EnduRo – rotační systém náhrady kolenního kloubu

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Enduro®

Životnost, pohyblivost a zajištění proti dislokaci.

Inovativní endoprotézu kolenního kloubu EnduRo tvoří spojený závěsný bikondylární implantát, který byl vyvinut pro léčbu závažných defektů kosti a insuficience vazivového aparátu kolene.

Systém kolenní endoprotézy EnduRo plní tři základní úkoly: dlouhou životnost, pohyblivost a zajištění proti dislokaci.

Prvním ze základních úkolů systému EnduRo je dlouhodobá životnost. Byly odstraněny problémy, které v minulosti doprovázely používání spojených endoprotéz (vzniklé zejména v důsledku abrazivního opotřebení kloubní plochy a vlivem prostorového uspořádání, výrazně odlišného od fyziologických požadavků) a které vedly k předčasnému uvolnění a selhání implantátu. Endoprotézy kolenního kloubu EnduRo vycházejí z nové koncepce biomechanických materiálů, které prakticky eliminují mechanismy způsobující poškození implantátu a ztrátu jeho funkce. Tyto nové materiály jsou nezbytnou podmínkou prodloužení životnosti rotačních výkyvných endoprotéz a primárních kondylárních implantátů.

Dalším, pro pacienta velmi důležitým faktorem, je pohyblivost. EnduRo nabízí ± 12° rotaci ve vertikální ose, flekční úhel nejméně 140°, zvyšovaný dále pomocí sofistikované technologie zdvihu o 3 mm, a hyperextenzi až 3o, bezpečně omezenou prostřednictvím inovativní interakce femuru a kluzného povrchu z PE.

Třetí hlavní výhodou je zajištění proti dislokaci. Rotační osa kuželovitého tvaru, spolehlivě upevněná v tibiálním plateau, je spojena s vnitřním kuželem výkyvného femorálního kruhu. Systém navíc doplňuje pojistná matice, začleněná harmonicky do designu výkyvného kruhu.

Enduro® je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je náhrada kolenního kloubu v případech, kdy došlo k závažnému poškození chrupavky nebo selhání primární náhrady bez možnosti jiné terapie. Indikace: Degenerativní artróza, revmatoidní artritida, posttraumatická artritida, nestability kolenního kloubu, deformace kolenního kloubu, selhání primární náhrady. Absolutní kontraindikace: Nepoužívejte v následujících případech: Akutní nebo chronický zánět, při těžké osteopenii, osteoporóze nebo osteomalacii, poškození kostních struktur, které zabrání dostatečné fixaci implantátu a jeho stabilitě, tumory v oblasti fixace implantátu, alergie na použité slitiny nebo jejich prvky. Relativní kontraindikace: Použití implantačního systému může být za následujících okolností spojeno se zvýšeným klinickým rizikem a vyžaduje detailní individuální posouzení chirurgem: Medicínské nebo chirurgické mezní podmínky, které mohou mít negativní vliv na úspěch implantace, včetně poruch hojení ran; mezní podmínky, které mohou vést k nadměrnému zatížení kolenního kloubu a implantátu, jako je např. špatný celkový stav pacienta, drogová závislost nebo alkoholismus; nedostatečná spolupráce pacienta nebo omezená schopnost dodržovat pokyny lékaře zejména v pooperační fázi, včetně omezení rozsahu pohybu, zejména ve vztahu k vykonávání sportovních a profesních aktivit, těhotenství. Vedlejší účinky a interakce: Kromě všeobecných rizik spojených s operací zahrnují potenciální komplikace a ve spojení s náhradou kolenního kloubu; nejde však o jejich úplný výčet: chybné umístění, prasknutí, uvolnění, migrace/dislokace implantátu; sekundární zlomeniny; změny hustoty kostí, degenerativní změny v oblasti fixace implantátu; reakce na cizí těleso, alergie; infekce, bolesti, luxace, ztráta hybnosti. Bezpečnostní pokyny: Enduro® lze implantovat pouze pomocí nástrojů určených pro implantaci Enduro®. Chirurg se před výkonem musí seznámit s implantáty, operační technikou a znát obecné zásady endoprotetiky. Chirurg musí vybrat nejvhodnější variantu implantátu pro daný typ patologie kolenního kloubu. Aesculap nenese odpovědnost za případné komplikace vzniklé nesprávným určením diagnózy, výběrem nesprávného implantátu, nesprávnou kombinací komponent, nesprávnou operační technikou a porušením sterility implantátu. Implantát nesmí být kombinován s implantáty jiných firem nebo nekompatibilními implantáty jiných systémů. Implantát a jeho části jsou na jedno použití. Implantát má omezenou životnost. Ošetřující lékař edukuje pacienta tak, aby implantát nadměrně a dlouhodobě nepřetěžoval, jinak hrozí předčasné selhání implantátu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Aesculap AG se sídlem na adrese Am Aesculap-Platz, 78532 Tuttlingen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.