BOZP & PO

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

BOZP

Informace o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Zaměstnanci mají právo

 • na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, na informace o pracovních rizicích a opatřeních na ochranu před jejich působením;
 • odmítnout výkon práce, o níž mají důvodně za to, že bezprostředně a závažným způsobem ohrožuje jejich život nebo zdraví nebo život či zdraví jiných osob; takové odmítnutí nelze posuzovat jako nesplnění povinnosti zaměstnance;
 • účastnit se řešení otázek BOZP a podílet se na vytváření zdravého a bezpečného pracovního prostředí;
 • požadovat dodatečné informace a vysvětlení; mají rovněž právo požadovat osobní jednání se zaměstnavatelem na příslušné úrovni řízení podle povahy věci. 

Zaměstnanci jsou povinni

 • pracovat svědomitě a řádně podle svých sil, znalostí a schopností a plnit pokyny svých nadřízených;
 • využívat pracovní dobu a výrobní prostředky k vykonávání svěřených prací, plnit kvalitně a včas pracovní úkoly;
 • řádně hospodařit s prostředky svěřenými jim zaměstnavatelem a střežit a ochraňovat majetek zaměstnavatele před poškozením, ztrátou, zničením a zneužitím a nejednat v rozporu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele;
 • znát základní povinností vyplývající z právních a ostatních předpisů a požadavků zaměstnavatele k zajištění BOZP; tato znalost je nedílnou a trvalou součástí kvalifikačních předpokladů zaměstnance;
 • dodržovat právní a ostatní předpisy vztahující se k jejich práci; řídit se zásadami bezpečného chování na pracovišti a informacemi a pokyny zaměstnavatele;
 • dbát na své zdraví a bezpečnost i na zdraví a bezpečnost osob, při práci a počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku ani k bezdůvodnému obohacení; hrozí-li škoda, upozornit na ni nadřízeného vedoucího zaměstnance;
 • účastnit se školení zajišťovaných zaměstnavatelem v zájmu BOZP a podrobit se ověření jejich znalostí;
 • dodržovat stanovené pracovní postupy a používat stanovené pracovní a dopravní prostředky;
 • používat osobní ochranné prostředky a ochranná zařízení a tato neměnit ani nevyřazovat z provozu;
 • oznamovat svému nadřízenému nedostatky a závady na pracovišti, které by mohly ohrozit bezpečnost nebo zdraví;
 • oznámit nadřízenému vedoucímu zaměstnanci skutečnost, že nejsou vytvořeny potřebné pracovní podmínky;
 • oznamovat svému nadřízenému pracovní úraz svůj či jiné osoby;
 • podrobit se na pokyn oprávněného vedoucího zaměstnance zjištění, zda nejsou pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek.

Zaměstnancům je zakázáno

 • vstupovat na pracoviště pod vlivem alkoholu nebo návykových látek;
 • požívat alkohol či jiné návykové látky na pracovišti a v pracovní době i mimo tato pracoviště;
 • přinášet na pracoviště alkoholické nápoje nebo návykové látky;
 • kouřit na pracovišti a v jiných prostorách, kde jsou účinkům kouření vystaveni také nekuřáci. 

Další obecné povinnosti zaměstnanců

 • předcházet všemi možnými prostředky a způsoby vzniku pracovních úrazů;
 • pokud pracovní úraz vznikne okamžitě jej hlásit nejblíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci; stejně postupovat při vzniku nehody nebo havárie;
 • udržovat svěřené stroje, nástroje, nářadí, technická zařízení a pracoviště v dobrém provozuschopném stavu;
 • přidělené elektromechanické nářadí předkládat k revizím a kontrolám v určených termínech a pracovat s ním jen podle návodu k obsluze; poškozené nářadí včas vyřadit z používání a zjištěný stav ihned hlásit nejblíže nadřízenému vedoucímu zaměstnanci.

Pracovní úrazy – povinnosti zaměstnanců

 • bezodkladně ohlásit svému nadřízenému (telefonicky, e-mailem, osobně) svůj pracovní úraz, pokud to zdravotní stav dovoluje, případně pracovní úraz kolegy, jehož byl svědkem;
 • zajistit poskytnutí první pomoci nebo ji postiženému kolegovi poskytnout, pokud byl sám předem odborně vyškolen;
 • pokud došlo k pracovnímu úrazu s pracovní neschopností delší než 3 kalendářní dny, musí postižený zaměstnanec popsat, jak k pracovnímu úrazu došlo a podepsat záznam o svém pracovním úrazu, který zpracovává jeho přímý nadřízený; sám musí obdržet kopii tohoto záznamu.

Elektrická zařízení

 • při obsluze a používání elektrických zařízení přenosných se musí dbát, aby veškeré části vedoucí el. proud byly chráněny před dotykem;
 • při jejich přemisťování je nutno rovněž zabránit poškození ovládacích a napájecích součástí; zařízení je třeba vždy obsluhovat v souladu s návodem výrobce;
 • před přemisťováním těchto zařízení musí být provedeno jejich bezpečné odpojení od sítě vytažením vidlice ze zásuvky ve zdi nebo na pracovním stole, popř. z pohyblivé zásuvky prodlužovacího přívodu; tento požadavek se nevztahuje na elektrické předměty, které jsou pro práci pod napětím zvlášť konstruovány, jako jsou např. ruční svítidla, páječky, ruční elektromechanické nářadí apod.;
 • zaměstnancům je zakázáno obsluhovat el. zařízení před tím, než se seznámí s návodem k jeho obsluze.

PO

Informace o pravidlech požární ochrany pro zaměstnance pracující na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

Základní povinnosti vyplývající ze zákona o požární ochraně 

 • zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů (povinnosti zaměstnanců, právnických a fyzických osob, státní požární dozor, sankce), vyhl. č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), v platném znění;
 • každý občan je povinen počínat si tak, aby nezavdal příčinu ke vzniku požáru a aby přispěl podle svých sil k řádnému plnění úkolů v požární ochraně, zejména poskytnutím potřebné osobní a věcné pomoci na výzvu velitele zásahu (např. dopravní prostředky) při zdolávání požárů a jiných živelných pohrom;
 • každý, kdo zpozoruje požár, který sám nemůže uhasit, je povinen ihned vyhlásit poplach v souladu s požárními poplachovými směrnicemi, které vymezují povinnosti zaměstnanců v případě vzniku požáru, nehodové události nebo živelné pohromy a uvádějí telefonní čísla na složky integrovaného záchranného systému (PČR-158, HZS-150, RZS-155, IZS-112).

 

Zaměstnanci jsou v zájmu zajištění požární ochrany povinni

 • vyžadovat od svého bezprostředního nadřízeného poučení o požárním nebezpečí z hlediska objektů a činností, jakož i poučení o požárně technických charakteristikách látek a materiálů, se kterými pracují nebo které skladují;
 • dodržovat předpisy a pokyny o zajištění požární ochrany při práci, seznámit se s požárním řádem pracoviště, s požárními poplachovými směrnicemi a s rozmístěním a správným použitím věcných prostředků požární ochrany.