Infusomat® Space Line

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích

Tyto stránky jsou určené pro odborné pracovníky ve zdravotnictví, nikoliv pro laickou veřejnost. Obsahují odborné informace o léčivech a zdravotnických prostředcích B. Braun Medical s.r.o. Informace jsou určeny pro odborníky, kteří jsou oprávněni předepisovat, nebo vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění.Potvrzuji, že jsem odborníkem ve smyslu zákona č. 40/1995 Sb. o regulaci reklamy, v platném znění, tedy osobou oprávněnou předepisovat a vydávat humánní léčivé přípravky, resp. zdravotnické prostředky.Beru na vědomí, že informace dále obsažené na těchto stránkách nejsou určeny laické veřejnosti, nýbrž zdravotnickým odborníků a jsem si vědom všech rizik a důsledků z toho plynoucích.

Potvrdit Odmítnout

Enteral Nutrition ENFit

Aplikační set.

Infusomat® Space Line 1 000 ml ENFit™:

  • S plnicím vakem 1 000 ml.
  • Stupnice a štítek pro údaje o pacientovi.
  • S přechodovými konektory.

Infusomat® Space Line universal adapter ENFit™:

  • S univezálním adaptérem.
  • ENPlus trn.
  • S přechodovými konektory.

Infusomat® Space Line je zdravotnický prostředek. Účelem tohoto zdravotnického prostředku je podávání enterální výživy pomocí kompatibilních pump. Indikace: Kompatibilní s enterálními tekutinami a mateřským mlékem. Kontraindikace: Není určeno k podávání nebo přimísení tekutin a léčiv, které jsou určeny k infuzi IV přístupem např. I.V. roztoků, krve a krevních produktů, léčiv citlivých na světlo, roztoků parenterální výživy. Bezpečnostní pokyny: Opětovné použití zařízení určených k jednorázovému použití představuje pro pacienta nebo uživatele potenciální riziko. Může vést ke kontaminaci nebo zhoršení funkčnosti zařízení, což může zapříčinit zranění, nemoc, případně smrt pacienta. Sterilní, apyrogenní. Jsou-li ochranné kryty povoleny nebo chybí, nebo v případě, že je poškozený obal, výrobek nepoužívejte. Dodržujte všeobecná bezpečností opatření. Dodržujte pokyny k použití infuzních čerpadel B. Braun a paralelních infuzí. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.