xevonta

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Výrobek na jedno použití určený pro dlouhodobě prováděnou hemodialýzu (HD), hemofiltraci (HF) a hemodiafiltraci (HDF)

  • Optimální selektivita pro maximální účinnost léčby.
  • Špičkové hodnoty eliminace β2 mikroglobulinu při minimální ztrátě albuminu.
  • Vysoce efektivní odstraňování fosfátů a urey.
  • Díky nabídce šesti velikostí ploch v high flux i low flux můžete vždy plně respektovat individuální potřeby pacienta.

Dialyzátory xevonta High Flux/Low Flux jsou zdravotnickými prostředky na jedno použití určenými pro dlouhodobě prováděnou hemodialýzu (HD), hemofiltraci (HF) a hemodiafiltraci (HDF). Pro použití dialyzátoru xevonta High Flux/Low Flux nejsou stanoveny žádné kontraindikace, pouze pacienti se známou přecitlivělostí na některý z použitých materiálů (viz prosím technické údaje) nesmí být léčeni tímto výrobkem. Vedlejší účinky: Při dialýze se ve vzácných případech mohou vyskytnout přecitlivělé reakce. Pokud se vyskytnou vážné přecitlivělé reakce, dialýza musí být přerušena a neodkladně zahájeno interní léčení. Krev v tomto případě nesmí být navrácena. Dialyzátory xevonta High Flux/Low Flux jsou apyrogenní výrobky sterilizované paprsky gamma. Antikoagulace: Za indikaci a dávkování antikoagulantů odpovídá lékař. Nedostatečná antikoagulace může vést k tvorbě trombů v kapilárách dialyzátorů, což může snížit jejich účinnost. Pro zajištění sterility skladujte dialyzátor v nepoškozeném obalu. Před připojením krevního setu ke vstupním a výstupním konektorům musí zůstat tyto konektory uzavřeny. Příprava extrakorporálního systému a dialyzátoru xevonta High Flux/Low Flux musí být prováděna za aseptických podmínek. Vzhledem k vysoké míře hydraulické propustnosti je možné, aby se při nízkých ultrafiltračních hodnotách dostal dialyzát do krevního oběhu. Z tohoto důvodu musí dialyzát splňovat podmínky aktuálně platných norem pro kvalitu vody použité při dialýze. Dialyzátory xevonta High Flux/Low Flux jsou zdravotnické prostředky určené pouze pro jedno použití. Opětovné použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko, může vést ke kontaminaci, což může mít za následek zhoršení účinnosti, zranění, nemoc, případně úmrtí. Výrobcem těchto zdravotnických prostředků je B. Braun Avitum AG se sídlem na adrese Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

Dialog iQ
Další