Velké množství datového objemu & Kybernetiká bezpečnost Digitalizovaná nemocnice

Rychlé vyhledání produktu

Vybrat kategorii nebo podkategorii

Zpracování velkého množství dat s OnlineSuiteplus

Vyšetření na JIP se Spaceplus

Velké množství datového objemu je aktuálně velmi důležitým tématem pro poskytovatele zdravotní péče. Zlepšení zdravotního stavu pacientů díky dřívějšímu odhalení onemocnění a účinnější léčba jsou přínosem nejen pro pacienta. V neposlední řadě vedou ke značnému snížení nákladů na zdravotní péči. Množství velmi citlivých údajů o pacientech shromážděných různými digitálními technologiemi používanými v nemocnicích každým dnem roste.

Elektronická evidence lékařských záznamů (EMR) jako správce velkého datového objemu

Elektronická evidence lékařských záznamů (EMR) může pomoci zvládnout zpracovat velké datové objemy. Technologie EMR umožňuje zdravotníkům snadnou aktualizaci a sledovaní údajů o pacientech v různých zdravotnických zařízeních. Preventivní prohlídky, kontroly a monitorování jsou s daleko menší pravděpodobností duplikovány nebo zapomenuty. Systém EMR je proto nápomocen z hlediska efektivity.1

Společnost B. Braun již několik let úzce spolupracuje s předními světovými dodavateli systémů EMR. Celý systém Spaceplus & OnlineSuiteplus je navržen tak, aby byl snadno a bezproblémově propojitelný s řadou systémů EMR pomocí obousměrného rozhraní HL7-IHE.

Ale co více říct ke kybernetické bezpečnosti?

S tématem velkých datových objemů vždy úzce souvisí otázka, jakým způsobem budou tato data chráněna proti zneužití. S růstem datových objemů roste i počet hackerských útoků na zdravotnická zařízení a s tím související pokusy o zneužití dat z přístrojové techniky, infuzní techniku nevyjímaje.

15–19 % přístrojové techniky v nemocnici funguje na zastaralých operačních systémech, které představují bezpečnostní riziko.

Kybernetická bezpečnost díky architektuře systému – přizpůsobte se digitální budoucnosti.

Ikona kybernetické bezpečnosti ve zdravotnictví

Ve společnosti B. Braun není kybernetická bezpečnost pouze prázdnou marketingovou frází. Realitu můžete spatřit v každém našem produktu. 70 let inovací v infuzní terapii mluví za vše. Jakým způsobem splňuje náš nový infuzní systém tento vysoký standard? Využili jsme šance, že můžeme vytvořit od základu úplně nový infuzní systém se zaměřením na bezpečnost pacienta a silným fokusem na kybernetickou bezpečnost spíše než na nový vzhled infuzní techniky.

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus nastavuje nový standard v kybernetické bezpečnosti ve zdravotní péči s pomocí přístupu konceptu architektury.

Vyznačuje se jedinečnou a inovativní hardwarovou a softwarovou architekturou, a to díky důslednému přístupu k osvědčeným postupům v oboru. Systém byl vyvinut tak, aby vyhovoval mezinárodním doporučením a standardům (ISO / NIST), se striktním oddělením od ostatních IT funkcí a infuzního systému v architektuře celého systému.

Systém Spaceplus a OnlineSuiteplus je první platformou infuzního systému B. Braun, která byla vyvinuta se záměrem splnit všechny hlavní požadavky s maximálním zaměřením na bezpečnost pacientů, datovou komunikací EMR a kybernetickou bezpečnost. Proto jsou všechna data šifrována mezi koncovými body a přenášená nemocniční sítí mezi infuzními pumpami Spaceplus a servery OnlineSuiteplus.

Systém je zdrojem dat pro neustálé zlepšování kvality infuzní terapie v kombinaci s OnlineSuiteplus. Jedná se o digitální infuzní systém pro nemocnice, které chtějí svým pacientům nabídnout individualizovanou a bezpečnou infuzní terapii s maximálním množstvím léčebných postupů.

 • Snadná integrace VBB
 • Nejmodernější datová komunikace do nemocniční informační sítě
 • Pokročilý přístup k větší kybernetické bezpečnosti
   

Systém Spaceplus & OnlineSuiteplus je ideální volbou pro digitální řešení zdravotnického sektoru.

S WiFi jste svobodní aneb datová digitální komunikace nemocnice

OnlineSuiteplus je robustní a spolehlivá brána do nové dimenze zabezpečené datové komunikace.
Platforma OnlineSuiteplus poskytuje chytrá řešení pro správu infuzních systémů Spaceplus v průběhu životnosti systému v nemocnici.

S platformou OnlineSuiteplus lze aktualizace systému Spaceplus všech jeho komponentů (software infuzní techniky a komunikačních zařízení) spravovat vzdáleně a samostatně prostřednictvím nemocniční sítě.

Výhodou systému je jeho průběžná aktualizace. Není již nezbytná fyzická manipulace s přístroji pro zmíněnou aktualizaci. Nenaruší se tak běžný chod nemocnice.

Proces aktualizace spravované pomocí OnlineSuiteplus nenarušuje klinické pracovní postupy oddělení. Terapie u jednotlivých pacientů tak nejsou přerušeny.
Integrovaný WiFi modul v každé přístroji Spaceplus zajišťuje maximální flexibilitu, což snižuje celkové provozní náklady oddělení z pohledu vlastnictví systému.

Healthcare 4.0 - Inteligentní technologie, chytré nemocnice

B. Braun má po celém světě komunitu vyškolených specialistů, kteří poskytují optimální poradenské služby pracovníkům IT a biomedicínským inženýrům ve zdravotnických zařízení.
Společně se postaráme o bezpečnou integraci standardních rozhraní mezi zdravotnickými přístroji a nemocniční sítí a přizpůsobujeme řešení jednotlivým zákazníkům. Řešení samozřejmě zahrnuje i podporu a údržbu z naší strany.

