Podmínky použití a zásady ochrany dat pro Backup Stock Management (aplikace BSM)

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

a) Podmínky použití

Používání aplikace BSM poskytované skupinou B. Braun (dále jen „společnost B. Braun“) se řídí Všeobecnými podmínkami použití pro aplikace B. Braun, podmínkami použití pro My B. Braun (Extranet)  https://www.bbraun.com/en/terms-of-use.html a následujícími zvláštními podmínkami použití pro aplikaci Backup Stock Management (BSM), pokud si navzájem neodporují. V případě rozporů platí zvláštní podmínky použití pro aplikaci BSM.

Kliknutím na tlačítko Potvrdit vyjadřujete souhlas s následujícími podmínkami používání této aplikace. Na odchylné podmínky uživatele, které jsou v rozporu s těmito podmínkami použití, nebude brán zřetel.

Aktuální seznam oprávněných zástupců a kontaktních adres najdete v části Imprint na webu společnosti B. Braun https://www.bbraun.com/en/imprint.html.

Aplikace Backup Stock Management (BSM App) je digitální dvojče pojistné zásoby. Pomocí aplikace jsou digitálně dokumentovány všechny výběry nástrojů a opětovné nasazení nástrojů. Aplikace BSM odesílá upozornění, pokud bylo dosaženo definované minimální zásoby určitých čísel výrobků přístroje, s cílem „nikdy nevyčerpat zásoby“. Kromě toho aplikace BSM nabízí zajímavou analýzu dat, která může být základem pro nepřetržitou optimalizaci vaší pojistné zásoby. Získáte přístup ke statistikám údajů a otázkám, jako jsou:

 • Která katalogová čísla nástrojů se z pojistné zásoby nejčastěji stahují? 
 • Jaké jsou hlavní důvody, proč jsou nástroje z pojistné zásoby vybírány? 
 • Došlo ke ztrátě velkého množství nástrojů nebo existuje nějaký konkrétní nástroj, který vyžaduje hodně oprav? 

Stručně řečeno, aplikace BSM je nástrojem pro správu digitálního inventáře včetně výstražného systému a nabízí cenné údaje o nepřetržité optimalizaci pojistných zásob. Aplikace BSM má následující funkce: Správa digitálního inventáře fyzické pojistné zásoby, funkce vyhledávání, funkce informací o poloze, funkce inventarizace, výstražný systém, funkce dokumentace „důvod výběru“, historie výběru a analytika na řídicím panelu. Společnost B. Braun si vyhrazuje právo umisťovat reklamy a bannerové reklamy do aplikací poskytovaných společností B. Braun.

Kliknutím na tlačítko Potvrdit uzavíráte se společností B. Braun smlouvu o používání aplikace BSM a funkcí v ní uvedených.

3.1    Právo na odstoupení

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Jste oprávněni odstoupit od smlouvy do čtrnácti dnů od jejího uzavření. Chcete-li uplatnit své právo na odstoupení, zašlete nám jednoznačné prohlášení o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy (např. písemné prohlášení zaslané poštou, faxem nebo e-mailem). Můžete použít zde uvedený vzor pro odstoupení od smlouvy, ale není to nezbytné.

Pro včasné odstoupení od smlouvy je potřeba, abyste nám oznámení o odstoupení zaslali před uplynutím výše uvedené lhůty.

Důsledky odstoupení od smlouvy:

Pokud od této smlouvy odstoupíte, bezodkladně (nejpozději do čtrnácti dní ode dne, kdy obdržíme vaše oznámení o odstoupení od smlouvy) vrátíme veškeré platby, které jsme od vás obdrželi, včetně poplatků za doručení (s výjimkou případných dalších poplatků, které vzniknou v souvislosti s tím, že jste si vybrali jinou formu doručení než nejlevnější způsob, který jsme zvolili my). Vrácení peněz proběhne stejným způsobem platby, jaký jste použili pro původní transakci, pokud s vámi není výslovně sjednáno jinak; za žádných okolností vám nebudou v souvislosti s touto refundací účtovány další poplatky.

