Bezpečnost pacienta: využití infuzní techniky V návrhu nadčasového pracovního prostředí

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Jak lze předejít medicínským pochybením se Spaceplus?

carrying Spaceplus infusion pump in hospital

Na jednotkách intenzivní péče čas hraje důležitou roli více než kdekoli jinde. Z důvodu časové tísně dochází v každodenních činnostech k chybám, které mohou ohrozit bezpečnost pacienta. Klíčem ke zlepšení bezpečnosti pacientů a prevenci pochybení při léčbě jsou časově efektivní pracovní postupy, a to včetně kdykoliv aktualizovatelných zdravotnických zařízení bez nutnosti přerušení terapie. Jakou roli v tom hraje nový ekosystém Spaceplus?

Intuitivní design ulehčuje každodenní práci sester s infuzní technikou

Spaceplus nastavuje nový standard přizpůsobení pracovních procesů na odděleních s nezbytnou flexibilitou. Navíc podporuje personál při běžných ošetřovatelských pracovních postupech na holistické úrovni.

Náš nový systém Spaceplus se může pyšnit vítězným designem v soutěži The red dot- and iF award! K tomuto úspěchu přispěla vynikající felxibilita a možnost uspořádání oddělení v rámci nemocnice i mezi nemocnicemi, při umístění do modulárních dokovacích stanic. 

Přístroje lze snadno transportovat pomocí integrovaného madla při vzájemném spojení přístrojů k sobě, nebo stohovat do stanice Spaceplus Station. Systém umožňuje snadné připojení až šesti stanic Spaceplus Station, které lze rozšířit na pracovní stanici až pro 24 přístrojů bez nutnosti použití speciálních nástrojů.
Díky inovativnímu systému správy alarmů dokovací stanice Spaceplus lze vizuální i zvukové alarmy rychle a snadno lokalizovat při vstupu na oddělení.

Barevný dotykový displej zabraňuje neúmyslné změně parametrů infuzní terapie. Nastavení parametrů přístroje lze měnit i ve vlhkých rukavicích. Stejně tak je funkce dotykového displeje zachována i v případě, že je dotykový displej mokrý.
Ochrana proti vlhkosti IP 44 nastavuje nový standard infuzní techniky. Přístroje vykazují odolnost před stříkající vodou ve všech směrech.

Díky téměř křišťálově čistému displeji lze uživatelské rozhraní číst ze vzdálenosti přesahující tři metry. Ošetřující personál registruje vše na první pohled při vstupu na příslušné oddělení bez nutnosti přiblížit se k lůžku pacienta, což vede k významnému snížení zátěže personálu.

Inovativní design značně zredukoval počty konektorů s přístupem k citlivé elektronice. Otevřené konektory jsou náchylné ke korozi. Sytém tedy značně zlehčuje základní hygienické úkony, jako jsou čištění a dezinfekce. Datová komunikace jednotlivých přístrojů s dokovací stanicí Spaceplus Station je zajišťována prostřednictvím infračerveného rozhraní.

Bezpečnost pacienta na prvním místě – ještě bezpečnější, ještě lepší

Infuzní pumpy pomáhají zajistit bezpečnost pacientů ve všech oblastech zdravotní péče. Avšak na anesteziologicko-resuscitačních odděleních a jednotkách intenzivní péče mohou chyby při podávání léčiv vést k fatálním následkům.

Zdravotní sestry a lékaři se proto musí stoprocentně spolehnout na vysokou kvalitu a bezpečnou aplikaci léčiv, přičemž obsluha a nastavení přístrojů Perfusor® a Infusomat® musí být jednoduchá, intuitivní, standardizovaná a rychlá s dodržením všech bezpečnostních kritérií.

Knihovna léčiv značně snižuje riziko medicínských pochybení díky možnosti nastavení bezpečnostních limitů u vybraných terapií. Spaceplus navíc nabízí barevné kódování jednotlivých léků nebo skupin léčiv. Díky tomu je na první pohled zřejmé nastavení přístroje, což zvyšuje bezpečnost aplikace infuzní terapie.

Bezpečnostní limity jsou navíc přehledně vizualizovány na displeji přístroje v průběhu zadávání hodnot infuzní terapie před samotným spuštěním.