OnlineSuiteplus je váš inteligentní systém správy zařízení. Sledujte aktuální stav vaší přístrojové techniky v reálném čase pouhým jedním kliknutím. Efektivní procesy pro aktualizaci softwaru infuzní techniky a upload nové knihovny léčiv prostřednictvím nemocniční sítě jsou zásadní výhodou pro oddělení biomedicínského inženýrství, kterému zásadním způsobem šetří čas.
Z klinického hlediska je podstatná skutečnost, že v průběhu řízeného přenosu všech aktualizací není přerušena infuzní terapie.
DeviceManagerplus je centralizovaná sada nástrojů pro oddělení zdravotnické techniky, které slouží pro správu infuzní techniky v celé nemocnici prostřednictvím její počítačové sítě.

OnlineSuiteplus: Software pro velké datové objemy s kybernetickou ochranou

OnlineSuiteplus je generace inovativních softwarových aplikací pro digitalizovanou správu infuzních pump B. Braun v nemocnicích.

Výhody digitalizace pomocí Spaceplus v nemocnicích:

 • Efektivní zacházení s velkými daty
 • Snížení času a nákladů na administrativní procesy
 • Centrální správa veškeré infuzní techniky
 • Ochrana citlivých dat pacientů
 • Zvýšení kybernetické bezpečnosti implementací systému nemocniční sítě
   

Přečtěte si více o funkcích Spaceplus & OnlineSuiteplus a o tom, jak řeší zásadní problémy ve zdravotnictví.

REFERENCE:

1 ShobhitRathi. Dec 4, 2019. EMR. Future of medical technology. https://medium.com/@shobhitrathi10/emr-future-of-medical-technology-df53f1a0cd06 (last access 14.12.20).
2 Murphy G. Jan 19, 2021. Healthcare security challenge: How cyberattacks are evolving. https://www.securitymagazine.com/articles/94381-healthcare-security-challenge-how-cyberattacks-are-evolving (last access 5.2.21).

Právní informace

Spaceplus Perfusor® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosný lineární dávkovač, který se používá v kombinaci se schválenými stříkačkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Perfusor® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Použití zařízení Spaceplus Perfusor® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití dávkovače Spaceplus Perfusor® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Infusomat® je zdravotnický prostředek. Jedná se o přenosnou volumetrickou infuzní pumpu, která se používá v kombinaci se schválenými infuzními linkami a příslušenstvím. Přístroj je určen k použití u dospělých, dětí a novorozenců pro přerušované nebo kontinuální podávání parenterálních nebo enterálních tekutin, léčiv, krve a krevních produktů klinicky schválenými cestami podání. Těmito cestami podání jsou cesty intravenózní, intraarteriální, podkožní, epidurální a enterální. Kvalifikovaný lékařský odborník musí na základě technických údajů přístroje schválit přístroj jako vhodný pro předpis dané infuze a cestu podání. Spaceplus Infusomat® je určen k použití vyškoleným zdravotnickým pracovníkům ve zdravotnických zařízeních, v prostředí ambulantní a domácí péče i v lékařských situacích při pozemní a letecké dopravě (sanitky, letecké ambulance s pevnými i točivými křídly). Uživatel musí být pro používání zařízení vyškolen. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® závisí na podmínkách prostředí uvedených v technických údajích. Podmínky skladování jsou uvedeny v technických údajích. Kontraindikace jsou dány kontraindikacemi podávaného léčivého přípravku. Použití zařízení Spaceplus Infusomat® nemá žádné implicitní kontraindikace.

Spaceplus Station a Spaceplus Cover jsou zdravotnické prostředky. Dokovací systém Spaceplus umožňuje připevnění, napájení, datovou komunikaci a centrální alarm až pro 24 pump Spaceplus v prostředí léčby jednoho pacienta. Dokovací systém Spaceplus tvoří nejméně jedna stanice Spaceplus Station, jeden kryt Spaceplus Cover a volitelně datový modul. Dokovací systém Spaceplus může obsahovat až 6 sestavených stanic Spaceplus Station. Ty lze sestavit do jednoho, dvou nebo tří stanic, které jsou od sebe odděleny. Každá stanice musí být doplněna krytem Spaceplus Cover. Každá stanice Spaceplus Station může pojmout kombinaci 4 pump Spaceplus. Prostředím pro použití jsou zdravotnická zařízení, která vyhovují podmínkám pro¬středí uvedeným v technických údajích. Stanice Spaceplus Station je určena k použití ve specifikovaném prostředí při stacionár¬ním provozu a mobilitě v rámci nemocnice.

Výše zmíněný zdravotnický prostředek smí používat pouze vyškolený personál. Školení o používání tohoto zařízení musí poskytnout osoba pověřená společností B. Braun. Před použitím zdravotnického prostředku z generace Spaceplus si přečtěte bezpečnostní pokyny a návod k použití nechte vždy uložený v blízkosti organizačního systému. Veškeré závažné incidenty, ke kterým v souvislosti s tímto výrobkem dojde, je nutné oznámit společnosti B. Braun a příslušnému orgánu v zemi, kde se výrobek používá. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese Carl-Braun-Straße 1, 34212 Melsungen, Německo.

Tento katalog obsahuje informace o následujících produktech: Space Plus Accessories. Výrobcem tohoto zdravotnického prostředku je B. Braun Melsungen AG se sídlem na adrese 34209 Melsungen Německo.

Před použitím si prosím pečlivě přečtěte návod k použití, neboť tento obsahuje informace o rizicích spojených s používáním zdravotnického prostředku a další důležité informace.