 

Vzor odstoupení od smlouvy

(Chcete-li od této smlouvy odstoupit, vyplňte tento vzor a odešlete jej zpět.)

Komu: B. Braun Melsungen AG Carl-Braun-Straße 1 34212 Melsungen

Poštovní adresa: 34209 Melsungen

Tel. +49-(0) 56 61-71-0
Fax +49-(0) 56 61-71-45 67

tom-support@bbraun.com

 • Tímto odstupuji / odstupujeme od smlouvy, kterou jsem / jsme (*)
 • uzavřela / uzavřeli v souvislosti s nákupem následujícího zboží (*)
 • poskytování následujících služeb (*)
 • Objednáno dne (*) / přijato dne (*)
 • Jméno uživatele / uživatelů
 • Adresa uživatele / uživatelů
 • Podpis/y uživatele / uživatelů (pouze v případě podání v papírové podobě)
 • Datum

(*) Nehodící se škrtněte.

3.2 Identifikace, registrace a přístup k aplikaci BSM

Aby uživatelé mohli využívat služby poskytované v rámci aplikace, budou si muset stáhnout aplikaci z (Apple) App Store a případně zaregistrovat uživatele v aplikaci (což zahrnuje přijetí těchto podmínek použití) a přiřadit osobní heslo.

Při registraci se také ujistěte, že informace, které uvedete ve svém uživatelském profilu, jsou pravdivé a přesné, zejména vaše jméno a příjmení, adresa, společnost a e-mailová adresa.

V případě, že se některý z těchto údajů změní, souhlasíte s okamžitou aktualizací těchto informací pomocí funkce „Můj profil“ v rámci služeb MY B. BRAUN: https://www.bbraun.com/en/mybbraun/profilepage.html.

Právo na používání služeb v souvislosti s aplikací BSM se automaticky ruší při porušení podmínek používání nebo v případě, že společnost B. Braun toto právo na užívání podle vlastního uvážení odejme. Společnost B. Braun tak může učinit bez uvedení důvodů.

3.3 Použití přihlašovacích údajů

Přihlašovací údaje jsou určeny pouze pro osobní použití dotyčným uživatelem. Uživatelé nesmí tyto přihlašovací údaje, zejména svá hesla, zpřístupnit třetím stranám, příbuzným nebo kolegům. Uživatelé jsou povinni udržovat své přihlašovací údaje v tajnosti, zejména hesla, a zabránit neoprávněnému použití této aplikace třetími stranami. Pokud se uživatelé dozvědí o zneužití svých přihlašovacích údajů nebo mají podezření, že jejich přihlašovací údaje byly zneužity, musí o tom okamžitě informovat společnost B. Braun. V případě zneužití nebo podezření na zneužití je společnost B. Braun oprávněna okamžitě zablokovat přístup. Uživatelé odpovídají za veškeré důsledky používání třetí stranou v rozsahu, v jakém odpovídají za zneužití svých přihlašovacích údajů. Zejména uživatelé odpovídají za takové zneužití, pokud napomohli neoprávněnému použití svých přihlašovacích údajů, i když jen z nedbalosti. Tato odpovědnost zůstává v platnosti, dokud uživatel písemně neoznámí společnosti B. Braun (kontaktní adresa - Imprint), že došlo k takovému neoprávněnému použití, a v případě potřeby nezmění heslo účtu.

3.4 Skončení a odebrání přístupových oprávnění

Společnost B. Braun si vyhrazuje právo dočasně nebo trvale a bez udání důvodu zablokovat přihlašovací údaje uživatelů, dojde-li k porušení těchto podmínek používání, zejména v důsledku zadání nesprávných údajů do uživatelského profilu, neoprávněného zveřejnění přihlašovacích údajů, zejména hesla, a / nebo zneužití obsahu a aplikací poskytovaných společností B. Braun, a / nebo k definitivnímu zrušení přístupu uživatele s okamžitou platností nebo s libovolnou výpovědní lhůtou, a mimořádně a bez upozornění zrušit smluvní vztah.