V průběhu dávkování léčiva vám uživatelské rozhraní lineárního dávkovače vizualizuje stříkačku s aktuálně podaným objemem na displeji v reálném čase.

spaceplus perfusor syringe pump
Spaceplus Perfusor® 

Spaceplus – nový standard v bezpečné infuzní terapii

  • Centrální správa alarmů a jejich přehledná identifikace
  • Podpora každodenních pracovních postupů zdravotnického personálu
  • Jedinečná flexibilita systému
  • Snížení medicínských pochybení díky barevnému kódování léčiv a nastavení bezpečnostních limitů
  • Maximální úroveň přesnosti dávkování
  • Efektivní aktualizace celého systému

Možnost vzdálené aktualizace bez nutnosti ukončení terapie

Standardem je integrovaná funkce WiFi umožňující bezproblémovou dokumentaci terapie a její archivaci do elektronické dokumentace pro zajištění maximální bezpečnosti pacienta. Nové přístroje zajistí bezpečné WiFi připojení i při umístění přístrojů v dokovací stanici Spaceplus Station.

Systém poskytuje možnost vzdálené aktualizace systému, což zásadním způsobem šetří čas nezbytný v intenzivní péči o pacienty. Ve vámi spravovaném zdravotnickém zařízení můžete vybrat jednotlivé přístroje, u kterých chcete provádět pravidelné aktualizace. Po celou dobu aktualizace jsou přístroje vždy připraveny pro klinické použití.

Aktualizace softwaru a změna knihovny léčiv infuzních pump jsou v současné době časově náročné a značně narušují běžný chod oddělení a navazující ošetřovatelské procesy.

Nejprve je zapotřebí shromáždit veškerou techniku k provedení aktualizace, která následně na oddělení chybí. Aktualizace jednoho přístroje zabere biomedicínskému inženýrovi přibližně deset minut. Následně musí technik vrátit přístroj zpět na oddělení.

Celkově vzato se jedná o časově i finančně velmi náročný proces.

Díky možnosti vzdálených aktualizací systému můžete prostřednictvím nemocniční sítě jednoduše udržovat dostupné softwary Spaceplus a soubor knihovny léčiv aktuální bez nutnosti přerušení ošetřovatelských procesů oddělení. Přístroje mohou v době aktualizace zůstat u pacientského lůžka bez nutnosti jejich přemístění. Tento proces umožňuje efektivní standardizace terapeutických procesů v celé nemocnici.

Aktualizace knihoven léčiv již nepředstavuje časově náročný úkon. Omezující parametry a individuální nastavení jednotlivých léčiv se neustále mění, a proto by měly být tyto změny v přístrojích reflektovány.

Díky tomuto jednoduchému vzdálenému procesu zůstávají nemocnice vždy aktuální.

Pomocí nástrojů OnlineSuiteplus Device Managerplus můžete snadno sledovat průběh aktualizace v reálném čase.

Právní informace

Spaceplus Perfusor® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosný lineární dávkovač, který se používá v kombinaci se schválenými stříkačkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Perfusor® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Použití zařízení Spaceplus Perfusor® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití dávkovače Spaceplus Perfusor® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Infusomat® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosnou volumetrickou infuzní pumpu, která se používá v kombinaci se schválenými infuzními linkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Infusomat® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Uživatel musí být pro používání zařízení vyškolen. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Station a Spaceplus Cover jsou zdravotnické prostředky. Dokovací systém Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový modul. Dokovací systém Spaceplus může obsahovat až 6 sestavených stanic Spaceplus Station. Ty lze sestavit do jednoho, dvou nebo tří stanic, které jsou od sebe odděleny. Každá stanice musí být doplněna krytem Spaceplus Cover. Každá stanice Spaceplus Station může pojmout kombinaci 4 pump Spaceplus. Prostředím pro použití jsou zdravotnická zařízení, která vyhovují podmínkám pro¬středí uvedeným v technických údajích. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při stacionár¬ním provozu a mobilitě v rámci nemocnice.

Výše zmíněný zdravotnický prostředek smí používat pouze vyškolený personál. Školení o používání tohoto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Tento katalog obsahuje informace o následujících produktech: Space Plus Accessories. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.