Code of Conduct

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

ZÁSADY

V souladu se svou firemní strategií přijala naše rodinná společnost B. Braun v rámci svých zásad správy a řízení společnosti (tzv. corporate governance) příslušnou právní i korporátní odpovědnost. Od všech společností v rámci skupiny B. Braun se očekává, že se v jakékoli zemi, v níž působí, budou vždy řídit platnými právními a jinými předpisy (přičemž tento postup představuje minimální požadavek ohledně jejich jednání). Některé země by měly rovněž pečlivě zvážit, které zásady řádné správy a řízení společnosti by měly být zavedeny nad rámec místních právních a jiných předpisů.

Pojem compliance znamená pro skupinu společností B. Braun více než pouhé dodržování právních předpisů a různých zákonných požadavků. Zahrnuje rovněž etické hodnoty čestného a spravedlivého jednání a udržitelnosti. Díky compliance je zajištěno, že skupina společností B. Braun bude v rámci své činnosti vždy jednat transparentně, a to interně i vůči jakýmkoli třetím osobám.

Kodex popisuje základy etického jednání všech našich zaměstnanců a povinně se vztahuje na veškeré naše aktivity po celém světě. Tento Etický kodex představuje základ celkového systému řízení compliance v rámci skupiny společností B. Braun. Všechny společnosti skupiny B. Braun jsou povinny přijmout kodex jako svůj minimální standard. Jednotlivé země by měly pečlivě zvážit, které zásady řádné správy a řízení společnosti by měly být zavedeny nad rámec místních právních a jiných předpisů, a dále by je měly v případě potřeby doplnit o další vnitrostátní či celosvětově platné předpisy.

1. STŘETY ZÁJMŮ

Garantujeme, že do zájmů naši společnosti nebudou nikdy zasahovat žádné osobní zájmy.

Střet zájmů nastává v případě, že určitý osobní zájem zaměstnance zasahuje do jeho povinností zaměstnance jakékoli společnosti skupiny B. Braun nebo že je s těmito jeho povinnostmi v přímém rozporu („střetu“). Skupina společností B. Braun bere na vědomí osobní zájmy a aktivity svých zaměstnanců a respektuje je. Přesto však od všech svých zaměstnanců očekává naprostou loajalitu. Zaměstnanci se nesmějí podílet na žádných aktivitách, které by mohly být v rozporu s obchodní činností skupiny společností B. Braun a které by mohly zasahovat do jejich příslušných pracovních povinností, jelikož tyto povinnosti je vždy nutné plnit v nejlepším zájmu skupiny společností B. Braun. Žádný zaměstnanec nesmí využívat své pozice v rámci skupiny společností B. Braun, informací ani majetku skupiny společností B. Braun pro svůj osobní prospěch či pro nedovolený prospěch jiných osob. Pro účely zamezení vzniku rizik spojených se střety zájmů, včetně samotného vzniku jakéhokoli střetu zájmů, jsou všichni zaměstnanci skupiny společností B. Braun povinni poskytnout informace o jakémkoli svém skutečném či potenciálním střetu zájmů svému nadřízenému nebo určenému oddělení či výboru, který se jakýmkoli takovým případným střetem zájmů bude zabývat a vyřeší jej dle potřeby.

2. VLASTNICTVÍ A HODNOTNÝ MAJETEK SPOLEČNOSTI

Chráníme majetek, majetkové hodnoty a obchodní příležitosti naší společnosti, a to zejména know-how, patenty, ochranné známky, nemovitosti a pracovní vybavení.

Majetek a majetkové hodnoty, které jsou pro provoz a činnost skupiny společností B. Braun klíčové, byly získány díky tvrdé práci a úsilí zaměstnanců skupiny společností B. Braun. Od všech zaměstnanců skupiny společností B. Braun se očekává, že budou majetek a jiné hodnoty společnosti chránit a uchovávat tak, aby zajistili náš trvalý úspěch a udržitelný rozvoj skupiny společností B. Braun.

