pravidla spotřebitelské soutěže

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže: Prontosan® Wound Gel X 50g (dále jen „Pravidla“)

1. Organizátor a pořadatel soutěže

B. Braun Medical s.r.o. se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO:485 86 285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 17893 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 13. 09. 2021 do 19. 09. 2021 23:59 (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Každý soutěžící je oprávněn vložit maximálně 1 soutěžní komentář. Nahráním komentáře do soutěže soutěžící udílí organizátorovi ke komentáři nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci. Licence je udělena pro všechny způsoby užití. Licence je soutěžícím poskytnuta organizátorovi jako bezúplatná. 

4. Mechanika soutěže

Do komentáře pod soutěžní příspěvek uvede soutěžící alespoň jeden typ rány, na který lze Prontosan® Wound Gel X 50 g použít.

Soutěžní komentář nesmí:

 • být v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky;
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti, nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 • obsahovat skrytou reklamu;
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5. Výhry a určení výherců

Po skončení soutěže vybere organizátor ze všech soutěžících, kteří splňují veškeré podmínky účastí v soutěži, celkem 5 výherců. Výhrou v soutěži je produkt Prontosan® Wound Gel X 50g, který bude výherci předán osobně nebo zaslán po poskytnutí adresy doručení.

Změny výhry jsou vyhrazeny. 

6. Oznámení a předání výher

Každý výherce bude o výhře informován organizátorem pomocí komentáře pod svým soutěžním komentářem nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výhra bude výherci dle jeho preference předána v provozovně organizátora nebo zaslána prostřednictvím kurýrní služby. Výherce je povinen zaslat organizátorovi zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přidání komentáře, či zaslání soukromé zprávy s oznámením o výhře na sociální síť Facebook a sdělit, jakým způsobem si přeje výhru obdržet. V případě volby zaslání kurýrní službou je výherce povinen sdělit organizátorovi ve zprávě adresu, na kterou mu má být výhra zaslána, a tel. číslo, na kterém může být výherce kontaktován kurýrní službou při převzetí zásilky. Výhry mohou být výhercům zaslány pouze na adresu na území České republiky. Náklady na doručení hradí organizátor soutěže.

Pokud výherce tyto informace organizátorovi ve výše uvedeném termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení těchto Pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat/poslat prostřednictvím kurýrní služby pouze zákonnému zástupci. Pokud výherce, nebo zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku 6, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany výherce na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

Povinnost organizátora k předání výhry je splněna okamžikem předání výhry k přepravě kurýrní službě. Organizátor soutěže neodpovídá za řádné a včasné doručení či jakoukoli ztrátu nebo poškození výhry.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář a fotografie. V případě odeslání odpovědi výhercem rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 6 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, telefonní číslo, fotografie). Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to po dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel a předání výher. Osobní údaje výherců mohou být v přiměřeném rozsahu zpracovávány též pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, a to po dobu vyplývající z těchto právních předpisů.

Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; splnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm.c) Nařízení, ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů organizátor, marketingové́ společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, kurýrní společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci organizátora. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže.

Kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů může soutěžící využít těchto svých práv: právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, na omezení zpracování a na výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo vznést proti zpracování námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká.

Soutěžící svojí účastí v soutěži poskytuje organizátorovi souhlas s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení a obec bydliště a fotografii soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží. Souhlas dle předchozí věty je udělen po dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na organizátora na adrese jeho sídla V Parku 2335/20, Praha 4 148 00 nebo na e-mailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: ou.cz@bbraun.com. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

8. Další podmínky soutěže

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo po celou dobu jejího trvání soutěž bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit a/ nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla, a to tak, že změnu uveřejní na svých webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla. Změnu Pravidel organizátor oznámí rovněž prostřednictvím Facebooku. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněný na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora https://www.bbraun.cz/cs/pravidla-spotrebitelske-souteze.html a také na stránce Facebook. Organizátor neručí za dostupnost webových stránek ani Facebook stránek po celou dobu konání soutěže.

9. Souhlas s pravidly

Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou, ani alternativně plnit v penězích.

10. Ostatní

Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook. Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronickým sociálním sítím Facebook.

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže: Infuzní terapie (dále jen „Pravidla“)

1. Organizátor a pořadatel soutěže

B. Braun Medical s.r.o. se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO:485 86 285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 17893 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor„).

