Vario Version

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém sterilizačního kontejneru

  • Skládá se z těla kontejneru, vnitřního a vnějšího víka. Permanentní filtr – volitelný.
  • Vnější víko poskytuje mimořádnou ochranu proti prachu a tekutinám a poskytuje zabezpečení proti poškození během transportu. 
  • Vnitřní a vnější víka jsou vyměnitelná jako jednotka. 
  • Vnější víko může být vyměněno z venku, např. mimo operační sál - kontejnery zůstanou uzavřené a obsah sterilní.

Systém sterilizačního kontejneru je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je, že slouží jako sterilizačních obal pro uložení sterilizovaných předmětů a/nebo textilií během sterilizace a k uchování sterility během skladování a transportu za odpovídajících nemocničních podmínek. Indikace: Systém sterilizačních kontejnerů Aesculap je vícenásobně použitelná sterilizační nádoba. Slouží jako sterilizačních obal pro uložení sterilizovaných předmětů a/nebo textilií během sterilizace a k uchování sterility během skladování a transportu za odpovídajících nemocničních podmínek. Uživateli jsou odborní pracovníci vzdělaní ve zdravotnictví, zejména v oblasti nemocniční hygieny a úpravy produktů zdravotnické techniky, resp. pod jejich vedením a dozorem pracující pomocný personál. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Všeobecné bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Upozornění: Uživatel je povinen všechny závažné události, které vznikly v souvislosti s výrobkem nahlásit výrobci a kompetentnímu úřadu státu, ve kterém má uživatel sídlo. Pokyny k operačním zákrokům: O konkrétní použitelnosti rozhoduje lékařský odborník na základě přislíbených vlastností a technických údajů. Bezpečnostní pokyny specifické pro výrobek: Nebezpečí v důsledku kontaminace sterilního materiálu, způsobené sterilizačním kontejnerem, který neprošel funkční zkouškou! Při kombinování sterilizačního kontejneru s díly jiných výrobců již není zajištěna těsnost sterilizačního kontejneru a jeho funkce jako bariéry proti choroboplodným zárodkům. Vzájemně kombinujte pouze výrobky sterilizačního kontejneru Aesculap. Před použitím výrobek zkontrolujte, zda je provozuschopný a v řádném stavu. Dodržujte všeobecná pravidla a zásady hygieny pro zacházení s kontaminovaným materiálem, materiálem určeným ke sterilizaci i již sterilizovaným materiálem. Vzájemně kombinujte pouze výrobky sterilizačního kontejneru Aesculap. Pozor! Nebezpečí nesterility sterilního materiálu! Při přemísťování držte sterilizační kontejner vždy za rukojeti. Sterilizační kontejner nikdy nepřenášejte a nezdvihejte za víko. Sterilizační kontejner přepravujte tak, aby bylo mechanické poškození vyloučeno. Nebezpečí poškození sterilizačního kontejneru v důsledku nedostatečného vyrovnání tlaku! Pro sterilizační kontejner nepoužívejte žádný vnější obal. Perforovaná pole ve vaně a spodním víku v žádném případě vzduchotěsně neuzavírejte. Neklaďte fóliové obaly přímo na sterilizační kontejner. Bezpečnostní pokyny k postupu předsterilizační přípravy specifické pro výrobek: Riziko poškození nebo zničení výrobku nevhodnými čisticími/dezinfekčními prostředky a/nebo příliš vysokými teplotami! Používejte čisticí a dezinfekční prostředky podle pokynů výrobce, přípustné pro materiály jako hliník, plasty, nerezová ocel; které u plastů (např. PPSU) nezpůsobují napěťové trhliny; které nenapadají změkčovací přísady (např. v silikonu) a nezpůsobují křehnutí. Dodržujte pokyny pro koncentraci, teplotu a dobu působení. Nepřekračujte dezinfekční teplotu 95 °C. Upozornĕní: Při sušení stlačeným vzduchem zabraňte poškození dlouhodobého filtru. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.