3. OCHRANA DŮVĚRNÝCH INFORMACÍ

Naši obchodní činnost a obchodní tajemství chráníme tím, že o všech vyhrazených informacích zachováváme mlčenlivost. Veškerou obchodní činnost společnosti a její obchodní tajemství považujeme za přísně důvěrné informace.

Pokud musíme určitou důvěrnou informaci sdělit svým obchodním partnerům, požadujeme od nich, aby o této informaci také zachovali mlčenlivost. Veškeré dokumenty a jiné datové nosiče obsahující obchodní tajemství budou speciálně zajištěny za účelem ochrany před neoprávněným přístupem. Před neoprávněným zpřístupněním chráníme rovněž osobní údaje našich zaměstnanců. S osobními údaji našich zaměstnanců je nakládáno se zvláštní péčí a v souladu se všemi platnými právními předpisy. Za účelem ochrany důvěrných informací a osobních údajů přijímáme konkrétní zpřísněná organizační a procedurální opatření, abychom zamezili jakémukoli nedovolenému získání, užívání či zpracovávání těchto informací či údajů.

4. ROVNÉ PŘÍLEŽITOSTI A SPRAVEDLIVÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY

Respektujeme diverzitu a naše náborová a zaměstnanecká politika ani obchodní rozhodnutí nikdy nevycházejí z posuzování rasy, věku, vzhledu, etnického původu, pohlaví, náboženství či jakékoli ideologie, zdravotního postižení, sexuální orientace ani žádné jiné charakteristiky, která je chráněna zákonem.

Skupina společností B. Braun si je vědoma své odpovědnosti za compliance a podporu lidských práv a řídí se hlavními pracovněprávními standardy Mezinárodní organizace práce (International Labour Organisation (ILO)). Skupina společností B. Braun považuje kulturní diverzitu za faktor, který je pro ni velice přínosný. Myšlenka diverzity a rovných příležitostí je pevnou součástí naší filozofie a důležitým prvkem našeho úspěchu na celosvětovém trhu. Různorodost zaměstnanců skupiny společností B. Braun jednu z jejích největších hodnot, která napomáhá našemu dobrému jménu atraktivního zaměstnavatele po celém světě. Naše náborová politika byla vytvořena tak, aby byla atraktivní pro ty nejschopnější kandidáty na trhu a aby je pomohla ve společnosti dlouhodobě udržet, a naše zaměstnanecká politika je navržena tak, aby byly zajištěny rovné příležitosti pro všechny v souladu s platnými právními předpisy, přičemž se nad rámec plnění zákonných požadavků snažíme vytvářet prostředí, které je přívětivé ke všem našim zaměstnancům i zákazníkům, a to všude, kde skupina společností B. Braun působí.

5. OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Usilujeme o dlouhodobou udržitelnost životního prostředí. Naším cílem je zajistit čisté životní prostředí pro naši generaci i pro generace budoucí.

Přinejmenším plníme veškeré zákonné a mezinárodní normy vyplývající z předpisů o ochraně životního prostředí. Kromě plnění těchto zákonných požadavků přistupujeme k životnímu prostředí s respektem a přírodní zdroje využíváme šetrným způsobem. Produkty světové úrovně jsme schopni vyrobit i s odpovědným přístupem k životnímu prostředí a spotřebě energií.

6. BEZPEČNOST NAŠICH ZAMĚSTNANCŮ

Velmi nám záleží na tom, abychom pro naše zaměstnance byli schopni vytvořit a trvale udržovat bezpečné pracovní prostředí. Vedení společnosti i zaměstnanci se zavazují pracovat tak, aby zajistili její bezpečný a produktivní provoz.