2. Termín a místo konání

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 15. 2. 2021 do 15. 3. 2021 23:59[LK1]  hodin (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Každý soutěžící je oprávněn vložit maximálně 1 soutěžní komentář. Nahráním komentáře do soutěže soutěžící udílí organizátorovi ke komentáři nevýhradní, časově ani územně neomezenou licenci. Licence je udělena pro všechny způsoby užití. Licence je soutěžícím poskytnuta organizátorovi jako bezúplatná. 

4. Mechanika soutěže

Do komentáře pod soutěžní příspěvek odpoví soutěžící na otázku.

Jakou infuzní terapii můžete v Brně Josefská získat (napište minimálně 2 druhy) a v čem by vám terapie mohla pomoci.

Soutěžní komentář nesmí:

§  být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;

§  obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti, nebo která by snižovala lidskou důstojnost;

§  obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;

§  hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;

§  podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;

§  obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;

§  obsahovat skrytou reklamu;

§  jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5. Výhry a určení výherců

Po skončení soutěže vybere organizátor ze všech soutěžících, kteří splňují veškeré podmínky účastí v soutěži, celkem 9 výherců. Výhrou v soutěži je Poukaz na jednu Infuzní terapii v hodnotě 900 Kč, poskytnutou v chirurgické ambulanci B. Braun, Brno Josefská.

Výherce bere na vědomí, že infuzní terapie je aplikována po konzultaci s lékařem. Pokud výherci lékař nedoporučí její aplikaci ze zdravotních důvodů, výherce nesmí aplikaci žádat a nemá nárok na její poskytnutí. Poukaz však může dát k využití jiné osobě starší 18 let dle svého volného uvážení.

Změny výhry jsou vyhrazeny. 

6. Oznámení a předání výher

Každý výherce bude o výhře informován organizátorem pomocí komentáře pod svým soutěžním komentářem nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výherce je povinen zaslat organizátorovi zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přidání komentáře, či zaslání soukromé zprávy s oznámením o výhře na sociální síť Facebook a prokázat svou totožnost pro převzetí výhry.

Pokud výherce tyto informace organizátorovi v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhra bude výherci osobně předána v provozovně organizátora nebo zaslána prostřednictvím České Pošty. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení těchto Pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat/poslat prostřednictvím České pošty pouze zákonnému zástupci. Pokud výherce, nebo zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku 7, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany výherce na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

V případě osobního převzetí výzvy výhercem, výherce souhlasí s tím, že při předávání výhry mohou být pořízeny fotografie a záznamy a tyto přiměřeně využity pro propagaci a zpravodajství.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář a fotografie. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů organizátor, marketingové́ společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na organizátora na jeho adrese V Parku 2335/20, Praha 4 148 00 nebo na e-mailové adrese ou.cz@bbraun.com. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

8. Další podmínky soutěže

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uveřejní na webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla. Změnu Pravidel organizátor oznámí prostřednictvím Facebooku. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněný na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora https://www.bbraun.cz/cs/pravidla-spotrebitelske-souteze.html.

9. Souhlas s pravidly

Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže: Letní Receptury (dále jen „Pravidla“)

1. Organizátor a pořadatel soutěže

B. Braun Medical s.r.o. se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO:485 86 285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 17893 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor„).

2. Termín a místo konání

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 28. 7. 2020 do .31. 8. 2020 23:59 hodin (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Každý soutěžící je oprávněn vložit maximálně 1 soutěžní fotografii spolu s komentářem. V případě, že soutěžící vloží více fotografií, za soutěžní bude považování vždy v pořadí první fotografie vložena soutěžícím.Nahráním fotografie a komentáře do soutěže soutěžící udílí organizátorovi k fotografii a komentáři nevýhradní, časově ani územně neomezenou licenci. Licence je udělena pro všechny způsoby užití. Licence je soutěžícím poskytnuta organizátorovi jako bezúplatná. 

4. Mechanika soutěže

Do komentáře pod soutěžní příspěvek vložit komentář spolu s fotografií na tématiku „Letní receptury“, tj. fotografie letních jídel, nápojů, ovoce aj. 

