Contiplex® S Ultra 360

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Set pro kontinuální periferní nervové blokády

  • Seříznutí hrotu jehly s úhlem 20° s hrotovou elektrodou.
  • Systém zavádění katétru přes jehlu.
  • Vysoce kvalitní potah jehly umožňuje hladký průnik přes tkáň.
  • Vyražené značky tvaru „X“ (podobně jako u Stimuplex® Ultra 360) zlepšují viditelnost jehly na ultrazvuku.
  • Katétr Contiplex® Ultra viditelný pod ultrazvukem.
  • Adaptér s bočním portem umožňujícím simultánní injekci/aspiraci a zavádění katétru.

Sety pro kontinuální periferní nervové blokády umožňují potlačit bolest během chirurgického výkonu a po něm, a dosáhnout tak co možná nejlepšího zotavení pacienta. 

Kompletně vybavené sety umožňují napojení i na neurostimulátor a použít tak dvojitou kontrolu polohy jehly (Dual guidance), pomocí ultrazvuku i neurostimulátoru.

Contiplex® S Ultra 360 je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku jsou blokády plexu a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace a/nebo ultrazvuku. Indikace: Blokády plexu a periferních nervů pomocí elektrické nervové stimulace a/nebo ultrazvuku jako bloková anestezie při chirurgických zákrocích na horních a dolních končetinách s různými technikami blokád, dále léčba bolesti, analgézie pro časnou mobilizaci a fyzioterapie nebo akutní a dlouhodobá analgézie (např. při nádorových onemocněních). Kontraindikace: Již existující neurologická onemocnění, infekce/zánět v místě zavedení, nadměrná předoperační úzkost (bez reakce na zákroky) a neschopnost tolerovat zavedení katétru, již existující koagulopatie, buď endogenní (např. trombocytopenie) nebo iatrogenní (např. léčba warfarinem) z důvodu zvýšeného rizika hematomu, anatomické anomálie, které znesnadňují identifikaci fyzických orientačních bodů, onemocnění jater, které může narušovat clearance, nemožnost získání souhlasu pacienta, známá přecitlivělost na jeden nebo vícero použitých materiálů, informace o dalších kontraindikacích při poskytování kontinuální regionální anestezie si prosím vyhledejte v odborné literatuře. Tento výrobek by měli používat pouze lékaři, kteří byli dostatečně vyškoleni pro použití této techniky. Rizika: Nervové léze, pneumotorax, bolest nebo hematom v místě zavedení jehly, neúplná blokáda, toxicita související s lokálními anestetiky: srdeční, nervová, alergická, zvýšené riziko trombózy a riziko trombembolie, paravertebrální technika: epidurální/intrathekální injekce. Varování: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Pro dosažení optimálního spojení mezi stimulační kanylou a nervovým stimulátorem, pro zajištění bezpečnosti pacienta, používejte výrobky společnosti B. Braun výhradně s ostatními výrobky značky B. Braun. Společnost B. Braun Melsungen AG nenese žádnou odpovědnost v případě, že jsou její výrobky kombinovány s výrobky jiných výrobců. Neresterilizujte. Výrobek použijte pouze v případě, že je obal neporušený. Používejte pouze výrobek, který byl řádně skladován podle data uvedeného na obalu. Na fixaci katétru nepoužívejte žádný adhezivní sprej, který obsahuje organická rozpouštědla. Při použití ultrazvuku by měly být viditelné odrazy geometrie hrotu kanyly, viditelný by měl být i charakteristický tvar dříku distální kanyly a mělo by být indikované umístění katétru vzhledem k nervu. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.