Intrapur® Inline

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Infuzní souprava bez obsahu PVC s antibakteriálním odvzdušněním přívodu vzduchu a infuzním filtrem 0,2 µm membránou 

  • Sada infuzních filtrů bez použití PVC pro aplikaci chemoterapeutických látek.
  • Infuzní sada připravená na okamžité použití s 0,2 µm filtrem.
  • Zadrženi bakterií a částic.
  • Vysoký průtok.
  • Nezávislé oddělení vzduchu.

Intrapur® Inline je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podání chemoterapeutických látek. Infuzní souprava bez obsahu PVC, která se skládá z infuzní soupravy s antibakteriálním odvzdušněním přívodu vzduchu a 0,2 µm infuzním filtrem s Supor® membránou. Indikace: Použití této infuzní soupravy je indikováno tehdy, jsou-li infuzní roztoky částečně znečištěné, mikrobiálně kontaminované a obsahují vzduchové bubliny. Filtr se smí používat maximálně 24 hodin! Omezení použití: Tento výrobek se smí používat pouze dle přiloženého návodu. Infuzní filtr se nesmí používat na podávání krve, buňkových krevních elementů, faktorů srážlivosti, suspenzí, emulzí např. tukových nebo lékových, které nejsou rozpustné v nosném roztoku. Filtr se nesmí používat ke sterilní filtraci roztoku, který je zjevně kontaminovaný bakteriemi nebo pyrogeny. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Neresterilizovat. Nepoužívat, je-li obal poškozen. Nepoužívat ve spojeni s tlakovými infuzními aparáty. Prosím dbejte na následující: K úplnému naplnění filtru držte filtr ve vertikální poloze ve směru toku. Nedržte filtr v obrácené poloze. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.