Soutěžní fotografie a komentář nesmí:

 • být v rozporu s platnými právními předpisy na území České republiky;
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti, nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 • obsahovat skrytou reklamu;
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář a fotografie splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář a fotografii, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5. Výhry a určení výherců

Po skončení soutěže vybere organizátor ze všech soutěžících, kteří splňují veškeré podmínky účastí v soutěži, celkem 3 výherce. Výhrou v soutěži je Inkospor balíček o hodnotě 1.000,- Kč.

Změny výhry jsou vyhrazeny. 

6. Oznámení a předíné výher

Každý výherce bude o výhře informován organizátorem pomocí komentáře pod svým soutěžním komentářem nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výherce je povinen zaslat organizátorovi zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přidání komentáře, či zaslání soukromé zprávy s oznámením o výhře na sociální síť Facebook a prokázat svou totožnost pro převzetí výhry.

Pokud výherce tyto informace organizátorovi v termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. Výhra bude výherci osobně předána v provozovně organizátora nebo zaslána prostřednictvím České Pošty. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení těchto Pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat/poslat prostřednictvím České pošty pouze zákonnému zástupci. Pokud výherce, nebo zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku 7, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany výherce na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

V případě osobního převzetí výzvy výhercem, výherce souhlasí s tím, že při předávání výhry mohou být pořízeny fotografie a záznamy a tyto přiměřeně využity pro propagaci a zpravodajství.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů a souvisejícími právními předpisy ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), a to v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář a fotografie. V případě odeslání odpovědi výherci rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 7 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, fotografie a/nebo zvukový a obrazový záznam z předání výhry). Osobní údaje budou užity výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to na dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel, předání a realizace výher. Osobní údaje výherců budou z důvodu organizace soutěže uchovávány po dobu 3 let. Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů organizátor, marketingové́ společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy. Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže. Soutěžící bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména soutěžící bere na vědomí, že zpracování je transparentní, soutěžící má právo na informace a na přístup k osobním údajům, právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut a právo vznést námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká. Soutěžící svojí účastí v soutěži dávají svolení s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení a město bydliště soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží, s tím, že mohou být pořizovány a zveřejňovány výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy soutěžících, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže. V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na organizátora na jeho adrese V Parku 2335/20, Praha 4 148 00 nebo na e-mailové adrese ou.cz@bbraun.com. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

8. Další podmínky soutěže

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit a nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu uveřejní na webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla. Změnu Pravidel organizátor oznámí prostřednictvím Facebooku. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněný na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná a soutěžící svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora https://www.bbraun.cz/cs/pravidla-spotrebitelske-souteze.html.

9. Souhlas s pravidly

Nahráním soutěžního komentáře a fotografie pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Úplná pravidla spotřebitelské soutěže: LINOVERA® EMULSION 50ml (dále jen „Pravidla“)

1. Organizátor a pořadatel soutěže

B. Braun Medical s.r.o. se sídlem V Parku 2335/20, 148 00 Praha 4, IČO:485 86 285, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 17893 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „organizátor“).

2. Termín a místo konání

Soutěž probíhá na území České republiky v době od 09. 08. 2021 do 15. 08. 2021 23:59 hodin (dále jen „doba konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 18 ti let, soutěžící mladší než 18 let pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce, s doručovací adresou v České republice, která splní další podmínky dle těchto Pravidel (dále jen „soutěžící“). Soutěže se nemohou zúčastnit právnické osoby a zaměstnanci organizátora ani osoby jim blízké ve smyslu § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Každý soutěžící je oprávněn vložit maximálně 1 soutěžní komentář. Nahráním komentáře do soutěže soutěžící udílí organizátorovi ke komentáři nevýhradní, časově a územně neomezenou licenci. Licence je udělena pro všechny způsoby užití. Licence je soutěžícím poskytnuta organizátorovi jako bezúplatná. 

4. Mechanika soutěže

Do komentáře pod soutěžní příspěvek uvede soutěžící alespoň 3 látky, které jsou obsaženy v produktu LINOVERA® EMULSION.