3.5 Služby; e-mailové služby

3.5.1 Přístup k informacím

Stažením verze aplikace BSM a případně poskytnutím další identifikace a registrace  získají uživatelé přístup k celé řadě různých informací, dokumentů, aplikací a služeb.

3.5.2 Aktualizace zpráv a pravidelné e-maily o stavu

Při spuštění aplikace si společnost B. Braun vyhrazuje právo upozorňovat vás příležitostně na nedávné aktualizace obsahu.

Novinky se vám zobrazí alespoň jednou. Při prvním zobrazení máte možnost kliknout na tlačítko „Nezobrazovat znovu“, aby se zabránilo zobrazení informací při příštím otevření aplikace.

Z dalšího používání aplikace se můžete kdykoli odhlásit zasláním e-mailu na adresu mybbraun@bbraun.com a požádáním o vymazání vašeho účtu. Přitom ztratíte oprávnění pokračovat v používání rozšířeného obsahu, který jste aktivovali registrací.

Chcete-li přijímat e-maily, musíte zadat e-mailovou adresu, kterou používáte pouze vy, nebo e-mailovou adresu, která vám byla přidělena osobně pouze pro vaše použití. Zadávání dalších e-mailových adres, zejména e-mailových adres třetích stran, není povoleno.

V případě technických potíží nebo jiných problémů můžete poslat zprávu na adresu  tom-support@bbraun.com , kde získáte technickou pomoc s deaktivací.

4.1 Důvěrnost přihlašovacích údajů

Vaše přihlašovací údaje jsou určeny výhradně pro vaše osobní použití služby, a proto s nimi musíte zacházet jako s důvěrnými.

4.2 Účel použití

Zamýšlený účel dobrovolně používaných služeb poskytovaných v rámci aplikace BSM je omezen na přístup k námi poskytovanému obsahu a dokumentování místních informací specifických pro uživatele. Aplikace BSM je navržena tak, aby podporovala cíl „nikdy nevyčerpat zásoby“ definovaných záložních nástrojů. Informace, které poskytnete (dokumentace k výběru nebo opětovnému naskladnění, informace o umístění úložiště a důvod pro výběr a opětovné naskladnění), umožňují společnosti B. Braun pokrýt následující funkce podle vašich potřeb: Správa digitálního inventáře fyzické pojistné zásoby, funkce vyhledávání, funkce informací o poloze, funkce inventarizace, výstražný systém, funkce dokumentace „důvod pro výběr“, historie výběru a analytika na řídicím panelu.

4.3 Online nahrávání materiálů jednotlivými uživateli

Uživatelé mají možnost nahrát do aplikace své vlastní materiály (např. fotografie, texty), zejména v souvislosti s účastí na fórech nebo ve společných prostorech projektů. Za obsah těchto materiálů nesou výlučnou odpovědnost uživatelé. Uživatel zejména zprošťuje společnost B. Braun a její zaměstnance od jakýchkoli nároků třetích stran, zejména nároků v souvislosti s porušením práv k návrhovým šablonám autorských práv, práv k ochranným známkám a / nebo osobnostním právům v souvislosti s vašimi materiály. Uživatel dále prohlašuje, že obsah materiálů není nezákonný, a zejména že neporušuje trestní právo. Společnost B. Braun si vyhrazuje právo zabránit tomu, aby byly vaše materiály zveřejněny online, nebo odstranit materiály, které již byly online zpřístupněny, v případě podezření na porušení práv třetích osob nebo zákonných ustanovení, zejména předpisů trestního práva; není však povinna kontrolovat materiály uživatelů, zda neobsahují takové porušení, ani z jakéhokoli jiného důvodu.

Aniž jsou dotčena výše uvedená ustanovení, společnost B. Braun si vyhrazuje právo odstranit vaše materiály po uplynutí přiměřené doby, jejíž délku stanoví společnost B. Braun.