Kontrolní pracovníci jsou odpovědní za řádné proškolení zaměstnanců v oblasti všech bezpečnostních postupů souvisejících s jejich funkcemi. Všichni zaměstnanci jsou povinni svému příslušnému nadřízenému okamžitě oznámit jakýkoli případ zneužití návykových látek, zastrašování, násilného chování či obtěžování, s nímž se setkají. Následně budou přijata vhodná opatření. Díky vzájemné spolupráci je pomocí našich systémů pro řízení pracovní činnosti a ochranu zdraví zajištěn vysoký standard, který máme v této oblasti nastaven.

7. BOJ PROTI KORUPCI A ÚPLATKÁŘSTVÍ

Jsme pevně rozhodnuti zachovávat v rámci naší celosvětové obchodní činnosti vždy ty nejvyšší standardy jednání. Nikdy neposkytujeme a ani nepřijímáme žádné protiprávní či neoprávněné výhody či prospěch.

Sektor zdravotnictví je přísně regulován. Jakékoli neetické jednání může mít velmi nepříznivé důsledky. V rámci skupiny společností B. Braun je jakékoli takové jednání vyloučeno díky tomu, že v rámci našich podnikatelských aktivit vždy postupujeme čestně a eticky. Každý zaměstnanec skupiny společností B. Braun je povinen usilovat o zamezení korupce a nikdy nesmí nabídnout, přislíbit či poskytnout žádnou nedovolenou výhodu, dovolit její poskytnutí, ani nesmí žádnou takovou výhodu přijmout (např. peníze, zboží či služby). Dále není za žádných okolností dovoleno získat či si ponechat jakoukoli nedovolenou výhodu v souvislosti s obchodními transakcemi společnosti. To se týká veškerých obchodních vztahů, včetně vztahů s obchodními partnery a se všemi třetími osobami jednajícími naším jménem. Jakýmkoli žádostem třetích osob o poskytnutí příspěvků na dobročinné účely nebo prostředků na vzdělávací programy či nabídky produktů zdarma bude vždy vyhověno pouze na základě splnění všech zákonných požadavků a příslušných interních předpisů skupiny společností B. Braun. Tím bude zajištěno, že jakékoli případné příspěvky budou poskytnuty bez obchodního nátlaku a budou vždy řádně zdokumentovány a poskytnuty transparentním způsobem a v reálné tržní hodnotě. Nejsme-li schopni něco zrealizovat spravedlivým a čestným způsobem, nebudeme to realizovat vůbec.

8. KOREKTNÍ HOSPODÁŘSKÁ SOUTĚŽ A JEDNÁNÍ

Snažíme se naše konkurenty předstihnout čestně a eticky tím, že budeme jednoduše nejlepší – přičemž o to nikdy nebudeme usilovat prostřednictvím jakýchkoli neetických či protiprávních obchodních praktik. Skupina společností B. Braun splňuje veškeré vnitrostátní i mezinárodní právní předpisy týkající se kontroly obchodování a obchodních embarg.

Jednáme eticky s našimi zákazníky, konkurenty, pacienty, orgány veřejné moci i se zaměstnanci. Spravedlivě a transparentně podporujeme svobodnou a korektní hospodářskou soutěž. Spoléháme na kvalitu našich produktů a služeb a odmítáme jakékoli nekalé či protiprávní praktiky, především jakékoli tajné dohody či zdánlivé tajné dohody s obchodními partnery, které by měly za cíl nepříznivě ovlivnit hospodářskou soutěž. Jako společnost působící na globálním trhu dodržuje skupina společností B. Braun právní předpisy každé země, v níž podniká, i veškeré mezinárodní požadavky. V některých zemích (a rovněž v rámci Spojených národů) byla přijata určitá exportní a obchodní omezení, včetně embarg, která respektujeme. Skupina společností B. Braun je pevně odhodlána podílet se na potlačování organizovaného zločinu a financování terorismu tím, že bude svou obchodní činnost vykonávat pouze ve spojení s partnery, kteří rovněž dodržují veškeré požadavky platných právních a jiných předpisů.

