Helipur®

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Desinfekční a čistící prostředek na nástroje a rigidní endoskopy

Vysoce účinný kapalný koncentrovaný dezinfekční a čisticí prostředek na bázi fenolů s obsahem speciálních čisticích přísad.

Je vhodný zejména na silně znečištěné instrumentárium, uvolňuje i zaschlou krev a sekrety, má spolehlivý dezinfekční účinek i za přítomnosti bílkovin. Mechanické dočišťování instrumentária není obvykle nutné.

Účinné látky:

P-chlor-m-kresol, p-chlor-o-benzylfenol, o-fenylfenol.

Účinnost:

Baktericidní, fungicidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, účinný proti lipofilním virům (HBV / HIV).

Helipur® je zdravotnický prostředek určený k dezinfekci zdravotnických prostředků se silnou čisticí schopností. Použití: Ruční: Dezinfekce a čištění instrumentária, laboratorního vybavení, povrchů a exkrementů. Vhodný pro ultrazvukové čištění. Po dezinfekci nástroje důkladně opláchněte vodou a pokračujte podle potřeby. Není vhodný pro materiály citlivé na alkalické látky, fenol a pro termolabilní nástroje (např. endoskopy). Maximální doba expozice pro nástroje: 1 h. Před použitím si obstarejte speciální instrukce. Nepoužívejte, dokud jste si nepřečetli všechny bezpečnostní pokyny a neporozuměli jim. Hořlavá kapalina a páry. Může být korozivní pro kovy. Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Může vyvolat alergickou kožní reakci. Podezření na vyvolání rakoviny. Podezření na poškození reprodukční schopnosti. Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Nevdechujte páry. Kontaminovaný pracovní oděv neodnášejte z pracoviště. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Při styku s kůží (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Necítíte-li se dobře, volejte toxikologické informační středisko/lékaře. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Odstraňte obsah/obal v zařízení schváleném pro likvidaci odpadů. Pro profesionální použití. Výrobcem zdravotnického prostředku je B. Braun Medical AG, Seesatz 17, 6204 Sempach, Švýcarsko.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.