Helipur®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Desinfekční a čistící prostředek na nástroje a rigidní endoskopy

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na bázi fenolů s obsahem speciálních čisticích přísad.

Je vhodný zejména na silně znečištěné instrumentárium, uvolňuje i zaschlou krev a sekrety, má spolehlivý dezinfekční účinek i za přítomnosti bílkovin. Mechanické dočišťování instrumentária není obvykle nutné.

Účinné látky:

p-chlor-m-kresol, p-chlor-o-benzylfenol, o-fenylfenol

Účinnost:

baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný proti lipofilním virům (HBV / HIV)

Helipur® je kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí zdravotnický prostředek na bázi fenolů s obsahem speciálních čisticích přísad. Je vhodný zejména na silně znečištěné instrumentárium. Použití: Ruční. Dezinfekce a čištění lékařských nástrojů, laboratorního vybavení, povrchů a exkrementů. Vhodné pro ultrazvukové čištění. Po dezinfekci nástroje důkladně opláchněte vodou a postupujte podle potřeby. Není kompatibilní s materiály citlivými na alkalické, fenolické a termolabilní nástroje (např. endoskopy). Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou (nebo osprchujte). Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte Toxikologické informační středisko / lékaře. Nebezpečí: Hořlavá kapalina a páry. Může být korozivní pro kovy. Dráždí kůži. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Způsobuje vážné poškození očí. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Switzerland.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředků a další důležité informace.