Design aplikace BSM (kromě standardních prvků aplikace) a text, obrázky, grafika, rozvržení, zvuky, animace, videa a databáze, které obsahuje, jsou chráněny autorskými právy a / nebo podléhají dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Pokud není uvedeno jinak, patří společnosti B. Braun.

Aplikace a služby v ní poskytované nesmí být interpretovány jako převod jakékoli licence nebo titulu na jakákoli autorská práva, patenty, ochranné známky nebo jiná vlastnická práva vlastněná společností B. Braun nebo jakýmikoli třetími stranami, ať už implicitně, propadnutím nebo jakýmikoli jinými prostředky.

Je vaší odpovědností pravidelně zabezpečovat údaje a informace, které se vás týkají, před ztrátou, poškozením nebo změnami, a to pomocí prostředků na technické úrovni odpovídající významu údajů.

Společnost B. Braun zejména neposkytuje žádnou záruku a nepřijímá žádnou odpovědnost za to, že zajistí, aby anotace / komentáře k dokumentům v aplikaci nebo místně uloženým verzím dokumentů zůstaly uloženy nebo uchovány na neurčito, protože by potenciálně mohlo dojít ke ztrátě takových údajů, zejména v souvislosti s aktualizacemi.

Společnost B. Braun si zachovává vlastnictví a autorská práva ke všem dokumentům poskytovaným v souvislosti s touto aplikací. Bez písemného souhlasu společnosti B. Braun nemohou být poskytnuta třetím stranám.

I po zrušení registrace My B. Braun se uživatel zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích v aplikaci, pokud tyto informace nebyly zpřístupněny veřejnosti jinými prostředky nebo společnost B. Braun výslovně nezrušila písemný požadavek.

Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s příslušnými zákony týkajícími se ochrany údajů (zejména GDPR); podrobnější informace naleznete v části b) Ochrana údajů.

Společnost B. Braun nepřebírá žádnou odpovědnost za jakékoli škody vyplývající z použití aplikace BSM podle této smlouvy nebo z jakéhokoli jiného právního důvodu; to zahrnuje zejména, ale nikoli výlučně, přesnost obsahu stránky, poskytnuté údaje, dokumenty publikované v aplikacích poskytovaných společností B. Braun nebo nepřítomnost virů v aplikaci, kromě případů úmyslného jednání nebo hrubé nedbalosti (i na straně našich prodejců nebo zástupců) nebo porušením našich základních smluvních povinností. Pokud neseme odpovědnost za porušení povinností primární služby, jsou kompenzační škody omezeny na předvídatelné, obvykle se vyskytující částky. Odpovědnost za zaviněné zranění na životě, těle nebo zdraví zůstává nedotčena, stejně jako právní odpovědnost v souvislosti se zákonem o odpovědnosti za výrobek.

Toto omezení odpovědnosti se vztahuje zejména, ale nikoli výlučně, na přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody, zejména na ušlý zisk nebo ztracené výhody, ale také na ztrátu dat nebo jiná narušení, ke kterým dochází v souvislosti s používáním služeb v aplikaci BSM, nebo s dočasnými omezeními nebo přerušeními přístupu k aplikaci BSM.

Odkazy na externí webové stránky provozované třetími stranami lze najít v aplikaci poskytované společností B. Braun. Na jejich obsah nemáme žádný vliv. Společnost B. Braun nepřijímá žádnou odpovědnost za jejich obsah. Poskytovatelé nebo provozovatelé stránek, na které je odkazováno, odpovídají za obsah těchto stránek. Pokud jsme upozorněni na porušení práv, takové odkazy okamžitě odstraníme.

Využití profesních informací zpřístupněných v aplikaci (včetně seznamů setů, seznamů balení, fotografií / diagramů, textů, analytiky palubních desek, manipulace s opravami, prohlížení historie balení atd.) probíhá výhradně na vlastní riziko uživatele.

Společnost B. Braun zejména neposkytuje žádné záruky ohledně přesnosti, úplnosti nebo aktuálnosti informací.