Soutěžní komentář nesmí:

 • být v rozporu s právními předpisy platnými na území České republiky;
 • obsahovat jakákoli nevhodná vyjádření, která by byla v rozporu s dobrými mravy, s obecně přejímanými pravidly slušnosti a mravnosti, nebo která by snižovala lidskou důstojnost;
 • obsahovat prvky pornografie, násilí, pohoršující nebo jinak nevhodný obsah;
 • hanobit národ, rasu, etnickou nebo jinou skupinu osob;
 • podněcovat nebo schvalovat trestnou činnost nebo navádět k nemravnému jednání;
 • obsahovat prvky nebo části, ke kterým uplatňují práva třetí osoby, zejména práva autorská nebo práva související s právem autorským, práva k průmyslovému vlastnictví jako např. ochranné známky nebo označení původu a jiná práva k duševnímu vlastnictví;
 • obsahovat skrytou reklamu;
 • jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno organizátora.

Rozhodnutí o tom, zda soutěžní komentář splňuje podmínky tohoto odstavce, náleží výhradně organizátorovi. 

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěžní komentář, který nesplňuje podmínky stanovené v těchto Pravidlech, nezařadit do soutěže nebo jej ze soutěže kdykoliv po dobu trvání soutěže nebo po jejím skončení i bez odůvodnění odstranit, a to bez nároku na jakoukoliv kompenzaci.

5. Výhry a určení výherců

Po skončení soutěže vybere organizátor ze všech soutěžících, kteří splňují veškeré podmínky účastí v soutěži, celkem 5 výherců. Výhrou v soutěži je produkt LINOVERA® EMULSION 50ml, který bude výherci předán osobně nebo zaslán po poskytnutí adresy doručení. 

Změny výhry jsou vyhrazeny. 

6. Oznámení a předání výher

Každý výherce bude o výhře informován organizátorem pomocí komentáře pod svým soutěžním komentářem nebo soukromou zprávou na sociální síti Facebook. Výhra bude výherci dle jeho preference předána v provozovně organizátora nebo zaslána prostřednictvím kurýrní služby. Výherce je povinen zaslat organizátorovi zprávu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne přidání komentáře, či zaslání soukromé zprávy s oznámením o výhře na sociální síť Facebook a sdělit, jakým způsobem si přeje výhru obdržet. V případě volby zaslání kurýrní službou je výherce povinen sdělit organizátorovi ve zprávě adresu, na kterou mu má být výhra zaslána, a tel. číslo, na kterém může být výherce kontaktován kurýrní službou při převzetí zásilky. Výhry mohou být výhercům zaslány pouze na adresu na území České republiky. Náklady na doručení hradí organizátor soutěže.

Pokud výherce tyto informace organizátorovi ve výše uvedeném termínu nesdělí, jeho nárok na výhru zaniká a výhra propadá ve prospěch organizátora. V případě, že výherce je mladší 18 let, uplatní se ustanovení těchto Pravidel přiměřeně na zákonného zástupce výherce a platí, že výhru je možné předat/poslat prostřednictvím kurýrní služby pouze zákonnému zástupci. Pokud výherce, nebo zákonný zástupce výhru nepřevezme nebo nesplní některou z podmínek uvedenou v tomto článku 6, nárok na výhru propadá ve prospěch organizátora. Výhru z této soutěže nelze převést ze strany výherce na jiného soutěžícího nebo třetí osobu.

Povinnost organizátora k předání výhry je splněna okamžikem předání výhry k přepravě kurýrní službě. Organizátor soutěže neodpovídá za řádné a včasné doručení či jakoukoli ztrátu nebo poškození výhry.

7. Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

Soutěžící bere na vědomí, že v souvislosti s konáním této soutěže dochází v souladu s příslušnými právními předpisy na ochranu osobních údajů ke zpracování jeho osobních údajů, a to výlučně pro účely realizace této soutěže dle těchto Pravidel (tj. s jejich odpovídajícím zpracováním ze strany organizátora), v rozsahu jméno a příjmení, e-mail, soutěžní komentář a fotografie. V případě odeslání odpovědi výhercem rovněž v rozsahu uvedeném v čl. 6 Pravidel (tj. zejména doručovací adresa, telefonní číslo, fotografie). Osobní údaje soutěžících budou zpracovávány výlučně pro účely vedení soutěže, její organizace a vyhodnocení, a to po dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté z důvodu kontroly dodržení Pravidel a předání výher. Osobní údaje výherců mohou být v přiměřeném rozsahu zpracovávány též pro účely plnění povinností vyplývajících z právních předpisů, a to po dobu vyplývající z těchto právních předpisů.

