LS – Lineární stapler a zásobníky

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Jednorázový stapler pro vnitřní použití

  • Je určen k resekci a transekci tkání a cév, přičemž tkáň pouze sešije a nepřeřízne. 
  • Hlavní využití je v břišní chirurgii, hrudní chirurgii a urologii. 
  • Přínosem je eliminace krvácení sešitých částí tkáně, čímž přispívá ke snížení komplikací, zkrácení doby hospitalizace a rekonvalescence.

Lineární staplery a zásobníky, zkráceně LS, jsou zdravotnické prostředky a jsou určeny pro resekci a transekci tkání v rámci břišních, gynekologických, dětských a hrudních operací. Varování: • Přesvědčte se, že zajišťovací kolík vstoupil do zajišťovacího otvoru pro kolík na kovadlině. • Pokud je zajišťovací kolík mimo pozici, může dojít k deformaci svorek nebo nepravidelnostem linie svorek a v důsledku toho ke krvácení. • Pokud cílové místo tkáně není správné, nestlačujte rukojeť druhým sevřením, mohlo by dojít k odpalu. • Při odpalu rukojeť zcela sevřete, tak zajistíte úplný odpal svorek a současnou transekci cílových tkání. • Předoperační terapie ozařováním může zapříčinit změnu tkání. Tyto změny mohou, například, způsobit zeslabení tkáně překračující rozsah indikovaný pro zvolenou velikost stapleru. Je třeba důkladně zvážit všechna ošetření, která pacient před operací podstoupil, a na tomto základě zvolit vhodnou velikost svorek. • Každá komponenta balení musí být používána určeným způsobem. • Stapler je dodáván sterilní a je určen pro vícenásobné použití během jedné operace. Po použití zlikvidujte. neresterilizujte. • Jednotka se zásobníkem je dodávána sterilní a je určena pro použití v rámci jedné operace. Po použití zlikvidujte. Neresterilizujte. • Nepokoušejte se o žádné úpravy nebo modifikace nástroje ani zásobníku. Použití modifikovaného prostředku může mít za následek nesprávnou funkci nástroje. Společnost si nečiní nároky na výkonnostní charakteristiky tohoto výrobku v případě, že na zásobníku nebo nástroji byly provedeny jakékoli úpravy. • Zásobník bude správně dosedat a správně pracovat pouze v případě, že je použit s nástrojem, pro který je určen. Pokus použít zásobník spolu s jiným nástrojem, než pro který je tento zásobník určen, povede k chybné funkci stapleru. • Nástroj není konstruován, prodáván ani určen pro jiné než uvedené použití. Kontraindikace: • Nepoužívejte v případě, že cílová tkáň není vhodná pro konvenční techniku uzavření. • Nepoužívejte v případě jater, sleziny a podobných tkání, mohlo by dojít k poškození tkáně. Nežádoucí reakce a komplikace: • Při biologickém vyhodnocení tohoto výrobku nebyly zjištěny žádné nežádoucí reakce ani komplikace. • Nesprávné použití tohoto nástroje chirurgem může mít za následek závažné komplikace hemostázy v místech anastomóz. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je Touchstone International Medical Science Co., Ltd., se sídlem: 21A Science Plaza International Science Park, No. 1355 Jinjihu Avenue, 215021 Suzhou, Čína.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.