Za žádných okolností nemůže společnost B. Braun, její zaměstnanci, zástupci, dodavatelé nebo smluvní partneři odpovídat za jakýkoli druh škod vzniklých v souvislosti s použitím profesních informací v aplikaci BSM. Pokud společnost B. Braun nejednala úmyslně nebo v hrubé nedbalosti, jsou kategoricky vyloučeny nároky na náhradu škody, ať už materiální nebo nehmotné, proti společnosti B. Braun spojené s použitím profesních informací v aplikaci.

Společnost B. Braun si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky použití bez udání důvodu. Zejména, ale nikoli výlučně, mohou případně nastat důvody ke změnám, jde-li o přizpůsobení podmínek použití platnému právu, především pokud dojde ke změně zákona, pokud má změna sloužit k plnění závazných právních předpisů nebo správních či soudních rozhodnutí, nebo pokud se zavádějí zcela nové služby. Změny tohoto typu, které slouží k přizpůsobení stávajících ustanovení tak, aby vyhovovaly aktuálním právním požadavkům, a kromě toho nemají žádný další vliv na povinnosti uživatele, lze provést bez aktivního souhlasu uživatele. Uživatel má právo tyto změny odmítnout ve lhůtě dvou měsíců. Uživatelé budou znovu informováni o právu odmítnout změny pomocí vyskakovacího okna v aplikaci, které je upozorní na upravené podmínky použití. Uživatelům, kteří změny podmínek použití odmítnou, bude jejich přístup k používání aplikace zrušen. Pokud uživatel aplikaci nadále používá a ve stanovené lhůtě změny podmínek neodmítne, bude to považováno za souhlas s upravenými podmínkami používání. Uživatelé rovněž obdrží zprávu s upozorněním na změnu podmínek.

Výhradním místem jurisdikce pro všechny spory vyplývající z použití aplikace BSM je Melsungen. Platí výlučně právo Spolkové republiky Německo.

b) Ochrana dat

Následující zásady ochrany dat určují, jaké typy dat se shromažďují a poté zpracovávají v souvislosti s používáním aplikace BSM (Backup Stock Management). Týká se to údajů, které jsou potřebné pro správné fungování webu / aplikace. Vaše osobní údaje ukládáme za účelem vydávání dalšího obsahu v aplikaci společnosti B. Braun a poskytování cílených informací. 

Tyto zásady ochrany údajů doplňují podmínky použití pro aplikaci BSM a zásady ochrany údajů skupiny B. Braun: https://www.bbraun.de/de/datenschutz.html.

Tyto zásady ochrany údajů se vztahují na údaje, včetně osobních údajů, které se zpracovávají ve spojení s aplikací BSM. Osobní údaje jsou údaje nebo kombinace jednotlivých údajů, jejichž pomocí lze osobu identifikovat. Vaše osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými zákony o ochraně údajů, zejména s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR). Další vývoj aplikace BSM a implementace nových zákonných požadavků nebo nových technologií může vyžadovat úpravy těchto zásad ochrany údajů. Z tohoto důvodu doporučujeme, abyste si tento dokument o ochraně údajů občas přečetli. O veškerých změnách těchto zásad ochrany osobních údajů budete informováni.

Odpovědným správcem z hlediska ochrany údajů je:

Aesculap AG (dceřiná společnost skupiny B. Braun)
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Německo

Následující data jsou zachycena a přenesena:

 • IP adresa
 • Datum a čas dotazu
 • Rozdíl časového pásma vůči greenwichskému času (GMT)
 • Obsah požadavku (konkrétní stránka)
 • Stav přístupu / stavový kód http
 • Množství dat, která jsou pokaždé přenášena
 • Web, ze kterého byl požadavek spuštěn
 • Prohlížeč
 • Operační systém a jeho grafické uživatelské rozhraní
 • Jazyk a verze softwaru prohlížeče

 

Navíc podle použití aplikace:

 • Data a časy výběrů a doplnění zásob (včetně důvodu)
 • Přehled zásob celkem + přehled zásob podle skupin produktů
 • Informace o skříňce (počet skříněk, specialita, počet úrovní, počet položek uvnitř skříňky)
 • Informace o umístění skladu (skříňka, úroveň, krabice)
 • Informace o minimální a maximální úrovni zásob na kód položky
 • Fotografie pojistné zásoby
 • Obrázky položek
 • Upozornění na dosažení minimálního stavu a stavu („Úkol“ a „Zpracováno“)
 • Připojení do online obchodu společnosti B. Braun

Vaše osobní údaje používáme pouze proto, abychom vám umožnili využívat služby dobrovolně poskytované společností B. Braun, přizpůsobit vám služby na míru a (pokud je to relevantní) poskytovat vám cílené informace a reklamu o našich produktech a službách elektronicky nebo fyzickou poštou.

Své osobní údaje můžete kdykoli zkontrolovat a spravovat prostřednictvím položky nabídky „Můj profil“ na webu My B. Braun.

Když začnete používat aplikaci BSM, žádáme vás, abyste používali své fotografie, umožnili jste přístup ke svému fotoaparátu a (pokud je to možné) ke složkám souborů.

Pokud odmítnete povolení, nebudeme používat data a nebudete moci využívat všechny funkce poskytované naší aplikací. Prostřednictvím nastavení budete moci povolení udělit nebo odmítnout později.

Následující funkce vyžadují oprávnění k použití vašich obrázků, přístupu k fotoaparátu a (pokud je to možné) ke složkám souborů.

 • Vytváření a nahrávání fotografií pojistné zálohy. 
 • Vytváření a nahrávání fotografií položek.

Údaje o poloze nejsou pro správné používání aplikace nutné, a proto nejsou na naší straně zachyceny.

Abyste mohli aplikaci používat, musíte pro registraci zadat následující údaje: e-mailovou adresu.

E-mailová adresa bude použita pro dotazy týkající se předávaných dokumentů a pro vaši identifikaci během používání aplikace. E-mailovou adresu lze navíc použít k předání automaticky generovaných informací.

Po úspěšné registraci jsou funkce aplikace k dispozici. Obsah bude zabezpečen nastavením hesla. Vaše přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) nesmí být z bezpečnostních důvodů poskytnuty žádné jiné osobě. Naši zaměstnanci vás nikdy nebudou žádat o tyto informace. Tyto informace prosím uchovejte v tajnosti a nepředávejte je třetím stranám. Minimální požadavky na vaše osobní heslo jsou 8 znaků s velkými a malými písmeny, čísly a speciálními znaky. Volba hesla je součástí vaší osobní odpovědnosti jako uživatele naší webové aplikace.

Data se používají pro následující účely:

 • Registrace a ověřování pro zajištění přístupu uživatele
 • Poskytování různých informací, aplikací a služeb
 • Správa uživatelů v autorizované oblasti odpovědnosti  
 • Poskytování příležitostných informací o aktualizovaném obsahu, nabídkách nebo změnách systému při spuštění aplikace BSM

Přijetím těchto zásad ochrany osobních údajů dáváte svůj souhlas (náš právní základ: Čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR), že máme povolení tyto údaje shromažďovat. Svůj souhlas s budoucím používáním aplikace BSM můžete kdykoli odvolat tím, že požádáte o vymazání svého účtu BSM; za tímto účelem pošlete e-mail na adresu tom-support@bbraun.com. Přitom ztratíte oprávnění pokračovat v používání rozšířeného obsahu, který jste aktivovali registrací.

Internet je platforma otevřená uživatelům z celého světa. Vzhledem ke způsobu provozu internetu a souvisejícím systémovým rizikům provádíte veškeré datové přenosy na své vlastní riziko. Pro vaši bezpečnost nabízíme naše služby výhradně prostřednictvím šifrovaného přenosového kanálu. Když je aktivováno šifrování SSL, data, která nám předáváte, nemohou číst třetí strany. 

Šifrované připojení poznáte podle toho, že se řádek adresy v prohlížeči změní z „http: //“ na „https: //“ a podle symbolu zámku v řádku prohlížeče.

