Základní verze_ BASIS VERSION CONTAINER

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Systém sterilizačního kontejneru 

  • Skládá se z těla kontejneru a vnitřního víka. Permanentní filtr – volitelný.
  • Skládá se z dna kontejneru a vnitřního víka.
  • Může být také dodatečně vybaven vnějším víkem.
  • Vnější a vnitřní víka mohou být oddělena, když nejsou na kontejneru.

Systém sterilizačního kontejneru je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je, že slouží jako sterilizační obal pro uložení sterilizovaných předmětů a/nebo textilií během sterilizace a k uchování sterility během skladování a transportu za odpovídajících nemocničních podmínek. Indikace: Systém sterilizačních kontejnerů Aesculap je vícenásobně použitelná sterilizační nádoba. Slouží jako sterilizační obal pro uložení sterilizovaných předmětů a/nebo textilií během sterilizace a k uchování sterility během skladování a transportu za odpovídajících nemocničních podmínek. Uživateli jsou odborní pracovníci vzdělaní ve zdravotnictví, zejména v oblasti nemocniční hygieny a úpravy produktů zdravotnické techniky, resp. pod jejich vedením a dozorem pracující pomocný personál. Kontraindikace: Nejsou známy kontraindikace. Bezpečnostní pokyny: Všeobecné bezpečnostní pokyny: Aby se předešlo škodám v důsledku neodborné přípravy a aplikace a nebyl ohrožen nárok na záruku: Používejte výrobek pouze podle pokynů uvedených v tomto návodu k použití. Respektujte bezpečnostní informace a pokyny k provozní údržbě. Výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi. Nový výrobek z výroby či nepoužitý výrobek skladujte na suchém, čistém a chráněném místě. Před použitím výrobek zkontrolujte na funkčnost a bezchybný stav. Návod k použití uchovávejte na místě přístupném pro uživatele. Upozornění: Uživatel je povinen všechny závažné události, které vznikly v souvislosti s výrobkem, nahlásit výrobci a kompetentnímu úřadu státu, ve kterém má uživatel sídlo. Pokyny k operačním zákrokům: O konkrétní použitelnosti rozhoduje lékařský odborník na základě přislíbených vlastností a technických údajů. Bezpečnostní pokyny specifické pro výrobek: Nebezpečí v důsledku kontaminace sterilního materiálu, způsobené sterilizačním kontejnerem, který neprošel funkční zkouškou! Při kombinování sterilizačního kontejneru s díly jiných výrobců již není zajištěna těsnost sterilizačního kontejneru a jeho funkce jako bariéry proti choroboplodným zárodkům. Vzájemně kombinujte pouze výrobky sterilizačního kontejneru Aesculap. Před použitím výrobek zkontrolujte, zda je provozuschopný a v řádném stavu. Dodržujte všeobecná pravidla a zásady hygieny pro zacházení s kontaminovaným materiálem, materiálem určeným ke sterilizaci i již sterilizovaným materiálem. Nebezpečí v důsledku kontaminace sterilního materiálu, způsobené sterilizačním kontejnerem, který neprošel funkční zkouškou! Při kombinování sterilizačního kontejneru s díly jiných výrobců již není zajištěna těsnost sterilizačního kontejneru a jeho funkce jako bariéry proti choroboplodným zárodkům. Vzájemně kombinujte pouze výrobky sterilizačního kontejneru Aesculap. Pozor! Nebezpečí nesterility sterilního materiálu! Při přemísťování držte sterilizační kontejner vždy za rukojeti. Sterilizační kontejner nikdy nepřenášejte a nezdvihejte za víko. Sterilizační kontejner přepravujte tak, aby bylo mechanické poškození vyloučeno. Nebezpečí poškození sterilizačního kontejneru v důsledku nedostatečného vyrovnání tlaku! Pro sterilizační kontejner nepoužívejte žádný vnější obal. Perforovaná pole ve vaně a spodním víku v žádném případě vzduchotěsně neuzavírejte. Neklaďte fóliové obaly přímo na sterilizační kontejner. Bezpečnostní pokyny k postupu předsterilizační přípravy specifické pro výrobek: Riziko poškození nebo zničení výrobku nevhodnými čisticími/dezinfekčními prostředky a/nebo příliš vysokými teplotami! Používejte čisticí a dezinfekční prostředky podle pokynů výrobce, přípustné pro materiály jako hliník, plasty, nerezová ocel; které u plastů (např. PPSU) nezpůsobují napěťové trhliny; které nenapadají změkčovací přísady (např. v silikonu) a nezpůsobují křehnutí. Dodržujte pokyny pro koncentraci, teplotu a dobu působení. Nepřekračujte dezinfekční teplotu 95 °C. Upozornĕní: Při sušení stlačeným vzduchem zabraňte poškození dlouhodobého filtru. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.