Diacap Pro

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dialyzátory Diacap Pro High flux/Low flux na jednorázové použití při hemodialýze resp. hemo(dia) filtraci

Vyšší účinnost:

  • Nový design membrány
  • Menší plocha membrány, o 8 % vyšší clearance

Jednoduchá manipulace:

  • Plnicí objem pouze 300 ml
  • Jednodušší odvzdušnění v průběhu přípravy
  • Vylepšený obal dialyzátoru

Dialyzátory Diacap Pro High flux/Low flux jsou určeny pro pacienty s chronickým onemocněním ledvin na jednorázové použití při hemodialýze resp. hemo(dia)filtraci. Kontraindikace: Pro použití Diacap Pro nejsou stanoveny žádné zvláštní kontraindikace. Platí obecné kontraindikace vztahující se na hemodialýzu. Pacienti se známou přecitlivělostí na některý z použitých materiálů (viz prosím technické údaje) nesmí být léčeni tímto výrobkem. Vedlejší účinky: Při dialýze se ve vzácných případech mohou vyskytnout přecitlivělé reakce. Pokud se vyskytnou vážné přecitlivělé reakce, dialýza musí být přerušena a mělo by být provedeno příslušné lékařské ošetření. Dialyzátory Diacap Pro jsou sterilizovány gama zářením v bezkyslíkovém prostředí a neobsahují žádná sterilizační rezidua. U pacientů se známou přecitlivělostí na etylenoxid by žádná složka mimotělního systému neměla etylenoxid obsahovat. Antikoagulace: Za indikaci a dávkování antikoagulantů odpovídá lékař. Nedostatečná antikoagulace může vést k tvorbě trombů v kapilárách dialyzátorů, což může snížit jejich účinnost. Varování: Výběr vhodného typu dialyzátoru Diacap Pro musí provést lékař, a to na základě charakteristik pacienta (kardiovaskulární stav, snášenlivost terapie, tělesná výška, váha atd.) a klinických požadavků. Pro zajištění sterility skladujte dialyzátor v nepoškozeném obalu. Před připojením krevního setu ke vstupním a výstupním konektorům musí zůstat tyto konektory uzavřeny. Příprava extrakorporálního systému a dialyzátoru Diacap Pro musí být prováděna za aseptických podmínek. Vzhledem k vysoké míře hydraulické propustnosti je možné, aby se při nízkých ultrafiltračních hodnotách dostal dialyzát do krevního oběhu. Z tohoto důvodu musí dialyzát splňovat podmínky aktuálně platných norem pro kvalitu vody použité při dialýze. Dialyzátory Diacap Pro musí být používány pouze na dialyzačních přístrojích s přesným řízením UF a s detektorem úniku krve. Dialyzátory Diacap Pro jsou určeny pouze pro jednorázové použiti. Opakované použiti dialyzatorů určených k jednorázovému použití vystavuje pacienta nebo uživatele potenciálnímu riziku. To může vést ke kontaminaci nebo ke zhoršení funkčnosti. Kontaminace, omezená funkčnost může vést ke zranění, onemocněni nebo úmrtí pacienta. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG se sídlem na adrese Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.