Podmínky použití HAT APP

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Licenční smlouva k software

Mezi

B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach

a

uživatel

Provozovatel provozuje webové stránky, aplikaci a databázi běžící na serveru na adrese https://hat.bbraun.cloudfor, které monitorují a kontrolují hygienu rukou a aplikaci dezinfekce. K aplikaci je připojena aplikace dostupná v obchodech Apple a Google App.

Uživatel má v úmyslu software používat a za příslušná práva na užívání nebo přístupová práva zaplatit provozovateli roční licenční poplatek.

Provozovatel a uživatel (dále společně jen "strany") se proto dohodli na následujícím:

 

Používáním aplikace uživatel souhlasí s následujícími podmínkami používání aplikace. Zaplacením licenčního poplatku získává uživatel právo používat aplikaci po určitou dobu. V tomto okamžiku je uživatel opět informován o předpisech na ochranu údajů, které jsou k dispozici jak na webových stránkách, tak v aplikaci. Používáním aplikace uživatel bere na vědomí předpisy na ochranu údajů.

Právo na užívání v souladu se smlouvou

Provozovatel poskytuje uživateli možnost samostatně používat software na webové stránce https://hat.bbraun.cloud a konfigurovat jej v rámci dostupných možností. K používání softwaru je zapotřebí běžný prohlížeč a také aktuální operační systém pro používání aplikací.

Přístupová práva k softwaru budou udělena po uzavření této smlouvy. Za výběr, konfiguraci a individualizaci softwaru je odpovědný výhradně uživatel.

Uživatel nezískává žádná práva k softwaru, v něm obsaženým nebo shromážděným údajům. Uživatel zejména nezískává licenční práva k podkladovým aplikacím a databázím, které by umožnily nezávislé provozování softwaru.

Povinnosti uživatele

Po zkušebním použití dle uvážení poskytovatele licence obdrží uživatel za roční licenční poplatek účet Superuživatel pro používání webových stránek a aplikace, který mu umožní používat webové stránky a související aplikaci pro sběr dat.

Splatnost faktur poskytovatele licence je třicet dní od doručení faktury bez srážek a bez vyúčtování. Po uplynutí této lhůty splatnosti je nabyvatel licence v prodlení bez nutnosti upomínky.

Poskytování služeb tak, jak jsou - zřeknutí se způsobilosti pro daný účel

V rámci testu si uživatel mohl důkladně vyzkoušet funkci webových stránek a aplikace a zná rozsah webových stránek a aplikace. Licenční poplatek zahrnuje službu tak, jak jste ji viděli a vyzkoušeli. Služba spočívá v ukládání zadaných údajů a jejich načítání pro vlastní účely.

Uživatelům zaručujeme 95 % provozuschopnost služeb na našich serverech. K synchronizaci shromážděných dat se serverem, kde jsou data uložena, vyžaduje aplikace připojení sběrného zařízení k internetu. To znamená, že data lze synchronizovat pouze v případě, že vaše koncové uživatelské zařízení, na kterém máte aplikaci nainstalovanou nebo na kterém si chcete prohlížet webové stránky, má internetové připojení, které není zablokované. Uživatel je odpovědný za své vlastní internetové připojení. My odpovídáme pouze za připojení našeho serveru k internetu a jeho základní dostupnost.

Víte, jak jsou vaše data reprezentována na našich webových stránkách a ve vaší aplikaci. Takto vypadá služba, jak ji dostáváte. Zaplacením licenčních poplatků vám nevzniká žádný další nárok kromě obdržení uložených dat.

Poruchy nebo návrhy na změny v aplikaci můžete kdykoli zaslat e-mailem. Tím, že navrhnete funkci, se vzdáváte jakéhokoli duševního vlastnictví na takovou funkci. Ověříme, zda je po takové funkci poptávka a zda ji můžeme v rámci našich zdrojů a technických možností realizovat. Na implementaci pozměňovacího návrhu však nemáte nárok. Pokud to bude možné, závadu odstraníme co nejdříve.

Poskytovatel licence zpracovává osobní údaje držitele licence, aby mohl držitel licence používat aplikaci a webové stránky.

Smluvně dohodnutá služba je poskytována výhradně v členském státě Evropské unie nebo ve smluvním státě Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Jakékoli přenesení služby nebo dílčího díla do třetí země vyžaduje předchozí souhlas nabyvatele licence a může k němu dojít pouze v případě, že jsou splněny zvláštní podmínky článku 44 např. nařízení GDPR.

Poskytovatel licence ukládá přihlašovací údaje uživatele i údaje o používání, které shromáždil. Přihlašovací údaje uživatele jsou osobní a slouží k identifikaci a legitimizaci používání platformy. Údaje superuživatele zahrnují jeho osobní údaje a kontaktní údaje pro fakturaci licenčního poplatku. Žádné další osobní údaje nebudou shromažďovány.

Zpracování údajů se dále řídí zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici na webových stránkách a v aplikaci.

Každá ze stran odpovídá za přímé nebo bezprostřední škody druhé straně výlučně do výše 10 000 CHF. Odpovědnost za nepřímé nebo zprostředkované škody je tímto vyloučena. Omezení odpovědnosti a zřeknutí se odpovědnosti se vztahuje na smluvní i mimosmluvní nebo kvazi-smluvní nároky.

Strany si vyhrazují odpovědnost za škody způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním.

Doba trvání

Tato smlouva nabývá účinnosti používáním aplikace a webových stránek. Poskytovatel licence ji může kdykoli vypovědět, a to s výhradou zaplacení licenčního poplatku za určité období (jeden nebo dva roky), čímž vzniká právo na užívání, což znamená, že používání Webových stránek a Aplikace již není možné.

Každá ze stran je oprávněna tuto smlouvu kdykoli a bez výpovědní lhůty z dobrého důvodu vypovědět. Důležitý důvod existuje zejména tehdy, pokud se druhá strana dopustí podstatného porušení smlouvy a přes písemné upozornění toto porušení nenapraví do deseti kalendářních dnů.

Po skončení platnosti této smlouvy zaniká právo držitele licence na používání softwaru a uživatelské dokumentace. S výhradou opačných podmínek smlouvy je v případě ukončení smlouvy z jakéhokoli důvodu nepřípustné požadovat zpět licenční poplatky již uhrazené nabyvatelem licence.

Konečná dohoda

Vztahy mezi stranami se řídí touto smlouvou a jejími přílohami. Všeobecné obchodní podmínky stran se nepoužijí.

Tuto smlouvu nebo jednotlivá práva a povinnosti z ní vyplývající lze postoupit nebo převést na třetí osoby pouze s předchozím písemným souhlasem druhé strany.

Tato smlouva se řídí švýcarským právem s vyloučením Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (CISG).

Výhradním místem soudní příslušnosti pro všechny spory vyplývající z této smlouvy nebo v souvislosti s ní je Sempach.