Dialog iQ

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Nový pohled na dialyzační péči

VYSOKÁ ÚROVEŇ BEZPEČNOSTI
Sledování více parametrů v průběhu terapie

Dialog iQ nabízí řadu inovativních funkcí, které zajišťují detailní monitoring zdravotního stavu pacienta v průběhu celého dialyzačního ošetření. Zdravotnickému personálu tak poskytuje pocit bezpečí a pacientovi vyšší komfort. Navíc zjednodušuje proces nastavení dialyzační léčby.

INDIVIDUALIZACE LÉČBY
Kvalitnější informace vedou k lepším výsledkům

Dialog iQ pracuje s řadou různých informačních zdrojů a na základě vyhodnocení vložených informací reaguje na individuální potřeby pacienta. Po prvním ošetření si přístroj pacienta zapamatuje a na základě vložených informací následně automaticky nastavuje individualizované parametry léčby.

UŽIVATELSKÝ KOMFORT
Jednodušší práce s přístrojem a více času na pacienty

V případě Dialogu iQ uživatelský komfort neznamená pouze snadnou manipulaci s dílčími komponenty přístroje, ale představuje zcela novou uživatelskou zkušenost s celým dialyzačním systémem. Veškerá zlepšení vycházejí z intenzivního dialogu se zdravotníky a byla vyvinuta na základě hodnocení uživatelů.

Dialyzační přístroj Dialog iQ je zdravotnický prostředek. Účel použití: Dialyzační přístroj je určen k provádění a monitorování léčby formou hemodialýzy u pacientů s akutním nebo chronickým selháním ledvin. Systém lze používat v nemocnicích, zdravotnických zařízeních, při ambulantním ošetření s omezenou péčí nebo na jednotkách intenzivní péče. Vždy se řiďte etiketou na výrobku a návodem k použití přístroje uvedeným na etiketě, abyste zajistili, že vyberete správné vedení pro předepsanou léčbu. V závislosti na konkrétním modelu dialyzačního přístroje lze provádět následující typy ošetření: • Hemodialýza (HD) • Sekvenční ultrafiltrace (SEQ UF): Sekvenční ošetření (podle Bergströma) • Hemodiafiltrace (HDF) • Hemofiltrace (HF). Kontraindikace: Nejsou známy žádné kontraindikace. Vedlejší účinky: Možnými vedlejšími účinky jsou hypotonie, průjem, zvracení a křeče. Pouze v několika málo případech byly pozorovány přecitlivělé reakce způsobené použitím nezbytných hadiček a filtračních materiálů. V takovém případě je nutné řídit se příbalovými informacemi k jednotlivým výrobkům zdravotnického materiálu. Zvláštní rizika a preventivní opatření: Dialyzační přístroj Dialog iQ je určen k léčbě pacientů s tělesnou hmotností přesahující 30 kg. Přístroj smí být používán pouze podle pokynů lékaře, pokud pacient trpí některým z následujících stavů: • Nestabilní krevní oběh • Hypokalemie. Školení a požadavky na uživatele: Odpovědná organizace musí zajistit, aby dialyzační přístroj používaly pouze řádně proškolené osoby. Školení musí vést pracovníci pověření výrobcem. Podrobné informace o školicích kurzech si vyžádejte od místního zástupce či distributora společnosti B. Braun Avitum. Dialyzační přístroj smí používat pouze kvalifikované osoby, které byly řádně proškoleny a poučeny o jeho správném používání v souladu s návodem k použití. Při ambulantním ošetření s omezenou péčí se stává pacient zamýšleným uživatelem a musí být komplexně proškolen, aby byl kompetentní k realizaci vlastní léčby na úrovni kvalifikovaného zdravotnického pracovníka. Odpovědná organizace musí zajistit, aby se všechny osoby, pověřené jakýmkoliv druhem práce či nakládání s dialyzačním přístrojem, seznámily s návodem k použití a porozuměly mu. Návod k použití musí být uživateli trvale k dispozici. Hygienické požadavky: Odpovědná organizace odpovídá za hygienickou kvalitu jakéhokoli systému rozvodů, např. centrálního systému přívodu vody, centrálních infuzních systémů, připojovacích zařízení, včetně přívodních hadic z připojovacích míst k přístroji. Odpovědná organizace musí vypracovat plán hygieny, který definuje opatření pro prevenci kontaminace a nákazy pacientů a personálu ve zdravotnickém prostředí. Musí obsahovat dezinfekční opatření / programy pro všechny systémy rozvodů i pro přístroj. Odpovědnost výrobce: Výrobce odpovídá za nedostatky v bezpečnosti, spolehlivosti a výkonu dialyzačního přístroje pouze když: • Montáž, rozšiřování, znovunastavení, změny nebo opravy byly provedeny osobou oprávněnou výrobcem • Elektrická instalace v místě použití odpovídá platným národním požadavkům, vztahujícím se na zařízení ve zdravotnických prostorách (tj. VDE 0100, část 710 a/nebo IEC 60364-7-710). Dialyzační přístroj lze používat pouze když: • Výrobce nebo pověřená osoba jednající jménem výrobce provedla přezkoušení funkce přístroje v místě instalace (prvotní uvedení do provozu) • Osoby určené odpovědnou organizací k používání přístroje absolvovaly školení o správné manipulaci s přístrojem, jeho používání a provozování podle návodu k použití, doplňkových informací a doporučení k údržbě • Kvalita vody používané v dialyzačním přístroji odpovídá příslušným normám • Před použitím dialyzačního přístroje proběhla kontrola jeho bezpečného fungování a řádného stavu. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Avitum AG, Schwarzenberger Weg 73-79, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.

Související produkty

xevonta
Další