Acculan 4

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Bateriový systém

  • Systém, v němž se snoubí spolehlivost, dlouhá životnost a ergonomie se snadným používáním.
  • Jednoduchý systém, který nabízí spolehlivost a sílu, již více než 30 let.
  • Akumulátorový motorový systém pro ortopedii, traumatologii, kardiochirurgii a dermatologii.
  • Výkonný – až 250 wattů.
  • Spolehlivý – baterie a řídicí elektronika se nesterilizují.
  • Odolný – titanový povrch.
  • Intuitivní – plug & play.

Bateriový systém Acculan 4 je zdravotnický prostředek. Účelem je: vrtání, frézování, řezání, získání štěpu kůže, obrábění tvrdých tkání, chrupavek, kostních náhrad a podobných materiálů, našroubování a vyšroubování kostních hrotů, nasazení Kirschnerových drátů v kombinaci s patřičným násadcem a nástrojem. Indikace: oddělování, odstraňování, modelování tvrdé tkáně, chrupavky, příbuzných materiálů a materiálů na náhradu kostí, způsob a oblast použití závisí na zvoleném nástroji. Kontraindikace: výrobek není dovoleno používat v centrálním nervovém systému, příp. centrálním oběhovém systému. Bezpečnostní pokyny: používejte výrobek pouze v souladu s účelem použití, prostudujte si návod k použití, postupujte podle něj a uschovejte si ho, výrobek a příslušenství mohou používat výhradně osoby s patřičným vzděláním, znalostmi a zkušenostmi; nepoužívejte nikdy výrobek z otevřeného nebo poškozeného sterilního balení, výrobek před každým použitím prohlédněte, zda na něm nejsou volné, deformované, rozlomené, popraskané nebo odlomené díly; výrobek po uplynutí doby použitelnosti již nepoužívejte; nepoužívejte žádný poškozený nebo vadný výrobek; poškozený výrobek ihned vyřaďte; výrobek připojujte pouze k napájecí síti s ochranným vodičem; výrobek používejte pouze k určenému použití; výrobek neupravujte; výrobek používejte mimo oblasti s nebezpečím výbuchu (např. oblasti s vysoce čistým kyslíkem nebo anestetickými plyny). Rizika: nebezpečí poranění, úrazu a materiálních škod při používání výrobku v rozporu s jeho určeným použitím; nebezpečí poranění, úrazu a materiálních škod v důsledku nesprávné manipulace s výrobkem; nebezpečí infekce a kontaminace pacienta, nebo uživatele; nebezpečí poranění a materiálních škod v důsledku neúmyslného spuštění aplikační součásti; nebezpečí spálení pokožky a tkáně při použití tupých nástrojů; nebezpečí poranění při připojování/odpojování násadců/nástrojů v poloze On v důsledku neúmyslného spuštění aplikační součásti; nebezpečí poranění v důsledku nepřípustné konfigurace v případě použití dalších komponent; nebezpečí infekce v důsledku tvorby aerosolu; riziko poškození výrobku v důsledku použití nevhodných čistících/desinfekčních prostředků a/nebo příliš vysokých teplot; nebezpečí poranění v důsledku nepřípustné konfigurace v případě použití dalších komponent; nebezpečí poranění při použití výrobku mimo zorné pole; ohrožení života pacienta a uživatele v důsledku nesprávného fungování a/nebo výpadku bezpečnostních opatření; nebezpečí koagulace tkáně pacienta a popálení pacienta a uživatele horkou aplikační součástí či nástrojem; nebezpečí ohrožení života v důsledku zásahu elektrickým proudem; nebezpečí požáru a výbuchu; nebezpečí poranění horkým akumulátorem; nebezpečí poškození nebo zničení akumulátoru v důsledku úpravy; nebezpečí úrazu při použití dlouhých vrtacích drátů riziko poškození produktu pádem. Výrobcem zdravotnického prostředku je Aesculap, Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Germany.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.