Právní základ pro zpracování: plnění závazku správce dle čl. 6, odst. 1, písm. b) Nařízení; splnění právní povinnosti správce dle čl. 6, odst. 1, písm.c) Nařízení, ochrana zájmu správce dle čl. 6, odst. 1, písm. f) Nařízení. Správcem osobních údajů je organizátor. Osobní údaje soutěžících mohou rovněž na základě pokynů organizátora zpracovávat jakožto zpracovatelé osobních údajů organizátor, marketingové́ společnosti pověřené organizátorem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, kurýrní společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní́ poradci organizátora. Zpracovatelé osobních údajů poskytují dostatečné záruky zavedení technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo požadavky stanovené právními předpisy na ochranu osobních údajů a aby byla zajištěna práva subjektů údajů. Zpracování osobních údajů probíhá v technicky i fyzicky zabezpečených elektronických informačních systémech. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii, ledaže toto umožňují právní předpisy.

Účast v soutěži a s tím související poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, zpracování osobních údajů je však nezbytné pro účast v soutěži a bez jejich poskytnutí není možné účastnit se soutěže.

Kdykoliv v průběhu zpracování osobních údajů může soutěžící využít těchto svých práv: právo na přístup k osobním údajům, právo na jejich opravu, na omezení zpracování a na výmaz osobních údajů. Soutěžící má rovněž právo na přenositelnost údajů, právo být zapomenut a právo vznést proti zpracování námitku. Soutěžící nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky, nebo se jej významně dotýká.

Soutěžící svojí účastí v soutěži poskytuje organizátorovi souhlas s tím, že organizátor je oprávněn užít v souladu s ust. § 77 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně jméno, příjmení a obec bydliště a fotografii soutěžícího, zejména výherce soutěže, v médiích (včetně internetu) v souvislosti s touto soutěží. Souhlas dle předchozí věty je udělen po dobu trvání soutěže dle těchto Pravidel a 90 dní poté.

V případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů se může soutěžící obrátit na organizátora na adrese jeho sídla V Parku 2335/20, Praha 4 148 00 nebo na e-mailové adrese pověřence pro ochranu osobních údajů: ou.cz@bbraun.com. Na této adrese může soutěžící podat k organizátorovi námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy. Soutěžící se dále může obrátit na dozorový úřad, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, e-mail: posta@uoou.cz, www: https://www.uoou.cz.

8. Další podmínky soutěže

O jakýchkoliv námitkách k průběhu soutěže rozhoduje s konečnou platností organizátor. Organizátor si vyhrazuje právo po celou dobu jejího trvání soutěž bez náhrady zkrátit, odložit, přerušit a/ nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její Pravidla, a to tak, že změnu uveřejní na svých webových stránkách, kde jsou k dispozici platná a úplná Pravidla. Změnu Pravidel organizátor oznámí rovněž prostřednictvím Facebooku. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi uveřejněný na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci soutěže za jediná úplná. Účast v soutěži je dobrovolná. Jakékoli porušení nebo obcházení těchto Pravidel soutěžícím či pokus o jejich zneužití je důvodem pro okamžité vyloučení takového soutěžícího ze soutěže. 

Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora https://www.bbraun.cz/cs/pravidla-spotrebitelske-souteze.html a také na stránce Facebook. Organizátor neručí za dostupnost webových stránek ani Facebook stránek po celou dobu konání soutěže.

9. Souhlas s pravidly

Nahráním soutěžního komentáře pod soutěžní příspěvek vyjadřuje každý soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly soutěže a zavazuje se tato Pravidla bezvýhradně dodržovat.

Účast v soutěži ani výhru není možné vymáhat soudní cestou, ani alternativně plnit v penězích.

10. Ostatní

Tato soutěž není nijak sponzorovaná, spravovaná nebo přidružená k elektronickým sociálním sítím Facebook. Soutěžící bere na vědomí, že poskytuje svoje údaje organizátorovi a pořadateli soutěže, a ne elektronickým sociálním sítím Facebook.

 

LINOVERA® EMULSION  je zdravotnický prostředek určený pro prevenci a léčbu vaskulárních ulcerací, ulcerací diabetické nohy a dekubitů 1. stupně. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.