Cyto-Set®  

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Uzavřený systém pro bezpečnou přípravu a aplikaci cytotoxických léků

Nový, optimalizovaný design soupravy Cyto-Set® je zcela v souladu s naším konceptem Bezpečné Infuzní Terapie, jehož cílem je ochrana zdravotnického personálu i pacientů. 

Vysoký bezpečnostní standard a široká nabídka variant soupravy Cyto-Set® představuje jedinečný a výjimečný prostředek v oblasti přípravy léků. Při aplikaci léku na oddělení jistě oceníte snadnější manipulaci se soupravami Cyto-Set®. Kromě toho, použití těchto souprav zvyšuje bezpečnost celého procesu podání léku.

Škála variant souprav Cyto-Set® je široká a nabízí vhodné a bezpečné řešení podání cytostatických léků pro všechny situace. 

Použití soupravy Cyto-Set® spolu se soupravou Cyto-Set® Mix představuje uzavřený systém, a to od přípravy léku v lékárně, přes podání léku na oddělení, až po likvidaci celého kompletu.

Cyto-Set® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je aplikace cytotoxických léčiv přes katétr. Indikace: Aplikace cytotoxických léčiv přes katétr (intravaskulární, intratekální, intraperitoneální, intrapleurální). Kontraindikace: Krevní produkty obsahující buňky (např. erytrocytární masa, trombocyty). Bezpečnostní pokyny: Před zahájením infúze cytotoxického léčiva propláchněte systém neutrálním roztokem. Proplachování zopakujte před každým zahájením infúze jiného léčiva. Pamatujte na informace předepisování cytotoxických léčiv. Neresterilizujte. Není vhodné pro podávání krevních produktů obsahujících buňky. Pokud je balení poškozeno, produkt nepoužívejte. Nepřipojujte linku Cyto-Set® Mix a Cyto-Set® Line přímo k pacientovi bez použití infuzního setu Cyto-Set® Infusion, Cyto-Set® Infusomat® nebo Cyto-Set® Infusomat Space. Adaptér pumpy připojujte pouze k infuznímu systému s odlučovačem vzduchu, který je určen výhradně pro cytotoxická léčiva. Po aplikaci cytotoxických léčiv systém nerozebírejte. Likvidujte pouze celý systém jako celek, včetně všech linek, lahví a vaků. Dodržujte pokyny pro použití infuzní pumpy. Dbejte na správné vložení linky do infuzní pumpy. Zabraňte překroucení a přetočení linky. Rizika: Pacienti: Riziko vzduchové embolie. Uživatelé a třetí strany: Systém Cyto-Set® snižuje riziko kontaminace cytotoxickým léčivem na minimum, je-li používán správně. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Podávání léků citlivých na světlo vyžaduje použití intravenózních aplikačních setů chráněných před UV zářením. Vždy zkontrolujte, zda jsou v SPC (Souhrnu údajů o přípravku) příslušného léku uvedeny inkompatibility s jinými léky nebo materiály. Dodržujte pokyny pro použití u paralelních infúzí! Použití svorky nad kapkovou komůrkou závisí na aplikaci a je v odpovědnosti uživatele. Pumpa nesleduje stav svorky (otevřená/zavřená). Cyto-Set® Mix: Systém Cyto-Set® Mix umožňuje připojení normální infuzní nádoby s roztokem určeným pro cytotoxická léčiva (0,9% NaCl nebo 5% glukóza) pro odvzdušnění linky. Léčivo se podává do nádoby přes bezjehlový injekční ventil. Díky tomu systém Cyto-Set® Mix vedoucí k infuznímu setu Cyto-Set® Infusion neobsahuje cytotoxická léčiva. Cyto-Set® Line: Linka Cyto-Set® Line připojuje naplněné nádoby s roztokem. Tato součást se skládá pouze z jednoho hrotu a polyuretanové převáděcí hadičky, svorky a krytu pro zastavení plnění (Prime-stop). Adaptér pumpy umožňuje použití jiných systémů infuzních pump, které nejsou kompatibilní s infuzním setem Cyto-Set® Infusion, infuzní pumpou Cyto-Set® Infusomat® nebo infuzní pumpou Cyto-Set® Infusomat® Space. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.