Meliseptol® Wipes ultra

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Dezinfekční ubrousky bez alkoholu

Utěrky bez obsahu alkoholů nebo aldehydů Meliseptol® Wipes ultra se používají na čištění a dezinfekci zdravotnických prostředků citlivých na alkohol.

Díky složkám, které se nefixují na organickou kontaminaci, jsou zvláště vhodné pro čištění a dezinfekci ultrazvukových sond přicházejícících do kontaktu se sliznicemi (např. po vaginálním vyšetření).

Meliseptol® Wipes ultra je plně virucidní a sporicidní, takže je obzvláště vhodný i pro finální dezinfekci povrchů semikritických zdravotnických prostředků.

Výhody:

  • Virucidní a sporicidní účinnost
  • Účinnost prokázána i metodou na čtyřech polích
  • Použitelnost 60 dní
  • Vylepšený uzavřený zásobník s “Safe-lock” uzávěrem

Vhodná kombinace s Meliseptol® Wipes sensitive.

Meliseptol® Wipes ultra jsou zdravotnické prostředky, bezalkoholové ubrousky pro rychlou dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků, např. ultrazvukových sond. Pokyny k použití: Čištění a dezinfikování zdravotnických prostředků, jako jsou ultrazvukové hlavice sond pro vaginální a abdominální vyšetření. Ubrousky vyjímejte po jednom. Otřete a hodně navlhčete celý povrch sondy připraveným ubrouskem. Po uplynutí doby expozice důkladně opláchněte sondy ultrazvuku vodou. Po použití nádobu uzavřete. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Odstraňte obsah/obal schválené firme zajištující likvidaci. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.