Vaše osobní údaje budou použity pouze v rámci skupiny B. Braun; bez vašeho předchozího souhlasu nebudou předány třetím stranám.

Jedinou výjimkou je předávání vašich údajů servisním partnerům, jako jsou poskytovatelé IT služeb (Quest Software International Limited). Tyto společnosti pro nás zpracovávají objednávky a jsou oprávněny používat osobní údaje pouze v námi specifikovaném rámci.

Tito poskytovatelé služeb jsou smluvně vázáni pravidly ochrany údajů dle německého práva, na jejichž dodržování dohlížíme. 

Další výjimkou je předávání údajů za účelem poskytování služeb nebo účtování a fakturace. Kromě těchto případů nebudou vaše údaje předány třetím stranám bez vašeho souhlasu. Ve všech výše uvedených případech jsou údaje přenášeny v souladu se všemi příslušnými vnitrostátními a evropskými zákony o ochraně údajů; rozsah přenášených údajů je omezen na nezbytné minimum.

Vaše obecná data mohou být uložena lokálně na vašem koncovém zařízení i na našem cloudu Microsoft Azure, s úložištěm v Evropě, v souladu s příslušnou legislativou na ochranu dat. Za tímto účelem budou příslušné údaje a informace předány společnosti Microsoft.

Dále jsou informace předávány do App Store (Apple, Google) v souvislosti se stahováním aplikace BSM.

Vaše údaje uchováváme pouze tak dlouho, jak je to nezbytné a přípustné v souladu se zákonnými ustanoveními / v rámci našeho vzájemného obchodního vztahu, a po dobu, kdy používáte aplikaci BSM. Poté budou všechny vaše osobní údaje vymazány, pokud žádné zákonné archivační požadavky nestanoví jinak. Rovněž platí naše zásady ochrany údajů na adrese https://www.bbraun.de/de/datenschutz.html.

V rámci aplikace používáme soubory cookie prohlížeče nebo ID relace pro proces registrace a přihlášení a také k zajištění toho, aby se služby, které poskytujeme dobrovolně, zobrazovaly správně a bez chyb. Tyto soubory cookie a ID relace slouží výhradně k neustálému zlepšování našich služeb a nepoužívají se k osobní identifikaci uživatelů webové aplikace.

Aplikace může také obsahovat odkazy na jiné webové stránky nebo aplikace. Nepřijímáme žádnou odpovědnost za to, jak provozovatelé webových stránek nebo aplikací třetích stran zacházejí s vašimi údaji. Proto při opuštění aplikace k návštěvě online obsahu třetích stran doporučujeme požádat všechny provozovatele propojených webů nebo aplikací o informace o jejich pokynech k ochraně údajů.

Můžete kdykoli odeslat bezplatnou žádost o informace o osobních údajích, které o vás uchováváme, o původu a příjemci údajů a účelu, pro který byly zpracovány; máte také právo požadovat opravu, blokování, smazání (viz 10. Odstranění vašich osobních údajů) nebo omezení použití těchto údajů. Máte také právo dostávat informace ve strukturovaném, přístupném a strojově čitelném formátu o osobních údajích, které jste poskytli správci. Vždy máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním a používáním vašich údajů nad rámec toho, co je nezbytné podle zákonných ustanovení, která mají přednost, nebo nad rámec toho, co je přímo nezbytné pro účely plnění stávajícího smluvního vztahu. Tím není dotčena zákonnost zpracování údajů, ke kterému došlo mezi udělením a odvoláním souhlasu. V případě potřeby nás můžete kontaktovat na adrese usermanagement@bbraun.com nebo položit jakékoli další dotazy týkající se osobních údajů.

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo chcete-li podat žádost, stěžovat si nebo získat informace, kontaktujte přímo našeho pověřence pro ochranu osobních údajů a jeho tým: 

Aesculap AG
Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Am Aesculap Platz
78532 Tuttlingen
Německo 

datenschutz@aesculap.de  

Říjen 2020