9. BEZPEČNOST A KVALITA PRODUKTŮ

Vyvíjíme, vyrábíme a distribuujeme vysoce kvalitní, bezpečné a spolehlivé produkty a služby. Naší prioritou je bezpečnost pacientů.

Naše produkty a služby byly navrženy tak, aby napomáhaly zlepšování zdraví pacientů a snižovaly jejich utrpení. Naše produkty splňují veškeré právní i správní požadavky a rovněž požadavky našich interních předpisů o bezpečnosti a kvalitě. V souladu s právními předpisy a s našimi interními předpisy a postupy neustále monitorujeme proces výroby našich produktů. Naši zákazníci se mohou spolehnout na to, že naše produkty jsou bezpečné, spolehlivé a vysoce kvalitní; spokojenost zákazníků je základem pro trvale udržitelný úspěch našeho podnikání. Ve snaze udržet si důvěru našich zákazníků a podpořit bezpečnost a spokojenost pacientů usilují všichni zaměstnanci skupiny společností B. Braun o zajištění maximální kvality našich produktů a služeb. Každý z našich zaměstnanců provádí příslušná opatření pro zajištění toho, že budou splněny požadavky všech předpisů o kvalitě a že budou řádně zaznamenány a včasně vyřešeny veškeré případné reklamace.

10. SDÍLENÍ ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A POZNATKŮ

Sdílení zkušeností znamená příslib skupiny společností B. Braun sdílet, systematicky rozšiřovat a efektivně využívat své odborné znalosti a poznatky v oblasti zdravotnictví v rámci úzkého a vzájemného dialogu s našimi zákazníky a partnery.

„Sdílení zkušeností“ znamená pro naše zaměstnance to, že budou přicházet s vlastními poznatky a že budou tyto vlastní poznatky i odbornost celé společnosti stále rozvíjet. Díky neustálé interakci s externími obchodními partnery jsme schopni rozpoznávat potřeby široké zdravotnické komunity a pracovat s lékaři a jinými zdravotnickými pracovníky na neustálém zlepšování kvality života pacientů.

PROGRAM A POSTUPY COMPLIANCE

Vedení každé ze společností skupiny B. Braun je odpovědné za zavedení, udržování a neustálé zdokonalování místního programu compliance, a to v souladu s požadavky společnosti a s veškerými příslušnými místními pravidly a předpisy, které se na ně vztahují.

Program compliance by měl vždy zahrnovat povinnost ustanovit místní výbor pro compliance, jmenovat pracovníka pro sledování compliance, šířit tento Etický kodex a poskytovat související školení, pravidelně monitorovat situaci společnosti v oblasti compliance, sestavovat pravidelné a periodické písemné zprávy o situaci v oblasti compliance a vytvářet pro zaměstnance komunikační kanály určené k oznamování jakýchkoli podezření z porušení Etického kodexu či z porušení právních předpisů.

Působíme ve velmi přísně regulovaném sektoru, který vyžaduje bezvýhradné dodržování právních předpisů, pravidel, standardů a jiných předpisů, které jsou někdy velice složité. Tento kodex poskytuje informace ohledně toho, jak předejít jakémukoli porušení a jak zároveň vykonávat podnikatelskou činnost etickým způsobem a v souladu se zákonem. Jakékoli neplnění příslušných požadavků může vést k poškození dobrého jména společnosti a k uložení vysokých pokut příslušným zaměstnancům i samotné společnosti.

Za účelem zajištění compliance jsou zaměstnanci povinni oznámit jakékoli podezření z porušení požadavků Etického kodexu či zákonných požadavků. Byly vytvořeny vhodné komunikační kanály, které spravují pracovníci pro sledování compliance. Veškerá oznámení o podezření z porušení příslušných postupů budou řádně prošetřena a budou přijata nezbytná nápravná opatření. Zároveň skupina společností B. Braun zakazuje jakákoli odvetné kroky směřující vůči jakémukoli zaměstnanci, který případně v dobré víře jakékoli takové porušení či podezření z porušení oznámí.