon, benzen methylethylketon, benzen, methanol, celulózové ředidlo, 2-propanol a další organická rozpouštědla, kyseliny a roztok hydroxidu sodného. Dezinfekční prostředky obsahující jód nebo barviva mohou zabarvit kryt a proto by neměly být používány. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.